ОПРЕДЕЛЕНИЕ  612                   

 

гр. Варна,08.10..2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

 МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                                                                            

Като разгледа докладваното от съдия Ванухи Аракелян в. ч. т. д. № 533/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна въззивна жалба, депозирана от Д.Н.Л., чрез – адв. В.Ж. срещу разпореждане № 363 от 26.06.2018 г. по ч. т. д. № 2874/2018 г. по описа на Шуменския окръжен съд.

След проверка редовността на частната въззивна жалба, съдът установи, че същата е депозирана в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Настоящият съдебен състав констатира, че същата е нередовна по смисъла на чл. 261, т. 2 от ГПК. В изпратената преписка не се съдържа пълномощно на жалбоподателя към процесуалния му представител, поради което не може да се заключи дали е учредена представителна власт на пълномощника и дали същата обхваща и съдебното производство по обжалване на постановените актове. Предвид горното, съдът намира, че администриращият съд не е предприел необходимите действия по надлежното администриране на частната въззивна жалба вх. № 3853 от 24.07.2018 г., подадена от Д.Н.Л., чрез – адв. В.Ж.

С оглед на гореизложените съображения, производството по в. ч. т. д. № 533/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Варненския окръжен съд за продължаване на действията по администриране на частната въззивна жалба, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. т. д. № 533/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за администриране на частната въззивна жалба съобразно изложеното по – горе, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд за разглеждане по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.             

 

 

        2.