Р Е Ш Е Н И Е

 

303/Варна, 26.11.2015 г.

 

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение – втори състав, в открито съдебно заседание на 10.11.2015 год.  в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                            ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

При секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 529/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.613а, ал.1 ТЗ вр. Чл. 735, ал.3 ТЗ.

 Образувано е по въззивна жалба от НАП против против решение № 369/11.05.2015 год., постановено по т.д. № 167/2008 год., с което ВОС е прекратил производството по несъстоятелност на «ТЕХНОТРЕЙД» АД / в несъстоятелност/ и е постановил заличаването на длъжника, на основание чл.735 ТЗ.

В предявената въззивна жалба се излага, че въззивникът е кредитор с предявени, приети и неудовлетворени вземания и е процесуално легитимиран да обжалва постановеното решение. Поддържа се, че масата на несъстоятелност не е изчерпана.

В о.с.з. предявената въззивна жалба се поддържа.

Въззиваемата страна «ТЕХНОТРЕЙД» АД – в несъстоятелност, редовно призована по реда на чл. 619, ал.1 ТЗ,  не е изразила становище по основателността на предявените въззивни жалби.

Съдът след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената въззивна жалба е депозирана от надлежна страна по смисъла на чл. 613а ТЗ, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 735, ал.3 ТЗ. На посоченото основание, жалбата е процесуално допустима.

 Предмет на обжалване е решение на съда по несъстоятелност, постановено по реда на чл. 735, ал.1, т.2 ТЗ. Основният предмет на спора пред настоящата инстанция е свързан с наличието на активи, дерогиращи извода за изчерпване на наличната маса.

 

 

Производството по несъстоятелност на «ТЕХНОТРЕЙД» АД е открито с решение № 323/24.06.2008 год., постановено по т.д.№ 167/2008 год. по описа на ОС.

С нарочен доклад по реда на чл. 668 ТЗ от 18.07.08 год.  назначеният временен синдик Л.Б. е посочил, че имуществената маса по чл.614, ал.1, т.1 ТЗ обхваща  земя с площ от 20 000 дка, представляваща поземлен имот пл.№ 5765, находящ се в гр.Варна, ЗПЗ, подробно индивидуалзиран в АДС № 107/05.09.2008 год., ведно с построените сгради: барака «Административна», барака № 2, барака № 3, столова с разливочна, Г-образен навес и портиерна. ДМА са вписани в счетоводните книги на длъжника с балансова стойност 532 000 лева. Към доклада е представен АДС с вписано предоставяне на имота за оперативно управление на държавна организация - ЦНИКА – Филиал Варна.

 С решение № 35/01.02.2010 год. дружеството е обявено в несъстоятелност при условията на чл. 710 ТЗ.

С доклад от 17.02.2010 год.  синдикът е уведомил съда, че сградният фонд на дружеството е в «добро състояние» и се отдава под наем.  С оглед предстоящото оценяване са предприети действия по снабдяване със скици и данъчни оценки. Синдикът е посочил и наличието на реституионни претенции и неприключили дела с бивши собственици на имота.

В доклада са посочени и две висящи изпълнителни дела по описа на ЧСИ Л.Тодорова с кредитор «Технотрейд» АД и длъжници «Термоелектроник» ООД – Варна и ЕТ «Траверс – И. ***.

Идентични констатации се съдържат и в последващ доклад на синдика от 08.06.2011 год.

С разпореждане на съда по несъстоятелност № 5520 синдикът е задължен да представи отчет за конкретните дела, които се водят срещу длъжника за обекти, включени в масата на несъстоятелността. Със същото разпореждане синдикът е задължен да посочи вида изпълнителни дела, които се водят от длъжника срещу трети лица.

С последващ доклад от 26.02.2014 год. синдикът е преповторил вече докладваните действия, вкл. факта, че среща затруднения в снабдяването със скици. Докладът обективира още констатации за раздробяване на имота вследствие на реституция, вкл. осъществени последващи прехвърлителни сделки от реституирани собственици. Понастоящем, имотът по АДС е обособен в 10 имота, върху част от които дружеството е лишено от владение. Налице е и отчуждаване на части за провеждане на улична регулация. Длъжникът осъществява фактическа власт върху две от постройките, които по преценка на синдика имат незаконен характер и не са нанесени в кадастралната карта. Синдикът е констатирал и прехвърлителни сделки, по които приобретател е заложния кредитор на длъжника «Кавър 96» ООД като е заявил намерение за воденето на иск за попълване на масата. 

С доклад от 02.06.2014 год. синдикът е уведомил съда по несъстоятелност за образувано т.д.№ 879/2014 год. по описа на ВОС с предмет – попълване на масата на несъстоятелността срещу «Кавър 96» ООД.

Не се спори между страните, че понастоящем спорът за попълване на масата на несъстотелността е прекратен, поради оттегляне на исковата молба от синдика.

С нов доклад от 26.03.2015 год. синдикът е заявил изчерпване на масата на несъстоятелността поради пристъпване към изпълнение от заложния кредитор «Кавър 96» ООД и предаване на собствеността с приемо-предавателен протокол по чл.32 ЗОЗ.  Към доклада е представен протокол, обективиращ предаване на всички движими и недвижими вещи, включени в търговското предприятие на «Технотрейд» АД  с оглед Договор за особен залог от 27.02.2007 год.

По делото е свикано заключително събрание на кредиторите, а с  обжалваното решение съдът е приел, че с оглед пристъпването към изпълнение на заложния кредитор масата на несъстоятелността е изчерпана и липсват непродаваеми вещи. Приел е още, че са налице изискуемите предпоставки за прекратяване на производството и заличаването на търговското дружество.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Пристъпването към изпълнение е само възможност за заложния кредитор, която той преценява да реализира в своя интерес. Само ако кредиторът по особения залог изрично заяви, че пристъпва към изпълнение и  противопостави това си право на третите лица с вписването в регистъра, синдикът и съдът по несъстоятелността ще следва да счита заложеното имущество извън масата за осребряване - чл. 42, ал.2 ЗОЗ.

Извършената справка в ТР по партидата на залогодателя сочи, че цялата съвкупност от вещи, включени в масата на несъстоятелността е предадена на заложния кредитор без надлежно вписано пристъпване към изпълнение върху заложеното търговско предприятие на длъжника – чл. 32, ал.3 ЗОЗ и чл.21, ал.2 ЗОЗ вр. чл.26, ал.3, т.4 ЗОЗ. На посоченото основание предадената съвкупност от активи не следва да се счита изключена от масата на несъстоятелността.

Вън от гореизложеното, извод за липса на активи в предприятието на длъжника може да бъде формиран единствено след осъществяване на допълнителни действия по уточняване на всички висящи дела и  претенции, конкретизиране на техния предмет и формиране на извод налице ли е обособим остатък в рамките на имота от 20 дка. Изрично следва да бъде уточнено и изпълняемото право – предмет на висящи изпълнителни дела, заведени от длъжника. В случай, че същите имат за предмет парични вземания на длъжника, извод за тяхната несъбираемост може да формира единствено събранието на кредиторите – чл.734, ал.2 ТЗ. 

 

При посочените съображения, настоящата инстанция намира, че обжалваният съдебен акт следва да бъде отменен. Съдопроизводствените действия по несъстоятелността следва да продължат.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 369/11.05.2015 год., постановено по т.д. № 167/2008 год., с което ВОС е прекратил производството по несъстоятелност на «ТЕХНОТРЕЙД» АД / в несъстоятелност/ и е постановил заличаването на длъжника, на основание чл.735 ТЗ.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7мо дневен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                          ЧЛЕНОВЕ: