ОПРЕДЕЛЕНИЕ

612/20.10.2017

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 19.10.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 525 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Търговско-производствена кооперация „Рубин“ – гр.Перник срещу определение №2676/25.08.2017 г. на Окръжен съд Варна- ТО по  т.д.№738/2017 г., с  което е спряно производството по същото дело до приключване на т.д. №863/2017 г. на ОС Варна-ТО.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Оплакванията в частната жалба, че заявените права върху акции на ищеца от капитала на „Рубина“ АД – гр.Варна далеч надхвърлят тези по приетото за преюдициално производство и че липсва връзка на обусловеност между двете дела са неоснователни. Ищецът не твърди с исковата молба, а и с частната жалба, че притежава някакви акции извън прехвърлените акции по п.1 – п.80 вкл. –72896 бр., които ищецът оспорва с иска, от общо79252 акции. В тази връзка съдът съобрази служебно известните му редица дела за голяма част от акциите, които ищецът вече е водил, като исковете са или отхвърлени, или производствата по тях са прекратени. Доколкото ищецът не сочи постановени съдебни решения по такива искове с положителен за себе си резултат, е очевидно, че единствените акции, които могат да го легитимират като акционер и за които няма постановено все още влязло в сила решение на съда са тези – предмет на висящото т.д. №863/2017 г. на ОС Варна –ТО, а именно 920 акции от капитала на „Рубина“ АД – гр.Варна по временно удостоверение №7/23.12.1998 г. При това положение, производството по това дело се явява преюдициално по отношение на настоящия иск, за да се приеме, че ищецът е акционер в ответното дружество и може да атакува в това си качество решенията на ОСА на АД с иск по чл.74-ТЗ.

Налице е основание за спиране на настоящото производство поради преюдициалност на т.д. №863/2017 г. на ОС Варна-ТО спрямо него и тъй като основните възражения на ищеца по исковете за нищожност, евентуално – незаконосъобразност на решенията на ОСА от 05.06.2017 г., са за липса на кворум и мнозинство при вземането им предвид оспорване качеството на акционери на джиратарите, на които са прехвърлени акциите. Доколкото с иска по т.д. №863/2017 г. на ОС Варна-ТО се иска установяване със сила на пресъдено нещо, че джирото върху гърба на временно удостоверение №7/23.12.1998 г. е нищожно, респективно, че ТПК „Рубин“ притежава посочените в удостоверението 920 броя поименни акции от капитала на „Рубина“ АД-гр.Варна, решението по този спор е от значение за преценката на съда по настоящото дело имало ли е общото събрание на акционерите кворум и мнозинство за вземане на атакуваните от ищеца решения. Налице е основанието по чл.229, ал.1, т.4 – ГПК, предвид което обжалваното определение за спиране е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2676/25.08.2017 г. на Окръжен съд Варна- ТО по т.д.№738/2017 г., с  което е спряно производството по същото дело до приключване с влязло в сила решение на т.д. №863/2017 г. на ОС Варна-ТО.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.