О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 516 /30.07. 2013 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД                     ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

на 30.07.                                                                 година 2013

в  закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

П. ХОРОЗОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ХОРОЗОВА ч.т.д. № 530 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила в срок частна жалба от И Т Г ЕООД гр.Варна против определение на ВОС № 2386 от 13.06.2013 г. по т.д.№ 2553/2012 г., с което съдът е отхвърлил искането му за допускане на главно встъпване по чл.225 ГПК чрез предявяване на установителен иск срещу първоначалните страни – Е А ЕАД гр.София и А Р ООД гр.Варна относно несъществуването на паричното вземане, предмет на исковата молба.

В жалбата се излага, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се претендира отмяната му, а в условията на евентуалност – да бъде разпоредено исковата молба да се образува в отделно производство.

Главните страни в процеса не са депозирали отговор против частната жалба.

Съставът на Варненския апелативен съд намира, че частната жалба е допустима, но по същество – неоснователна.

Съдът споделя решаващите мотиви на ВОС, че не са налице предпоставките на чл.225 ГПК, поради това, че жалбоподателят, конституиран като трето лице – помагач на страната на ответника, не заявява самостоятелни права върху предмета на спора. В допълнение съставът на АС излага следното: Качествата на третото лице помагач и на главно встъпилото трето лице са несъвместими. Когато предметът на спора е парично вземане /вкл. и в хипотезата на чл.422 ГПК/, нормата на чл.225 ГПК предполага искът на третото лице спрямо едната страна да бъде осъдителен.

По изложените съображения определението е правилно и следва да бъде потвърдено, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на ВОС № 2386 от 13.06.2013 г. по т.д.№ 2553/2012 г.

Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

След влизане в сила на определението, предявената от И Т Г ЕООД гр.Варна искова молба следва да бъде образувана в отделно производство.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: