ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№    621                                             12.10.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  12-и октомври                                                                   Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                             ДАРИНА  МАРКОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 525 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на „Форекско“ АД със седалище гр.София срещу определение № 2635 от 24.07.2018г. по търг.дело № 63/16г. по описа на Варненски ОС, с което е оставено без уважение Молба с вх.№ 9214/26.03.2018год. на жалбоподателя, с която е поискано да бъде продължен срока за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване, на осн. чл.63 ал.1 ГПК по подадената от жалбоподателя жалба вх.№ 5802 от 27.02.2017г. срещу решение № 916 от 12.12.2016г. на ВОС по търг.дело № 63/16г.

В частната жалба се твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно  и необосновано, постановено е в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Моли съда да отмени обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба и да бъде уважена молбата за удължаване на срока за внасяне на държавната такса.

Насрещната страна по жалбата – ищеца „Консолид Комерс“ ЕАД със седалище гр.София в срока по чл.276 ал.1 от ГПК е депозирала отговор, в който изразява становище за неоснователност на подадената частна жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 63/16г. по описа на ВОС е образувано по иск на „Консолид Комерс“ ЕАД срещу „Форекско“ АД. По делото е постановено решение № 916 от 12.12.2016г.

Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба вх.№ 5802 от 27.02.2017г. След приключване на производството по молба на въззивника за освобождаване от държавна такса, с разпореждане № 12726 от 22.12.2017г. на въззивника са дадени указания и определен едноседмичен срок от съобщението за внасяне на дължима за въззивно обжалване държавна такса в размер на 100 423лв.

В срока за изпълнение, по делото е постъпила по електронна поща молба вх.№ 9214 от 26.03.2018г. от въззивника за продължаване на срока за внасяне на дължимата държавна такса. С обжалваното определение № 2635/24.07.2018год. съдът е оставил без уважение молбата за удължаване на срока, като се е мотивирал, че не са налице предпоставките визирани в чл.63 ал.1 ГПК за удължаване на срока за изпълнение.

Съдът намира този извод за необоснован. В молбата по чл.63 ал.1 ГПК /вх.№ 9214/26.03.2018год./, молителят-въззивник е изложил подробни причини,  даващи му основание да поиска удължаване на срока, поради това, че не разполага в наличност на дължимата сума за въззивно обжалване на решението.

Видно е, че към молбата не са приложени доказателства, относно твърдениятао в нея. Въпреки това, съдът намира, че са налице предпоставките за уважаване на молбата по чл.63 ал.1 ГПК. Съдът счита, че самият дължим размер на сумата-100 423 лв. е значителен и това обстоятелство представлява уважителна причина по см. на чл.63 ал.1 ГПК. Освен това,  видно от извадката от ТР, СД на жалбоподателя се състои от чуждестранни юридически лица, което също е в подкрепа на изложените твърдения за затруднение в изпълнение на разпореждането на ВОС. Предвид изложеното, съдът намира че са налице предпоставките за уважаване на молбата по чл.63 ал.1 ГПК. Направения извод води до незаконосъобразност на определението за връщане на въззивната жалба.

С оглед на така изложеното, съставът на въззивния съд намира, че обжалваното определение за връщане на въззивната жалба следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд,  за продължаване на съдопроизводствените действия чрез продължаване на срока за внасяне на дължима по делото такса за въззивно обжалване. На дружеството  „Форекско“ АД следва да се изпрати съобщение за определение срок за изпълнение.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2635 от 24.07.2018г. по търг.дело № 63/16г. по описа на Варненски ОС и връща делото на съда за определяне на допълнителен срок на основание  чл.63 ал.1 ГПК  по молба на „Форекско“ АД вх.№ 9214/26.03.2018год. за внасяне на дължима по делото такса за въззивно обжалване.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: