О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                        

  562  

                

гр.Варна,20.08.2015г.

                  

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесети август през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

    ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                          МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Кристияна Генковска ч.т.д. № 535 по описа на съда  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на частна жалба от „Агрополихим”АД против определение № 1838/21.05.2015г. по т.д. № 799/14г. на ВОС , с което е прекратено производството в частта по евентуалния иск с правно осн. чл.19, ал.3 ЗЗД.

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение.Счита , че пръвоинстанционният съд е мотивирал прекратителното определение с доводи , имащи отношение към основателността на този иск. Не са налице процесуални пречки за разглеждане на евентуалния иск.Моли за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия по прекратения иск.

    В писмения си отговор ответникът по частната жалба – ”Груп Фервоиар Ромън”АД оспорва основателността на частната жалба и иска присъждане на разноски за това производство.

    ВнАС прецени следното:

    Произнасянето на ВОС с обжалваното определение е обусловено от предявения при условията на евентуалност от „Агрополихим”АД” срещу „Груп Фервоиар Ромън”АД иск с правно осн. чл.19,ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителен договор за продажба на акции.

    Изложени са от първоинстанционния съд съображения, почиващи на приети разрешения по Р № 222/16.01.2014г. по т.д. № 708/12г. на ВКС-ІІт.о., постановено по чл.290 ГПК. В последното по приетия за обуславящ допускането до касационно обжалване въпрос е прието, че продажбата на поименни налични акции не може да бъде предмет на предварителен договор и такъв договор не може да бъде обявен за окончателен по реда на чл.19, ал.3 ЗЗД.

    Настоящата инстанция намира, че даденото разрешение касае въпрос, който има отношение към основателността на предявения в производството по т.д. № 799/14г. на ВОС спор по евентуалния иск по чл.19, ал.3 ЗЗД. Произнасянето от съда, дали един договор с оглед на неговия предмет има характер на предварителен или не, е по основателността на спора по чл.19, ал.3 ЗЗД , а не по неговата допустимост.

    Поради което обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

    Водим от горното , съдът

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОТМЕНЯ  определение № 1838/21.05.2015г. по т.д. № 799/14г. на ВОС.

    ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по прекратения иск.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: