ОПРЕДЕЛЕНИЕ

647

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 13.09.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 530 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от М.К.Д. от гр.Варна срещу определение №1087/12.07.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по в.ч.т.д. №1087/2019 г., с което е оставено без разглеждане възражението й до въззивния съд по чл.423 - ГПК срещу заповед за незабавно изпълнение №4501/24.07.2015 г., издадена по ч.гр.д. №6287/2015 г. на ВРС, 25 състав, и производството по делото е прекратено.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Възражението до въззивния съд по чл.423 – ГПК може да се подаде в едномесечен срок от узнаване на заповедта за изпълнение от длъжника. В случая този срок е пропуснат и частната жалба е просрочена. Длъжникът е подала молба до ЧСИ Л.Т. по изп.д. №476/2017 г. на 11.09.2018 г., с която е оспорвала целия дълг по двата изпълнителни листи в размер на 22930 лева, от което следва, че е била узнала към този момент за осъждането си и за вземания по заповедта за изпълнение по ч.гр.д. №6287/2015 г. на ВРС. В този случай тя е следвало да подаде възражение до въззивния Варненски окръжен съд в срок до 11.10.2018 г., което не е сторила, като възражението си е подала едва на 04.01.2019 г. При това положение производството по възражението й се явява недопустимо и подлежи на прекратяване.

Определението е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №1087/12.07.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по в.ч.т.д. №1087/2019 г., с което производството по делото е прекратено.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.