ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

      __591_______ /___08.09.______2014 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

                      К* Г*

 

Като разгледа докладваното от съдия А* в.т.д. № 533/2014 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 267 от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на Р.Г.С. ***, чрез адв. Г. И., против решение № 1189/17.12.2013 г. на Варненския окръжен съд, постановено по търг. дело432/2012 г., с което е отхвърлен искът му по чл. 422 от ГПК срещу Н.Н.К. ***, за установяване на вземането, за което по ч. гр. д. № 19556/2011 г. на ВРС-ХVІ състав е издадена заповед за незабавно изпълнение № 11964/05.12.2011 г. въз основа на документ по чл. 417 от ГПК за сумата от 1 760 000 лева - запис на заповед, издаден на 04.10.2002 г. с падеж 04.11.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението до окончателното изплащане на задължението.

Съдът установи, че в диспозитива на обжалваното решение е допусната очевидна фактическа грешка, като за дата на падеж на процесния запис на заповед е посочен 04.11.2011 г., вместо правилното 04.11.2009 г. Видно от мотивите на решението, ВОС е приел за падеж 04.11.2009 г., но при техническото изписване в диспозитива тази дата е сгрешена.

При това положение, делото следва да се върне на окръжния съд за отстраняване на ОФГ на осн. чл. 247 от ГПК, след което делото да се изпрати обратно на Варненския апелативен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 533/2014 г. по описа на Апелативен съд - Варна.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за отстраняване по реда на чл. 247 от ГПК на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението в частта за датата на падежа на процесния запис на заповед, издаден на 04.10.2002 г., с посочване на правилната дата 04.11.2009 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

             2.