О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                    

                        554/17.08.2015

 

                 гр.Варна, 14.08.2015г.

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на четиринадесети август през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Женя Димитрова в.ч.т.д. № 526 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по повод на частна жалба вх. № 1083/15.04.2015г. на „Обединена българска банка”АД и частна жалба вх. № 1235 на „Евроинс - Здравно осигуряване” ЗЕАД срещу определение № 118/03.04.2015г., постановено по ч.т.д. № 206/14г. на СОС.

При проверка допустимостта на подадените частни жалби, съдът констатира следното:

Производството по ч.т.д.206/2014 година по описа на Силистренски окръжен съд е образувано по възражение срещу изготвения от синдика на „Бросс холдинг” АД допълнителен списък с приети от синдика вземания, като с определение № 118/03.04.2015г  производството по делото е прекратено и възразилите кредитори „Обединена българска банка”АД и „Евроинс - Здравно осигуряване” ЗЕАД са осъдени да заплатят сумата от 1305005.24 лева деловодни разноски.

Срещу това определение, в частта за разноските са постъпили частна жалба вх. № 1083/15.04.2015г. на „Обединена българска банка”АД и частна жалба вх.№ 1235 на „Евроинс - Здравно осигуряване” ЗЕАД, депозирани в деловодството на Силистренски окръжен съд, както и частни жалби, идентични по съдържание, депозирани в деловодството на Апелативен съд Варна и препратени по компетентност на Силистренски окръжен съд.

Съдът е приел, че депозираните частни жалби, предмет на настоящето производство представляват молби по чл.248 ГПК за изменение на постановеното определение в частта му за разноските и с определение 218/12.06.2015 година е отхвърлил искането за изменение на определението, в частта за разноските, като това определение е обжалвано пред Варненски апелативен съд, като по частните жалби е образувано ч.т.д.525 по описа за 2015 година.

С оглед гореизложеното настоящето производство се явява недопустимо поради липса на предмет и производството следва да бъде прекратено.

    Водим от горното, съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 526/15г. на ВнАС.

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: