О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

543……

 

гр. Варна, 13.08.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети август, през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

          ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВА ч.т.д. № 524 по описа за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.122 ГПК.

Образувано е по повдигната препирня за подсъдност от Търговищкия окръжен съд по предявените искове от „Константинос Анастасиу-98” ЕООД, ЕИК-****, седалище и адрес на управление: област Сливен, община Нова Загора, с.Млекарево, 8960 Стопански двор, представлявано от К* А* Г* срещу „Изворово Агро” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Одесос, ул.”Майор Минчо Димитриев”, 35, представлявано от управителя П* Й* Г* Г*, гражданин на Кралство Нидерландия.

Производството по гр.д.222 по описа за 2015 година на Районен съд Омуртаг е образувано по искова молба от  „К* А*-**” ЕООД, в която дружеството излага, че е страна по договори за аренда на земеделски земи, както следва – договор за наем от 20.06.2012 година общо четиринадесет на брой, като на 06.04.2015 година е получило нотариална покана от дружеството „Изворово агро” ЕООД, с което го уведомява, че е придобило недвижимите имоти, земеделски земи, предмет на посочените арендни договори в землището на с.Изворово, с.Кьосевци, с.Царевци. Дружеството е посочило, че замества арендодателят по горепосочените договори за наем и моли дружеството да заплати всички дължими суми да се заплатят до 09.04.2015 година. В поканата се отправя волеизявление за разваляне на договорите ако дължимите суми не бъдат заплатени на посочените дата и час. На 09.04.2015 година в кантората на нотариуса се явяват страните, като ищецът заявява, че ще представи платежни нареждания, а представителят на „Изворово агро” заявява, че разваля горепосочените договори по вина на арендатора, като не е постигната и договореност по какъв начин да се преизчисли в пари размера на арендното плащане, което в договорите е фиксирано в натура. Не е постигнато съгласие относно месеците от стопанската 2013/2014 година, за които следва да се получи плащането, както и какъв да е начина за плащане. Приемайки договорите за наем и аренда за развалени, както и, че това разваляне е удостоверено от представената нотариална покана съдията по вписванията при службата по вписванията гр.Омуртаг е постановил разпореждане за заличаване на вписването на договорите.

Ищецът твърди, че извънсъдебното волеизявление за разваляне не е породило правните си последици, защото не е отправено от страна по договора за наем, както и защото не е било налице неизпълнение на договорите, изразяващо се в неизплащане на арендното възнаграждение. Налице е плащане на арендното възнаграждение на лицата по договора, поради което ищецът моли съда да приеме за установено, в отношенията между страните, че съществуват наемни правоотношения, тъй като направеното волеизявление за прекратяване на договорите не е породило своите правни последици и че вписването на заличаването е вписано несъществуващо обстоятелство, поради което следва да се отмени.

С уточняваща молба ищецът е посочил цената на всеки един от исковете и е представил заплатена държавна такса в размер на 50 лева за всеки един от тях.

Първоинстанционният съд е приел, че са предявени 14 броя искове за установяване вписването на несъществуващо обстоятелство, които са родово подсъдни на окръжен съд и поради обусловеността на предявените искове е приел, че родово компетентен да се произнесе по исковете е Окръжен съд Търговище.

С определението си от 31.07.2015 година, окръжният съд е приел, че е сезиран с 14 броя установителни искове за установяване съществуването на наемно /арендно/ правоотношение, които съобразно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.5 ГПК /в размер на наема за една година/ с оглед цената на исковете са подсъдни на районен съд.

Съобразно разпоредбата на чл.104, т.5 ГПК на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон. Съгласно разпоредбата на чл.29 ЗТР във вр. с чл.365, т.3 ГПК окръжният съд е компетентен да разгледа като първа инстанция исковете за установяване недопустимост или нищожност на вписване и за несъществуване на обстоятелство, вписано в търговския регистър.

Видно от обстоятелствата, изложени в исковата молба не се касае за установяване недопустимост или нищожност на вписване в търговския регистър, което да обуславя родовата компетентност на Окръжен съд като първа инстанция, поради което приложение ще намери разпоредбата на чл.104, ал.1, т.4 ГПК. Предявени са в отношение на обективно кумулативно съединяване установителни искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за установяване съществуването на арендно/наемно/ правоотношение, поради което при определяне цената на иска приложима е разпоредбата на чл.69, т.5 ГПК. Установяване съществуването на правоотношение по всеки един договор съставлява отделен иск, тъй като макар и да е налице идентитет на страните е налице различен предмет на договора. Цената на всеки един иск се определя от размера на наема за една година, който видно от клаузите на приложените договори е с размер под 25 000 лева, поради което компетентен да се произнесе по предявените искове като първа инстанция е районният съд.

Предявените, в отношение на евентуалност искове за заличаване на вписаното обстоятелство са такива по чл.90 ЗКИР, който урежда последиците при успешно проведен иск.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ за родово компетентен РС Омуртаг.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: