О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 519

 

                 гр.Варна, 19.09.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на деветнадесети септември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* в.т.д. № 526  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „А* Ме*”ЕАД, представлявано от изп.директори Н.Х* и Св.К*, чрез адв.С., против разпореждане № 7369/14.07.2014г. по т.д. № 490/13г. на ВОС , с което е върната обратно въззивна жалба на частния жалбоподател вх. № 3042/30.01.2014г. срещу решение № 1224/30.12.2013г. по т.д. № 490/13г. на ВОС.

    В частната жалба се излагат съображения , че ВОС е върнал въззивната жалба без да се произнесе по искането на страната по чл.5,б.”с” ЗДТ за освобождаване от заплащане на държавна такса по въззивното обжалване. Моли се за отмяна на атакуваното разпореждане и връщане на делото на ВОС за продължаване на действията по администриране на въззивната жалба.

    В писмения си отговор ответникът по частната жалба”Първа инвестиционна банка”АД оспорва основателността на последната.

    ВнАС намира частната жалба за подадена в срок и допустима.

    Разглеждането й по същество е обусловено от следните констатации на настоящата инстанция:

    Въззивната жалба от „А* М*”ЕАД е подадена на 30.01.2014г. и в нея е направено искане за  освобождаване от предварително внасяне на държавна такса за раглеждането на жалбата от въззивния съд.

    С определение от 04.02.2014г. ВОС е оставил без уважение молбата за освобождаване на въззивника от авансово внасяне на държавна такса по въззивната жалба. Същото определение по реда на инстанционния контрол е влязло в сила видно от определение № 321/28.05.2014г. по ч.т.д. № 1245/14г. на ВКС.

    С молба от 10.02.2014г. „А* М*”ЕАД е поискало от ВОС отмяна по реда на чл.253 ГПК на определението му от 04.02.2014г. в частта на отказа за освобождаване на въззивника от авансово внасяне на държавна такса по въззивната жалба.

    С определение № 564/10.02.2014г. по т.д. № 490/13г. ВОС е оставил без уважение молбата по чл.253 ГПК.

    След влизане в сила на определението от 04.02.2014г. с определение № 5883/03.06.2014г. ВОС е оставил без движение въззивната жалба и е указал на въззивникът да  внесе държавна такса по сметка на ВнАС в размер на 413 499,03лв. като представи доказателства за това в едноседмичен срок от съобщението. Последното е редовно връчено на 17.06.2014г.

    С молба от 23.06.14г. въззивникът е поискал назначаване на ССЕ с цел определяне на нов подходящ срок за внасяне на държавна такса, която молба е оставена без уважение от ВОС с определение от 24.06.2014г. и със същото отново му е дадена последна възможност за внасяне на определената вече държавна такса. Съобщение с новите указания е връчено на 03.07.2014г.

    С молба от 04.07.2014г. въззивникът е поискал от ВОС да се произнесе по приложението на чл.5,б”с” ЗДТ във връзка с Гражданската конвенция на Съвета на Европа за корупцията и чл.34 Конвенция на ОНН срещу корупцията, както и с определение по чл.628 ГПК. Последното е постановено от ВОС на 07.07.2014г.и с него е отказано отправяне на преюдициално запитване.

    ВнАС прави следните правни изводи:

    Не е налице нова различна по съществото си молба за освобождаване на въззивника от предварително внасяне на държавна такса по въззивната жалба.    Видно от Частната жалба на въззивника по ч.т.д. № 83/2014г. на ВНАС срещу определение от 04.02.2014г. на ВОС по т.д. № 490/13г. въпросите по приложението на Гражданската конвенция на Съвета на Европа за корупцията и чл.34 Конвенция на ОНН срещу корупцията са вече поставени от въззивника.Респективно налице е произнасяне по тях с определенията на ВнАС и ВКС.

    Следователно в преклузивния срок не са отстранени нередовности по въззивната жалба. Обжалваното разпореждане следва да се потвърди.

    Водим от горното, съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 7369/14.07.2014г. по т.д. № 490/13г. на ВОС.

    Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: