ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                         524                31.07.2013 г. град Варна

Апелативен съд                                                             търговско отделение

В   закрито  заседание в следния състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Златка Златилова

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   Петя Хорозова

                                                                                                           Кристияна Генковска

Сложи за разглеждане докладваното от Златилова ч.възз.т. д. 533 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 278 ал. 1 ГПК вр. с чл. 274 ал. 1 т.1 ГПК

Образувано е по частна жалба на „Ю Б” АД със седалище гр. София срещу определение № 324/22.05.2013 г. постановено по т.д. 68/2013г. на Добричкия окръжен съд, с което е върната исковата молба поради неотстраняване в срок на нередовностите и е прекратено производството по делото. В частната жалба са наведени оплаквания за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила поради което се иска отмяна на определението, с което е прекратено делото.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ал. 1 ГПК от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване акт и е допустима.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Съдът е оставил без движение като нередовна исковата молба, след като опитите да бъде връчен препис от нея на ответниците са се оказали неуспешни. Относно В.Н. длъжностното лице е посочило, че на адреса няма такова лице, а за ответника С.Н., че е напуснал преди повече от 10 години. Затова съдът с две разпореждания съответно от 1.04.2013 г. връчено на ищеца на 15.04.2013 г. и на 10.04.2013 г. връчено на 7.05.2013 г. е дал указания за отстраняване на нередовностите в адресите на ответниците.

Доводите, че указанията са били ненужни, защото В.Т. е с регистрация от същия адрес са несъстоятелни. Едва след сравняване на посочения в исковата молба адрес на ответницата с този от удостоверението на МВР, съдът може да прецени вярно ли е посочен и какви действия да предприеме за призоваването. Посочването на точен адрес е задължение на ищеца и при съмнение за точността му, съдът в изпълнение на задължението си за съдействие по смисъла на чл. 7 ГПК е длъжен да укаже необходимостта от отстраняване на нередовностите по смисъла на чл. 127 ал. 1 т. 2 ГПК. Задължение да издири вместо страната точния адрес съдът няма. Именно затова е дал указания за отстраняване на нередовностите, а след постъпила молба е снабдил ищеца със исканите служебни удостоверения. Към момента на предявяване на исканията по чл. 186 ГПК за снабдяване със съдебни удостоверения ищецът е могъл да прецени нуждата от продължаване на даденият му срок и да направи мотивирано искане за това, но той е бездействал и е направил искане по чл. 63 ал. 1 ГПК, едва след изтичането на първоначално определения срок, поради което съдът законосъобразно е отказал продължаването му. Доводите, че молбата по чл. 186 ГПК имплицитно съдържа и искане за продължаване на срока не намират опора в закона. Съгл. чл. 63 ал. 1 ГПК молбата трябва да сочи причини, които съдът следва да прецени от което следва, че за да се произнесе по нея съдът, тя трябва да бъде направена своевременно в писмен вид и с минимално необходимото съдържание – посочени уважителни причини. След като няма направено своевременно искане на удъжаване на срока за отстраняване на нередовностите, съдът законосъобразно е преценил че поради неотстранявате им в срок следва да се приложи разпоредбата на чл. 129 ал. 3 ГПК за връщане на нередовната искова молба.

По изложените съображения обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 324/22.05.2013 г. постановено по т.д. 68/2013г. на Добричкия окръжен съд, с което е върната исковата молба поради неотстраняване в срок на нередовностите и е прекратено производството по делото

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ с частна касационна жалба при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Председател:                                    Членове: