О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

83………./гр.Варна, 29.01.2016……………………  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова ч.т.д.№ 53/16 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК. Образувано е по предявена частна жалба от М.А.Й. в качеството на вписан в ТР ликвидатор на ПК „ПРОГРЕС” – в ликвидация, с.Владимировци, Област Разград срещу Определение № 1066/23.12.2015 год., постановено по ч.т.д.№ 107/2015 год. по описа на ОС – Разград, с което е спряно производството по вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца по заявление вх.№ 20151111142841/11.11.2015 год. до решаване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д.№ 893/2015 год. по описа на РС – Исперих, на основание чл. 19, ал.5 ЗТР и чл. 536 ГПК.

В предявената  частна жалба се излага, че определението е постановено при наличие на вписване на заявените обстоятелства. Липсват предпоставките за спиране на регистърното производство.

По делото е постъпил писмен отговор от насрещната страна Х. И* М., в който се поддържат доводи за неоснователност на предявената частна жалба.

За да се произнесе по спора, въззивният съд съобрази следното:

Видно от справка в ТР по партидата на ПК „Прогрес” на 15.12.2015 год. са вписани промени, заявени със заявление вх.№ 20151111142841/11.11.2015

По молбата по чл.536, ал.3 ГПК РОС се е произнесъл с обжалваното определение от 23.12.2015 год.

Предвид така установеното от фактическа страна ВнАС прави следните правни изводи:

Правният интерес е положителна процесуална предпоставка за съществуването на право на молба по чл.536, ал.3 ГПК, за която сезираният с молбата съд следи служебно при всяко положение на делото. Следователно тази предпоставка следва да е налице от момента на подаване на молбата до постановяване на съдебния акт по нея. Осъществяване на факти, които водят до отпадане в последствие на правния интерес от молбата, се съобразяват задължително от решаващия сътав, на  осн. чл.235, ал.3 ГПК.

За наличието, респ. липсата на правен интерес се изхожда преди всичко от правните последици, които законът свързва с положително произнасяне по молбата за спиране. При уважаване на молбата по чл.536, ал.3 ГПК се спира, т.е временно се възпрепятства дейността на длъжностното лице по регистрацията да впише в ТР по партида на дружеството новите обстоятелства. Следователно правен интерес от спиране по чл.536, ал.3 вр. чл.19, ал. 5 ЗТР за молителя ще е налице  докато не бъде осъществено вписване в ТР на обстоятелства, породени от оспореното относно валидност и законосъобразност правоотношение.

Законодателят не е предвидил производство по спиране прилагането на правните последици на вече постановен охранителен акт /извършено вписване по регистърно производство/. Правната сигурност не допуска разширително тълкуване на процесуални норми, установени в обществен интерес.

 С оглед на изложеното подадената молба по чл. 536, ал.3 ГПК се явява недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване. Обжалваното определение е постановено след вписване на заявените промени и съставлява недопустим съдебен акт, който подлежи на обезсилване.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЕЗСИЛВА Определение № 1066/23.12.2015 год., постановено по ч.т.д.№ 107/2015 год. по описа на ОС – Разград, с което е спряно производството по вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца по заявление вх.№ 20151111142841/11.11.2015 год. до решаване с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д.№ 893/2015 год. по описа на РС – Исперих, на основание чл. 19, ал.5 ЗТР и чл. 536 ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по искането с правно основание чл. 19, ал.5 ЗТР.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на страните пред ВКС.

СЛЕД влизане в сила препис от определението ДА СЕ ИЗПРАТИ на АВп за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                                  ЧЛЕНОВЕ: