РЕШЕНИЕ

 

гр. Варна,  240/13.08..2015 г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

         

като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.т.д. 528/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 25, ал. 4 ЗТР.

Образувано е по жалба на Н.А.Х. от гр. Варна, чрез процесуален представител адв. З. ***, срещу решение № 510/23.06.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 894/2015 г., с което е потвърден отказ на длъжностно лице по регистрация към Агенция по вписванията № 20150521121829 от 22.05.2015 г. по заявление вх. № 20150521121829 за вписване на прекратяването на участието й като съдружник в „СТАНФОРНАД” ООД, ЕИК 103908180.

В жалбата се застъпва подробно аргументирано становище, че решението е неправилно, като постановено при неправилни изводи на длъжностното лице по регистрация, респ. на Варненския окръжен съд. Моли се за отмяната му и указване на длъжностното лице по регистрация да извърши исканото вписване.

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, съдът приема следното:

В ТР към АВп по електронен път е постъпило заявление вх. № 20150521121829 от Н.А.Х., чрез адвокат З., с искане за заличаването й като съдружник във „СТАНФОРНАД” ООД поради прекратяване на членството с предизвестие на основание чл. 125, ал. 2 от ТЗ.

Отказът на длъжностното лице е мотивиран с липса на процесуална легитимация на заявителя Х., т. к. същата не е управител на дружеството, а и в закона липсва възможност на напусналия по реда на чл. 125, ал. 2 от ТЗ съдружник да заяви за вписване заличаването си в ТР. Отделно ДЛР излага съображения, че не се установява отправилия предизвестието за напускане адв. З. да е имал правомощията да извърши това.

Съдът намира следното:

Легитимираните лица които могат да заявяват вписване са изрично посочени в чл. 15 от ЗТР. Нормата не може да се тълкува разширително. Доводите, че е налице празнота в закона, респ. че макар и да не е изрично посочено, това била целта на закона и затова текста на чл. 15 от ЗТР следва се тълкува разширително в интерес на правната сигурност на търговския оборот са несъстоятелни. Възможността всеки напускащ съдружник сам да иска вписване на прекратяването на членството си би създало възможност за злоупотреби с право. Интересът на напускащия с предизвестие съдружник е защитен в достатъчна степен, доколкото законът гарантира правото на напускащия съдружник чрез разпоредбата на чл. 140, ал. 4 от ТЗ, според която вписването на промените има действие от вписването в търговския регистър. Така от момента на оповестяването му чрез вписване прекратяването на членството поражда действие за третите лица, докато във вътрешните отношения между съдружниците промените настъпват в по – ранния момент с изтичане на срока на предизвестие.

Следва да се има предвид и това, че липсата на вписване в ТР не лишава страната от възможността да реализира правата си по чл. 125, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ. Сочените права се реализират по силата на надлежно отправено писмено предизвестие и от обективния факт на изтекъл срок. Прекратяването на членственото правоотношение настъпва автоматично -  като законова последица и с неговото прекратяване за в бъдеще отпадат правата и задълженията на съдружника. Той разполага единствено с правото да реализира имуществените последици по реда на чл. 125, ал.3 ТЗ. Вписването на заличаването му не е елемент от ФС на чл. 125, ал. 2 от ТЗ. 

Освобождаване на съдружника поради прекратяване на членството с предизвестие е свързано и с промяна на дружествения договор относно която следва да се вземе решение от дружеството. Затова предпоставка за вписването на освобождаването на съдружника е представянето на взето решение от ОС и изменения  дружественен договор, който следва да се приложи в заверен препис. Проверката за наличието на изискваните документи по чл. 21, т. 4 от ЗТР е в прерогативите на длъжностното лице.

При липсата на което и да е от предвидените в чл. 21 от ЗТР изисквания, ДЛР постановява отказ - чл. 24, ал. 1 от ЗТР. С оглед на гореизложеното, отказът на длъжностното лице по регистрация и потвърждаващото го решение на Варненския окръжен съд са правилни, като в този случай ВАпС не следва да разглежда останалите поставени в жалбата въпроси, доколкото евентуалната им основателност няма да доведе до различен от достигнатия правен извод.

Обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 510/23.06.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 894/2015 г., с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията № 20150521121829 от 22.05.2015 г. по заявление вх. № 20150521121829 за вписване на прекратяването на участието на Н.А.Х. от гр. Варна, като съдружник в „СТАНФОРНАД” ООД, ЕИК 103908180.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                2.