О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 570

 

гр.Варна,   25 .09.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия В. ПЕТРОВ ч.в.т.д. № 528 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба вх. № 5491/18.09.2018г. по вх. рег. на ВАпС депозирана от М. Л* С. ***, срещу разпореждане № 7150/24.07.2018г., постановено по т.д.№ 1406/2015 год. по описа на ОС – Варна. с което съдът е върнал депозираната от М.С. въззивна жалба.

При проверка допустимостта на частната жалба, съдът констатира следното:

Частната жалба е подадена в срок. След оставянето ѝ без движение същата е приведена съгласно законовите изисквания, но администриращият съд не е извършил процедурата по размяна на книжата по постъпилата частна жалба.

Настоящият състав на съда намира, че предвид наличието на постановено решение по спора и наличието на насрещна по спора страна, процедурата по размяна на книжата по частната жалба следва да бъде осъществена, макар и да се касае за връщане на въззивна жалба в хипотезата на чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК (който акт на съда се обжалва понастоящем).

Предвид изложеното по-горе, производството по ч.в.т.д. № 528/2018г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено, а делото върнато на ВОС за администриране частната жалба и връчване на преписи от същата на другата страна.

            Водим от горното, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 528/2018г. по описа на ВАпС и ВРЪЩА на Варненския окръжен съд за администриране на частната жалба, след което да се върне на Варненски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: