РЕШЕНИЕ

   № 294

              гр.Варна, 31.10.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 15.10.2013 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                    ПЕТЯ ХОРОЗОВА   

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 534  по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Екорентимпекс” ЕООД – гр.София е обжалвало решението на Окръжен съд-Разград по т.д.№143/2012  г., с което искът на синдика на „Феникс Метал” ЕООД /н/ - гр.Разград е бил уважен срещу него,  с молба да бъде отменено като неправилно, ведно с присъждане на съдебните разноски по делото. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му.

Ответникът по жалбата – „Феникс Метал” ЕООД /н/ - гр.Разград чрез синдика моли с писмен отговор и в с.з. за потвърждаване на решението.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

С влязло в сила решение по т.д. №82/2009 г. на Окръжен съд - Разград искът по чл.646, ал.2, т.4 – ТЗ /стар/ на синдика на „Феникс Метал” ЕООД /н/ - гр.Разград е уважен, като е обявена за нищожна по отношение на кредиторите на несъстоятелността сделката по нот.акт № 185/24.02.2004 г. на Нотариус  С.С., с район на действие - Районен съд гр.Кубрат между  „Феникс-Метал” ЕООД – гр.Разград /продавач/ и „Технорентимпекс” АД - гр.София /купувач/ за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Кубрат, ул.”Вапцаров” №69, тъй като даденото по нея значително надхвърля по стойност полученото. Настоящият иск по чл.108 – ЗС има за цел връщане в масата на несъстоятелността на същия недвижим имот. Искът е заведен срещу „Екорентимпекс” ЕООД - гр.София, в чийто капитал купувачът по сделката - „Технорентимепекс” АД - гр.София е апортирал същия имот като непарична вноска. С обжалваното решение РОС е уважил иска.

Оплакването в жалбата, че решението по т.д. №82/2009 г. на Окръжен съд – Разград не може да му се противопостави, тъй като по него той не е бил привлечен като страна, е неоснователно. Влязлото в сила решение по обуславящия иск по чл.646, ал.2, т.4 – ТЗ /стар/ е задължително за съда, разглеждащ обусловения иск по чл.108 – ЗС, по отношение правото на собственост на ищеца върху имота. Обявяване на сделката за продажба на имота на „Технорентимекс” АД - София за нищожна има за последица непроизвеждане на правно действие на действията му по апортиране на имота в капитала на свързаното с него лице – „Екорентимпекс” АД – София, тъй като са извършени от несобственик. Оплакването в жалбата, че не е доказано осъществяването на фактическо владение върху процесния имот е неоснователно. С внасяне на имота като апортна вноска в капитала на дружеството – ответник то се легитимира като негов собственик. Владението е неразделна част от правото на собственост, така че ответникът се счита едновременно и за владелец на вещта. Дори фактическата власт да се упражнява от евентуален държател, той държи имота за сметка на владелеца, така че искът по чл.108 – ЗС се води срещу владелеца, а не срещу държателя. Владението е без основание, тъй като ответникът не може да стане собственик, респективно – владелец, на имота, поради това че и неговият праводател – „Технорентимпекс” АД – София не е придобил валидно право на собственост върху същия. Предявеният иск по чл.108-ЗС е основателен и следва да се уважи.

До същите правни изводи и краен резултат е достигнал и РОС в обжалваното решение, предвид което същото следва да се потвърди, като въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

Воден от изложеното и на основание чл.271 ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 33/17.05.2013 г. на Окръжен съд - Разград по т.д.№143/2012 г.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.