О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №593

 

10.10.2017г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на девети октомври две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 532

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба на „ХАД 7” ЕООД, ЕИК 204177352, представлявано от управителя Г.Б.Д. чрез адв. Р.К. - П. от САК, срещу определение № 182/04.08.2017г. по в. т. д. № 67/2017г. по описа на Търговищки окръжен съд, с което е оставена без разглеждане подадената от частния жалбоподател жалба против отказ рег. № 20170717221425 - 2/21.07.2017 г. на длъжностното лице по регистрация при АВп, ТР, като недопустима поради липса на правен интерес.

С оплаквания за незаконосъобразност на определението се иска неговата отмяна. В жалбата се релевират доводи, че с последващото вписване на заявените обстоятелства в ТР, по партидата на дружеството, не е отпаднал правният интерес от обжалване на предходния отказ, тъй като вписването е по друго заявление.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Съставът на ВнАпС, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания и провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

За да остави без разглеждане подадената жалба от представител на „ХАД 7” ЕООД против отказ рег. № 20170717221425 - 2/21.07.2017г. на длъжностното лице по регистрация при АВп, ТР, решаващият съдия от ТОС е приел, че не е налице правен интерес от обжалване. Този извод е направен въз основа на констатациите при извършена служебна справка в ТР, че на 27.07.2017г., което е денят след подаване на жалбата, всички заявени за вписване обстоятелства /прехвърляне на дружествен дял, нов управител и ново седалище и адрес на управление/ са вписани по партидата на дружеството.

Определението е правилно и в съответствие с константната практика на съдилищата при преценката за правен интерес от обжалване при сходни казуси.

Съгласно нормата на чл. 26, ал. 1 ЗТР при отказ за извършване на исканото вписване, заявителят може да подаде ново заявление, което се разглежда по реда на постъпването му. Частния жалбоподател е упражнил именно това право, като е подал ново заявление, по което са вписани същите обстоятелства, заявените и с първото заявление. С това вписване в ТР е отпаднал правният интерес от подадената жалба срещу първоначалния отказ на АВп, ТР, за регистрация на същите обстоятелства. С последващото вписване искането на търговеца е удовлетворено изцяло, като за правния интерес от обжалване е без значение, че това е осъществено по ново заявление, подадено по реда на чл. 26, ал. 1 ЗТР. Същественото за преценката за липса на правен интерес интерес е, че е постановен положителен акт, към който е насочено регистърното производство, а с това е постигнат онзи краен правен резултат, целен с обжалването на отказа съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗТР.

По тези съображения, напълно обосновано решаващият състав е преценил, че образуваното пред него производство е недопустимо поради липсата на абсолютната процесуална предпоставка за допустимост - правен интерес.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, І - ви състав на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 182/04.08.2017г. по в. т. д. № 67/2017г. по описа на Търговищки окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.