О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер550 /14.08.                                      2015 г.                                              Град Варна

Варненски Апелативен съд                                               Търговско отделение

На     13.08.                                                                                                 Година 2015

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                                                                             ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.ч.т.дело номер    531      по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е образувано по частни жалби на З.П.Г. и С.П.Л.,*** срещу определение №232/25.06.2015 г. по т.д. №149/2013 г. на Силистренски окръжен съд, с което съдът е оставил без уважение искането им по чл.83 ал.2 ГПК за освобождаване от внасяне на държавна такса по депозираната от тях въззивна жалба срещу решението по горепосоченото дело в размер на сумата от 119 485.70 лева.

          Частният жалбоподател З.Г. навежда доводи за неправилност на първоинстанционното определение, предвид неговата необоснованост и постановяването му в нарушение на процесуалния закон, с оглед на което моли за отмяната му и постановяване на друго от настоящата инстанция, с което се уважи искането.

          Частният жалбоподател С.Л. навежда същите доводи за неправилност на обжалвания съдебен акт, моли за неговата отмяна и постановяване на друг съдебен акт, с който се уважи искането му.

          Жалбите са редовни, подадени са в срок от надлежни страни срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което са допустими.

          Разгледани по същество, същите са неоснователни по следните съображения:

          По жалбата на З.Г.:

          Преценката за наличие на предпоставките за освобождаване от внасяне на държавна такса и разноски се извършва от съда въз основа на доказателства за имущественото състояние на лицето, неговите доходи, семейното му положение, здравословното му състояние, трудова или друга заетост, възраст и всички обстоятелства, относими към възможността за изпълнение на законоустановеното задължение за внасяне на държавна такса и разноски за производството по делото.

          Ищецът – частен жалбоподател е представил декларация, в която е посочил, че не притежава движимо и недвижимо имущество от управлението и разпореждането на което да получава доход /т.4 л.938/. В същата декларация е посочено единствено още, че лицето не е страна по трудово правоотношение, от което да получава средства. Не са декларирани други доходи с източник наемно правоотношение, арендно правоотношение и др. източници на доходи.

          От представените по първоинстанционното дело от ищеца „Банка ДСК” ЕАД със становището му писмени доказателства справки от ТР и Имотния регистър, Служба по вписванията гр. Балчик и Служба по вписванията гр. Варна се установява, че З.Г. е съсобственик на имот ПИ, парцел-032, масив 037, площ по документи 24 991 кв.м. обл. Добрич, Община Балчик, с. Соколово, по отношение на който имот е вписан договор за аренда. С оглед на тази констатация съдът приема декларираните обстоятелства в първата им част по декларацията за опровергани. Освен това, видно от справката от Имотния регистър, на 12.12.2013 г. след подаване на възражението по чл.414 ГПК и след завеждане на исковата молба на 05.07.2013 г., предмет на т.д. №149/2013 г. на СОС, Г. чрез сключена покупко-продажбена сделка с И* В* Г* се е разпоредил със свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.”*” №* бл.*, вх.* ет.* ап.*, с посочен материален интерес при вписване на сделката 68 205 лв.. След справка в ТР към АВп по името на лицето се установява поредица от извършени вписвания, също след завеждане на делото, на обстоятелства, свързани със заличаването му като управител, като съдружник поради продажба на притежаваните от него дружествени в две търговски дружества – „Прима кемикълс” ООД и „Мастер” ООД и член на съвета на директорите в няколко търговски дружества. В този период Г. е продал търговското си предприятие на ЕТ „З.Г.-72” гр. Силистра на „Битур” ООД.         

          Съобразно справката от Имотния регистър, Служба Варна, се установява, че Г. е извършил и други разпоредителни сделки със собствено имущество –имот в гр. Варна, ул.”Жеравна” №1,ет.2; недвижим имот в гр. Варна, ул.”Иван Драсов”№13 бл.1 вх.А ап.13 и недвижим имот в местност „Траката”, на значителен материален интерес.

          С оглед изложеното по-горе, съдът направи следните изводи:

Имущественото състояние на ищеца е удостоверено с декларацията по чл.83 ал.2 т.2 ГПК. Касае се за изходящ от страната документ, който няма обвързваща съда формална сила. Данните от справките, на които съдът следва да се позове, като ги зачете, имат нормативното си основание чл.83 ал.2 т.7 ГПК. Видно от тях, ответникът е извършил в кратък период преди завеждането на делото разпоредителни сделки с имоти, дружествени дялове и търговско предприятие, които не са били съответно ипотекирани и запорирани. Последното обосновава извода не само за реализирани доходи, за които в декларацията липсва посочване на същите, както и на техния източник, но и за действия, целящи именно лишаване на ответника от имущество. От значение е и факта, че Г. притежава земеделски имот, за който е сключен аренден договор.

Настоящият състав на съда намира за неоснователни, като неподкрепени с доказателства наведените в частната жалба твърдения за наличие на погасено задължение по договор за банков кредит, сключен с „Уникредит Булбанк” АД с получените средства от продажбата на единия недвижим имот, както и за незначителния размер на арендното плащане. Недоказано е и твърдението в молбата по чл.83 ал.2 ГПК, че съпругата му също е безработна.

Съобразно изложеното, съдът приема, че за ответника З.Г. не съществува законовото основание по см. на чл.83 ал.2 ГПК за освобождаване от  внасяне на държавна такса по въззивната жалба.

По жалбата на С.Л.:

Представената от него декларация по чл.83 ал.2 ГПК е идентична по съдържание с тази на другия ответник. Въпреки установените от справката в Имотния регистър, Служба по вписванията – Варна, преди завеждането на иска разпоредителни сделки със собствени на този ответник недвижими имоти и значителните по размер приходи от тях, липсват декларирани парични средства по банкови сметки или в наличност. Само за една от сделките в частната жалба голословно се твърди, че получените от нея средства са използвани за погасяване на задължение към друга банка.

От справката в ТР към АВп се установява поредица от извършени вписвания, също след завеждане на делото, на обстоятелства, свързани със заличаването му като управител, като съдружник поради продажба на притежаваните от него дружествени в две търговски дружества – „Прима кемикълс” ООД и „Мастер” ООД и член на съвета на директорите в няколко търговски дружества. В този период Л. е продал търговското си предприятие на ЕТ „С.Л. – Импорт-Експорт” гр. Силистра на „Битур” ООД.

Представеното разпореждане на НОИ, ТП- Варна е с изтекъл срок и не установява факта, че лицето продължава да е безработно. Медицинската документация действително доказва наличие на здравословни проблеми във времето, но не установява намалена трудоспособност, както и актуалното здравословно състояние на Л..

Предвид изложеното, съдът приема, че за ответника С.Л. не съществува законовото основание по см. на чл.83 ал.2 ГПК за освобождаване от  внасяне на държавна такса по въззивната жалба.

          Като е оставил молбите на двамата ответници по чл.83 ал.2 ГПК без уважение, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, което следва да се потвърди.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение №232/25.06.2015 г. по т.д. №149/2013 г. на Силистренски окръжен съд.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.