О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

Номер640/22.10.2018 година,  град Варна

 

Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение, в закрито заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАНУХИ АРАКЕЛЯН                                       ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                    МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.дело номер  524/2018 год.,за да се произнесе взе предвид   следното:

 

         Производството е с правно основание чл. 274 вр. чл.66, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба от ТПК „ РУБИН“  - Перник, представляван от адв.С.А. против определение на ВОС, постановено в о.с.з. на 23.04.2018 год., с което съдът е отказал възстановяването на срока за поправка на протокол от проведено о.с.з. на 26.02.2018 год.  при условията на чл. 64 и следв. ГПК.

Жалбоподателят излага, че поради наличие на непредвидени обстоятелства е пропуснал срока за подаване на молба за поправка на протокола от проведеното о.с.з. на 26.02.2018 год.  Наличието на непредвидени обстоятелства е обосновано с отдалеченото седалище на страната и кантората на нейния процесуален представител. Протоколите от съдебните заседания не са налични на електронната страница на ОС – Варна. Протоколът е получен по електронната поща на процесуалния представител едва на 09.03.2018 год.

Насрещните страни А.Г. и „Рубина“ АД  изразяват становище за неоснователност на депозираната частна жалба. Отговорът на „Рубина“ АД обективира и доводи за недопустимост на частната жалба поради липса на правен интерес.

Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

Молбата за поправка на протокол, депозирана на 15.03.2018 год. обективира множество процесуални искания, касаещи представени доказателства, формулирани, допуснати и отказани доказателствени искания и други действия, свързани с процесуалното поведение на страната.  Съдът е в невъзможност да формулира извод относно пълно произнасяне на съда по исканията, обективирани в молбата за поправка в последващо проведеното о.с.з. на 23.04.2018 год. По изложените съображения, настоящият състав приема, че депозираната частна жалба не е лишена от правен интерес.

Разгледана по същество, същата е неоснователна:

Искането за поправка на протокола може да бъде допустимо предявено в едноседмичен срок от предоставянето на изготвения протокол  на разположение на страните – чл. 151, ал.1 ГПК. Протоколът е предоставен на разположение на страните, когато е изготвен и подписан от съдебния секретар и съдията и е приобщен по делото. В случай, че в производството не  е постановен ход по същество, предоставянето на протокола на разположение съвпада с датата на предаване на делото в Служба „Деловодство“. Горните обстоятелства подлежат на отразяване в книгата за откритите съдебни заседания и се удостоверяват с подписа на съдебния секретар, на съдебния деловодител и на съда.

За съда не съществува задължение да уведомява страните за изготвения протокол с нарочно съобщение.

В производството пред АС – Варна не се оспорва обстоятелството, че съдебният протокол е предоставен на разположение на страните на 01.03.2018 год., от когато е започнал да тече и срокът за неговата поправка. Не се спори и досежно обстоятелството, че срокът е изтекъл на 09.03.2018 год. при съобразяване на чл.61, ал.2 ГПК.

Молбата за възстановяване на срока е депозирана на 15.03.2018 год., т.е. в срока по чл. 64, ал.3 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.2 ГПК молбата за възстановяване на срока следва да се основава на особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да я преодолее.

Твърденията за отдалеченост на седалището на страната, респ. на адвокатската кантора на нейния процесуален представител нямат характер на непредвидени обстоятелства. Страната е длъжна да осигури защитата си, вкл. осведомяването си за всички процесуални действия на съда, извън тези за които му се дължи нарочно уведомяване /чл. 7, ал.2 ГПК/.

Не са особени непредвидени обстоятелства и фактите във връзка с формулираната в о.с.з. на 26.02.2018 год.   молба за предоставяне на препис от изготвения протокол и последващото му изпращане на 09.03.2018 год. по електронен път. Датата, на която протоколът е предоставен на страната не може да обоснове възстановяване на срока. Предоставянето на препис от съответния протокол за разглеждане на делото е единствено за удобство на участниците в процеса и не може да дерогира факта, че страната е можела и не е била лишена от възможността да се осведоми за съдържанието на протокола, считано от предоставянето му на разположение  на страните. 

Идентични правни изводи се налагат и по отношение твърденията за непълноти в електронната страница на ОС – Варна.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на ВОС, постановено в о.с.з. на 23.04.2018 год., с което съдът е отказал възстановяването на срока за поправка на протокол от проведено о.с.з. на 26.02.2018 год.  при условията на чл. 64 и следв. ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: