О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

661/12.10.                                                 2015 година                           град Варна

 

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     девети    октомври                                                година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 525 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ТПК вр.чл.248 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „ОББ” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.София, р.”Възраждане” ул.”Света София” № 5, представлявана от Главния изпълнителен директор С* П* В* и изпълнителния директор Р* И* Т* и „Евроинс – Здравно осигуряване” ЗЕАД, ЕИК 131328512, със седалище и адрес на управление гр.София, р.”Искър”, бул.”Хр.Колумб” № 43, представлявано от изпълнителния директор К* О* К* против определение № 218/12.06.2015г. на Силистренския окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 206/2014г., с което е отхвърлено искането им за изменение на определение № 118/03.04.2015г. на Силистренския окръжен съд, постановено по същото дело В ЧАСТТА, в която двете търговски дружества са осъдени да заплатят на „Диси&Кем компани” деловодни разноски в размер на 1 305 005,24лв. По съображения, подробно изложени в жалбата, молят съда да отмени изцяло като недопустимо, неправилно постановено, в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано обжалваното определение в атакуваната от тях част.

          В изпълнение на указанията на съда, дадени с определение № 553/17.08.2015г. по същото дело, ответникът по частната жалба  представя доказателства за надлежно възникнало и съществуващо трудово правоотношение между „Диси&Кем компани” и юрисконсулт И* И.Р. *** за подадено уведомление по чл.62 ал.5 от КТ с Придружително писмо № 033901401469289/26.09.2014г., доказателства за платени вноски по ДОО и здравно осигуряване, пълномощно, по силата на което „Диси&Кем компани” упълномощава адв.Г* К* А* да представлява дружеството пред държавните и адм.органи на страната, както и да сключва договори от негово име, да сключва и прекратява трудови правоотношения с работници и служители на дружеството. При това положение съдът намира оспорването на валидно учреденото и съществуващо трудово правоотношение между „Диси&Кем компани” и юрисконсулт И* И.Р. за неоснователно.

          Основателно е обаче твърдението на частните жалбоподатели, че разглеждането на възраженията  срещу Допълнителен списък № 3 на приетите вземания в производството по несъстоятелност на „Бросс холдинг” АД представлява само  част от самото производство по несъстоятелност, поради което е недопустимо претендирането и присъждането на разноски в това производство като самостоятелно такова.

 По въпроса присъждат ли се разноски в производството по чл. 692, ал.3 ТЗ Варненският апелативен съд в друг състав вече се е произнесъл, видно от представеното от частните жалбоподатели определение по в.ч.т.д. № 468/2015г., като е приел, че соченото производство съставлява само необходим факултативен етап от универсалното принудително изпълнение и няма характер на самостоятелно съдебно производство, а актът на съда по чл. 692, ал.4 ТЗ не съставлява „акт, с който приключва делото в съответната инстанция”, поради което правилата  на чл. 81 ГПК и чл. 78, ал.4 ГПК са изцяло неприложими.

          Настоящият състав споделя изцяло горния правен извод и счита, че образуването на отделно производство по подаденото възражение срещу списъка на приетите вземания при условията на чл.  76, т.3, б.Б ПАС обслужва единствено целите на съдебната организация, администриране  и отчетност на делата и не е от естество да промени характера на производството по чл.692 ал.3 ТЗ като отделна част от несъстоятелността.

Като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д     Е    Л     И    :

 

ОТМЕНЯ  определение № 218/12.06.2015г. на Силистренския окръжен съд, постановено по ч.т.д. № 206/2014г., с което е отхвърлено искането на „ОББ” АД, ЕИК **** и „Евроинс – Здравно осигуряване” ЗЕАД, ЕИК 131328512 за изменение на определение № 118/03.04.2015г. на Силистренския окръжен съд, постановено по същото дело В ЧАСТТА, в която двете търговски дружества са осъдени да заплатят на „Диси&Кем компани” деловодни разноски в размер на 1 305 005,24лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ определение № 118/03.04.2015 год. на Силистренския окръжен съд, постановено по т.д. № 206/2014г. в частта, в която „ОББ” АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.София, р.”Възраждане” ул.”Света София” № 5, представлявана от Главния изпълнителен директор С* П* В* и изпълнителния директор Р* И* Т* и „Евроинс – Здравно осигуряване” ЗЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.София, р.”Искър”, бул.”Хр.Колумб” № 43, представлявано от изпълнителния директор К* О* К* са осъдени да заплатят на „Диси&Кем компани”  - дружество учредено и съществуващо  съгласно законите на щата Делауеър, САЩ, на 28-ми октомври 1997г., номер 2813630 и продължаващо съществуването си като интернационално търговско дружество в Република Сейшели от 5-ти октомври 2011г., представлявано от директора си г-ца С* Д* А*, с адрес Монт Бъкстон, Мае, Сейшели, с правомощия от 5-ти октомври 2011г. сумата от 1 305 005,24лв / един милион триста и пет хиляди и пет лева и двадесет и четири стотинки/ деловодни разноски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: