О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

653/07.11.                                                 2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на    шести   ноември                                                   година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 526  по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.  

          Образувано е по подадена частна жалба от Т.К.Д. с ЕГН **********,*** против разпореждане № 7579/20.07.2017г. на Варненския окръжен съд,  търговско отделение, постановено по в.т.д. № 668/2017г., с което е върната частната му касационна жалба вх.№ 20966/18.07.2017г. против решение № 460/07.07.2017г., постановено по в.т.д. № 668/2017г. на ВОС в частта, с която е потвърдено определение № 3579/04.04.2017г., постановено по гр.д. № 5883/2016г. на ВРС. По съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното разпореждане.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото намира, че частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С решение № 460/07.07.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д. № 668/2017г., е потвърдено определение № 3579/04.04.2017г. на Варненския районен съд, 19-ти състав, постановено по гр.д. № 5883/2016г., с което Т.К.Д. е осъден да заплати по сметката на ВРС сумата от 4 596,08лв, представляваща дължима държавна такса по предявените и уважени искове по гр.д. № 5883/2016г. на ВРС, на осн.чл.77 от ГПК.

          Срещу решението в посочената част е постъпила частна касационна жалба вх.№ 20966/18.07.2017г. от Т.Д., която е върната с обжалваното разпореждане на осн.чл.274 ал.4 ГПК вр.чл.280 ал.2 т.1 ГПК като подадена срещу определение по дело, решението по което не подлежи на касационно обжалване, доколкото се касае до търговско дело с цена на всеки от исковете под 20 000лв.

          Предвид цената на всеки от предявените искове по гр.д. № 5883/2016г. на ВРС, 19-ти състав, решението по в.т.д. № 668/2017г. на ВОС не подлежи на касационно обжалване съгласно разпоредбата на чл.280  ал.2 т.1 ГПК. На осн.чл.274 ал.4 ГПК същият режим на недопустимост до касационно обжалване е предвиден и за определенията, постановени по такива дела. Предвид на това обжалваното разпореждане е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

          Постъпила е  и частна жалба от Т.К.Д. с ЕГН **********,*** против разпореждане № 8314/10.08.2017г. на Варненския окръжен съд,  търговско отделение, постановено по в.т.д. № 668/2017г., с което е върната подадената от него касационна жалба вх.№ 22777/08.08.2017г. срещу решение № 460/07.07.2017г. на ВОС, ТО, постановено по в.т.д. №668/2017г. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се до това, че с оглед цената на предявените искове е налице неприложимост на забраната за касационно обжалване по чл.280 ал.2 т.1 ГПК, моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото намира, че частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          В условията на първоначално субективно кумулативно съединяване са предявени искове за приемане за установено, че всеки от ищците не дължи на ответника по иска сумите : 19 919,13лв по издаден от всеки от тях запис на заповед, както и законни лихви в размер на 8 806,32лв по всеки отделен запис на заповед, поради настъпил нов факт след приключване на съдебното производство, по което е издадено изпълнителното основание. Съгласно чл.280 ал.2 т.1 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 20 000лв за търговски дела. Предвид естеството на процесните правоотношения, произтичащи от запис на заповед, безспорен е търговският характер на делото. Цената на всеки един от предявените искове е под 20 000лв, поради което и настоящият състав намира, че подадената от частния жалбоподател касационна жалба е недопустима.

          По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

 

          Предмет на настоящото производство е и частна жалба от Т.К.Д. против разпореждане № 7578/20.07.2017г. на Варненския окръжен съд,  търговско отделение, постановено по в.т.д. № 668/2017г., с което е върната подадената от него частна касационна жалба  вх.№ 20964/18.07.2017г. против решение № 460/07.07.2017г., постановено по в.т.д. № 668/2017г. на ВОС, ТО в частта, с която е потвърдено определение № 3577/04.04.2017г., постановено по гр.д. № 5883/2016г. на ВРС. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото намира, че частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Както вече бе посочено по – горе предвид цената на всеки от предявените искове по гр.д. № 5883/2016г. на ВРС, 19-ти състав, решението по в.т.д. № 668/2017г. на ВОС не подлежи на касационно обжалване съгласно разпоредбата на чл.280  ал.2 т.1 ГПК. На осн.чл.274 ал.4 ГПК определенията, постановени по такива дела също не подлежат на касационно обжалване.

Предвид на това обжалваното разпореждане е правилно и следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е   Д    Е   Л    И     :

 

          ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 7579/20.07.2017г. на Варненския окръжен съд,  търговско отделение, постановено по в.т.д. № 668/2017г.

          ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 8314/10.08.2017г. на Варненския окръжен съд,  търговско отделение, постановено по в.т.д. № 668/2017г.

          ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 7578/10.08.2017г. на Варненския окръжен съд,  търговско отделение, постановено по в.т.д. № 668/2017г.

          Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: