О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №634

 

17.10.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                            НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 527

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивна частна жалба на Сдружение на собствениците „Комплекс Бяла А и Б“ със седалище гр. Бяла, подадена чрез адв. В.Б. от ВАК, срещу определение № 898/12.03.2018г., постановено по т. д. № 1134/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, с което производството по делото е прекратено, на основание чл. 130 ГПК.

В жалбата се заявяват конкретни оплаквания за незаконосъобразност на определението, с подробно изложени доводи и съображения. Излага се, че ищецът се домогва да защити свои собствени, а не чужди субективни права, тъй като разполага със собствено право на иск. Поддържат се и доводите, релевирани в първоинстанционното производство с уточняващи молби, а именно, че наличието на активна процесуална легитимация на ищеца се извежда от нормите на чл. 9, чл. 25, ал. 2, чл. 33, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 ЗУЕС, съгласно които сдружението на собствениците може да извършва всякакви действия по управление на общите части, както и да делегира права на своя управител, подобно на специалното овластяване по чл. 23, ал.4, изр. последно ЗУЕС. Искането е за отмяна на определението и връщане на делото на първоинстанционния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 396, ал. 1 ГПК, от легитимирано лице, чрез валидно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването и е процесуално допустима.

Насрещната страна „Бяла” ЕООД със седалище гр. Бяла, представлявано по пълномощие от адв. М.М. ***, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Съставът на АпС - Варна, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания и становището на насрещната страна, и съобрази данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционният Варненски окръжен съд е бил сезиран с искова молба на Сдружение на собствениците „Комплекс Бяла А и Б“ със седалище гр. Бяла, с която, съобразно направените допълнителни уточнения от ищеца в процедура по чл. 129, ал. 2 ГПК, са предявени три обективно евентуално съединени осъдителни иска срещу „Бяла” ЕООД, съответно с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. 2 ЗЗД във вр. чл. 160, ал. 3 ЗУТ и чл. 20, ал. 4 и чл. 21 Наредба № 2/31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежи в Република България и за минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, чл. 79, ал. 1, предл. 2 във вр. чл. 265, ал.1, т. 2 ЗЗД, и чл. 45 ЗЗД. Ищецът цели да ангажира, в евентуалност, гаранционната, договорната или деликтната отговорност на ответното дружество, в качеството му на строител на „Комплекс Бяла А и Б“, в който членовете на сдружението притежават самостоятелни обекти. Твърденията в исковата молба, съставляващи част от фактическото основание по всеки от исковете, са за проявили се недостатъци в извършеното строителство и на двете тела в комплекса, които са били отстранени по договор между трети за етажните собственици и строителя лица, с последващо одобрение на приемо – предаването на ремонтните работи от собствениците на обектите, с решение на ОС, проведено на 24.04.2017г., на което собствениците са овластили управителя да предяви искове от тяхно име.

За да прекрати производството по делото поради липса на положителна процесуална предпоставка за допустимост на производството, респ. активна процесуална легитимация, окръжният съд е посочил кои са легитимирани лица по всеки от исковете, и е приел, че това не е ищцовото сдружение на собствениците, доколкото предявените за защита права са основани на правоотношения между отделните собственици и ответника, възникнали по различен възмездни способи за придобиване право на собственост върху съответен обект от две сгради в жилищен комплекс. Съобразено е, че не се твърди и няма данни за прехвърляне / цедиране/ на материални права по правоотношенията между собственици и строителя, респ. продавача на отделни обекти от сгради в етажна собственост, посочени от ищеца като юридически факти за възникване на договорната, гаранционната и деликтната отговорност на ответното дружество.

Изводите се споделят от настоящия състав на въззивния съд, като съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 26 ГПК страните по гражданските дела са лицата от чието име и срещу които се води делото, като процесуалната правоспособност е обусловена от заявената от ищеца принадлежност на спорното материално право – чл. 27, ал. 1 ГПК. Единствено правните твърдения на ищеца очертават процесуалната легитимация в процеса и, съответно, преценката на съда дали искът е предявен от или срещу надлежна страна.

Преценката на първоинстанционния съд в обжалваното определение по допустимостта на производството е направена въз основа на заявената от ищеца принадлежност на спорното материално право. В исковата молба и при допълнително уточняване на претенциите ищецът не заявява свои материални права спрямо посоченото като ответник търговско дружество. Твърди се, че наложилите се, поради некачествено строителство, ремонтни работи в „Комплекс Бяла А и Б“, са извършени по договор от м. 01.2015г., сключен между „Подиум Овърсийс корпорейшън “ - дружество, регистрирано съгласно законите на Република Панама, и нов строител – „Ай Ви Сейлингс“ ООС – гр. Варна. Със споразумение от 17.11.2016г. посочените в него собственици на отделни обекти в комплекса са се задължили да възстановят на чуждестранното търговско дружество стойността на направените разходи, относими към отделните обекти, тяхна собственост, респ. общи части на сградите, срещу което получават права и гаранции по договора за строителство от м. 01.2015г., сключен с „Ай Ви Сейлингс“ ООС – гр. Варна. След регистрация на сдружението – ищец, вписано в публичния регистър на сдруженията на собствениците в Община Бяла, на 08.01.2016г., на проведено на 24.04.2017г. ОС на собствениците на „Комплекс Бяла А и Б“, на което са се явили представители на собстветиците на 78.4243% от общите части, по т. 9 от дневния ред е взето решение за делегиране на някой правомощия на ОС на етажните собственици на управителя на УС - „...да представлява и да взема решения за защита на правата на собственост, като представлява етажната собственост пред компетентните съдебни и несъдебни органи по всякакви искове и преписки във връзка с общите части в комплекса...“. Следователно, ищецът релевира правни твърдения за предоставяне на права за процесуално представителство от правоимащите / крайни купувачи, страни по договора за изработка и собственици на обекти, търпящи вреди от непозволено увреждане/ в полза на управителя на юридическото лице – ищец, евентуално, чрез допълване на правните твърдения – за суброгация /договорна или законова - по силата на ЗУЕС / на сдружението по отношение на процесуални права за предявяване на искове, свързани с общи части, но не и свои материални права.

Правото съдебно да се предявяват чужди права е допустимо само в изрично предвидените от закона случаи – чл. 26, ал. 2 ГПК, като в тази хипотеза по делото се призовава и лицето, чието право е предявено – чл. 26, ал. 3 ГПК. Процесуалната субституция чрез застъпничество може да възникне при упражняване на правата на длъжника от кредитора по чл. 134 ЗЗД или чрез процесуална суброгация. Законът не допуска възникването на процесуална субституция чрез суброгация по уговорка между страните. Упълномощаване за процесуално представителство или прехвърлянето на право да се води процес от името и за сметка на легитимираното лице нямат за последица създаването на процесуална правоспособност, тъй като не създава собствени права на пълномощника и по материалното право.

Сдружението – ищецът, лично или чрез управителя, не е заявило за защита права по ЗУЕС. Действително съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 ЗУЕС, председателят (управителят) на УС на етажната собственост представлява пред съда собствениците в етажната собственост по спорове, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по искове, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. Т. е. дадената с нормата на чл. 23, ал. 4 ЗУЕС законна представителна власт на управителя на ЕС е ограничена в случаите на активна процесуална легитимация само до исковете, имащи за предмет неизпълнение на решения на общото събрание или неизпълнение на задължения по ЗУЕС. Разпоредбата на цитирания текст от ЗУЕС намира приложение в случаите на процесуална легитимация на собствениците в етажната собственост пред съда, по спорове възникнали във връзка с общите части, съгласно уредбата им по ЗУЕС, но не и по спорове, излизащи извън предмета и обхвата на правата и отношенията, уредени със ЗУЕС. Именно такъв, извън предмета и обхвата на ЗУЕС, се явява спорът по предявените осъдителни искове за реализиране на различни видове отговорности на строител, респ. продавач спрямо собствениците на отделни обекти от сграда, основана на правоотношения по договори за строителство и продажба на недвижими имоти, сключени преди учредяване на сдружението и нямащи никаква връзка с дейността му и с целите, за които е създадено съгласно ЗУЕС.

Поради съвпадение на правните изводи на двете съдебни инстанции за недопустимостта на производството, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съставът на ВнАпС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 898/12.03.2018г., постановено по т. д. № 1134/2017г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховния касационен съд, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                        2.