О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    683                          14.11. 2017 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  четиринадесети  ноември                                          година 2017

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 535 по описа  на Варненския апелативен съд за 2017г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл. 274 ал.1 т.1 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от «Еър Пропърти Девелопмънт» АД, гр. Търговище /в несъстоятелност/, чрез адв. Н., срещу определение № 67/30.01.2017г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 2/2016 год., с което е върната частна жалба  вх.№ 293/18.01.2017г., подадена от дружеството срещу определение № 470/28.12.2016г. на ШОС.  По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение като незаконосъобразно и вместо него да върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от него въззивна жалба срещу прекратяването на т.д.  № 2/2016г. на ШОС.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда същата да бъде оставена без уважение.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

С определение 470/28.12.2016г. на ШОС, постановено по т.д. № 2/2016г. е върната исковата молба на «Силвър Бийч» ЕАД, гр.Варна срещу Частен съдебен изпълнител З* Д*, «Инвестбанк» АД, гр.София, «Си джи еф – акционерна общност» АД, гр.Варна и «Еър Пропърти Девелопмънт» АД / н./, гр.Търговище и е прекратено производството по делото, на осн.чл.129 ал.3 ГПК.

Срещу така постановеното определение е постъпила частна въззивна жалба от  ЕПД, ЕАД /н./. По съображения, подробно изложени в нея, се иска от съда да отмени обжалваното определение като неправилно поради нарушение на процесуалния и материалния закон и да върне делото за продължаване на съдопроизводственит действия по исковата молба.

В обжалбаното определение съдът е изложил мотиви за недопустимост на така подадената частна въззивна жалба, основният от които се свежда до това, че единствено ищецът има правен интерес да обжалва определението, с което е върната исковата му молба, не и ответникът по делото.

Според частния жалбоподател след като осъществената от ищеца «Силвър Бийч» ЕАД искова защита има за предмет имущество от масата на несъстоятелността на ЕПД, ЕАД /н./, самият универсален  характер на производството по несъстоятелност, целящ да удовлетвори интересите както на кредиторите, така и  на длъжника, обуславя интереса му да претендира разрешаването на инициирания имуществен спор със СПН.

След преценка на доказателствата по делото, съдът намери следното :

Т.д. № 2/2016г. на ШОС е образувано по  подадена искова молба от „ Силвър Бийч“ ЕАД, гр. Варна  срещу ЧСИ Захари Димитров с рег. № 808 на КЧСИ, „Инвестбанк“ АД – гр. София, „Си Джи Еф– акционерна общност“ АД – гр. Варна, и „ Еър Пропърти Девелопмент“ АД /н./ за прогласяване нищожността на действия по индивидуално принудително изпълнение на парично задължение в полза на „Инвестбанк“ АД по чл.495 ГПК в производството по изп. дело № 20118080400251 по описа на ЧСИ З* Д* с рег. № 808 на КЧСИ.

С молба вх. № 5749/01.12.2016г. ищецът, квалифицирайки предявените от него искове по чл. 646, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 638, ал. 1 и ал. 2 ТЗ счита, че съдът следва да приложи разпоредбата на чл. 620, ал. 5 ТЗ и да го освободи от задължението за предварително внасяне на държавна такса. В условията на евентуалност, при неуважаване на това искане, е направено изменение на предявените искове, на основание чл. 214 ГПК във вр. чл. 621 ТЗ, чрез преминаване от установителни в осъдителни искове, с петитум: за осъждане на ЧСИ З* Д* с рег. № 808 на КЧСИ, и „Инвестбанк“ АД – гр. София, да заплатят на „ Еър Пропърти Девелопмент“ АД /н./ сумата 10 854 912.03лв., принадлежаща към масата на несъстоятелността, на основание чл. 636, ал. 2 и чл. 638, ал. 2 ТЗ.

С определение № 469/28.12.2016г. молбата за освобождаване от задължението за заплащане на държавна такса е оставена без уважение, а с определение № 470/28.12.2016г. исковата молба е върната поради невнасяне на дължимата държавна такса.

Горната фактическа установеност  налага следните правни изводи :

Предявеният иск е квалифициран от самия ищец като отменителен такъв по чл.646 ал.1 т.1 ТЗ. Частната жалба срещу прекратителното определение е подадена от ответника по иска  ЕПД, АД /н./ чрез процесуалния му представител адв.М.Н., упълномощена от изп.директор Ф* Р* Х* –л.240 на т.д. № 2/2016г.на ШОС. Ответникът по иска, в т.ч. – и по отменителните искове за попълване масата на несъстоятелността, не е процесуално легитимиран да обжалва определението за прекратяване на производството по делото. Такава легитимация законът признава само на ищеца по делото. Ето защо направеният в този смисъл правен извод от първоинстанционния съд следва да бъде споделен.

Обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради което се и потвърждава.

Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 67/30.01.2017г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 2/2016 год., с което е върната частна жалба  вх.№ 293/18.01.2017г., подадена от дружеството срещу определение № 470/28.12.2016г. на ШОС.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :