Р Е Ш Е Н И Е   № 286

05.12.2018г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на шести ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при участието на секретаря Десислава Чипева, като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова въззивно т. д. № 529 по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по въззивна жалба на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД – гр. Варна, ЕИК 103533691, срещу решение № 618/26.07.2018г., постановено по т. д. № 331/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прието за установено в отношенията между страните, че ищецът „ВИЗИТКИ“ ООД – гр. Варна, ЕИК 148037301, не дължи на ответника – въззивник, сумата 36 091.01 лв., представляваща стойността на служебно начислена електроенергия, за извършена корекция на сметки при неизмерване или неправилно/неточно измерване на електрическа енергия за периода 20.09.2016г. - 19.09.2017г. по кл. № 11003242153, аб. № 0100906224, съобразно фактура № 0262393634/09.02.2018г., за обект, находящ се в гр.Варна, ул. "Дубровник", бл. 4, вх. 2, на основание чл. 124, ал. 1 ГПК.

Поддържайки доводи за неправилност на решението въззивникът моли за неговата отмЯ. и постановяване на друго, с което предявеният иск да бъде отхвърлен. Основното оплакване в жалбата е за неправилно приложение на материалния закон във връзка с приложимостта и предпоставките по чл. 50 ПИКЕЕ.

Процесуалният представител на въззиваемата страна „ВИЗИТКИ“ ООД – гр. Варна представя отговор в срока по чл. 263, ал. 1 ГПК, в който е заявено становище за неоснователност на жалбата.

В съдебно заседание жалбата и отговорът се поддържат.

За да се произнесе по спора съставът на ВнАпС взе предвид следното:

Варненският окръжен съд е бил сезиран с отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК, предявен от търговското дружество „Визитки“ ООД – гр. Варна срещу „Енерго-Про Продажби” АД – гр. Варна, за недължимост на сумата 36 091.01лв., претендирана като дължима стойност на служебно начислена електрическа енергия, в резултат на корекция на сметки на ищеца - потребител за минал период - 20.09.2016г. - 19.09.2017г., поради неизмерване или неправилно/неточно измерване. За посочената сума е била издадена фактура № 0262393634/09.02.2018г. от ответника, отнасяща се до обект на потребление в гр. Варна, ул. "Дубровник", бл.4, вх. 2 с титуляр „Визитки" ООД.

Ищецът поддържа в исковата молба, че няма основание за промЯ. на сметките му за ползвана ел. енергия за минал период по ПИКЕЕ. Сочи, че показанията по скрития регистър 1.8.4. не са редовен отчет, като се позовава на противоречие с изискванията на ЗЕ за зоново измерване на потребената ел. енергия. Релевира довод, че за да се приложи разпоредбата на чл. 50 ПИКЕЕ е необходимо да бъде установен периодът на допускане на грешката до установяването й. Оспорват се констатацията в съставения КП, както и ползваната методика за изчисление в справката за корекция на сметка. Излага се, че установените данни по скрития регистър не съставляват доказателство за реално отчетена енергия, а е възможно да са били налице и преди монтиране на електромера, като сочи, че проверката на процесното СТИ, извършена в БИМ, не е констатирала грешка извън допустимата. Намира, че отчетът по скрит и недостъпен за потребителя регистър е в нарушение с разпоредбите на чл. 10 (отм.), чл. 11 (отм.) и чл. 30 ПИКЕЕ (отм.). Твърди, че няма реално предаване на вещ – електрическа енергия в количеството индивидуализирано в процесната фактура, поради което, в качеството си на потребител и купувач по договор за продажба на ел. енергия като търговска сделка, той не дължи заплащането й.

Ответникът „ Енерго Про Продажби” АД оспорва иска с твърденията, че исковата сума е била начислени правомерно и се дължи от ищеца, на основание чл. чл. 50, ал. 1 от ПИКЕЕ (обн. ДВ бр. 98 от 12.11.2013 г.), във връзка с чл. 200, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, както и във вр. с чл. 16, т. 2 от ОУ на ДПЕЕ /2014 г./, уреждаща задължение на потребителя да заплаща стойността на използваната в присъединения обект електрическа енергия. Излага се, че коригираните количества са изчислени съобразно методиката по чл. 48, ал. 1, т. 1 от ПИКЕЕ и съобразно стойностите по чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ. Сочи се, че между страните е налице валидна облигационна връзка по силата на публични и общодостъпни общи условия, на базата на които се уреждат отношенията между тях; при отмЯ. на специалните правила във връзка с начина на установяване на основание за корекция на сметки за минал период и на съобщаване на потребителите, както и за методиката за определяне стойността на корекцията, отношенията следва да се уредят при спазване на общите правила за облигационни отношения.