О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

665  /   09. 11.2017 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

      ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                           МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. НЕДЕВА ч.в.т.д.№ 534/2017 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна, чрез изпълнителния директор Светослав Д. Иванов, срещу постановеното по т.д. № 654/2014г. по описа на ВОС определение № 543/21.02.2017г., с което съдът е оставил без разглеждане искането на “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” АД по чл. 241, ал.1 от ГПК за отсрочване изпълнението на постановеното по делото решение № 435/29.05.2015г.

Частният жалбоподател счита обжалваното определение за неправилно. Излага доводи за основателност на молбата за отсрочване на изпълнението на постановеното по делото решение в частта за разноските, предвид наличието на висящ спор относно размера на дължимата държавна такса, като изпълнението на решението в тази му част може да причини значителни вреди на дружеството. Моли за отмяна на обжалваното определение.

Насрещната страна „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД гр. София, в законоустановения срок, е депозирала писмен отговор, с който излага съображения за неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, поради което съдът приема същата за процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д. № 654/2014г. по описа на ВОС е приключило с влязло в сила решение № 953/27.12.2016г., с което съдът е отхвърлил като неоснователни предявените от “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” АД искове с правно основание чл.694, ал.1 от ТЗ, поради което е осъдил ищеца “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” АД – настоящ жалбоподател да заплати по сметка на ВОС дължимата по делото на осн. чл. 694, ал. 2 от ТЗ държавна такса в размер на 46 926.81 лв.. Поради открито изпълнително производство за събиране на присъдените по делото разноски, “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” АД е депозирало искане за отсрочване изпълнението на решението в частта за разноските (молба вх. № 5097/20.02.2017г. – л. 465 от т.д. № 654/14 г. на ВОС).

Преди депозирането на искането за отсрочване изпълнението на решението, молителят е направил искане до първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка на постановеното по делото решение, което съдът е квалифицирал като молба по чл. 248 ГПК. Към момента няма влязъл в сила съдебен акт по искането по чл. 248 ГПК за дължимите в производството по т.д. № 654/14г. на ВОС разноски, в частност за дължимата държавна такса по делото, на осн. чл. чл. 694, ал. 2 от ТЗ. Въззивното производството по чл. 248, ал. 3 ГПК – ч.в.т.д. № 534/2017г. по описа на ВАпС, е приключило с постановено определение от въззивната инстанция, който акт е в процес на съобщаване на страните по делото.

 Горната фактическа установеност налага извода за недопустимост на молбата за отсрочване изпълнението на решението по реда на чл. 241, ал. 1 ГПК. Правната възможност за отсрочване изпълнението на съдебния акт е предвидена да се упражни от страните по делото преди постановяването на съдебния акт, на чието изпълнение се иска отсрочване или разсрочване, тъй като даденото право на съда да разсрочи или отсрочи изпълнението на решението може да стане само едновременно с неговото постановяване.

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че молбата за отсрочване изпълнението на постановеното по т.д. № 654/14г. на ВОС решение № 435/29.05.2015г. следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима.

Предвид съвпадане крайните изводи за недопустимост на молбата по чл. 241, ал. 1 ГПК, определението на ВОС се явява правилно и като такова то следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна, чрез изпълнителния директор Светослав Д. Иванов, срещу постановеното по т.д. № 654/2014г. по описа на ВОС определение № 543/21.02.2017г., с което съдът е оставил без разглеждане искането на “ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” АД по чл. 241, ал.1 от ГПК за отсрочване изпълнението на постановеното по делото решение № 435/29.05.2015г..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при условията на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: