Р Е Ш Е Н И Е   № 205

 

25.09.2019г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  Г. ЙОВЧЕВ

                                                                               Н. ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 535

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Конно-спортен клуб Хан Кубрат“ – гр. Варна, ЕИК 103330610, подадена чрез адв. Сн. Л. от ВАК, срещу решение № 713/24.07.2019г., постановено по т. д. № 1147/2019г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е отхвърлена жалбата на въззивника срещу отказ рег. № 20190627091931/01.07.2019г. на длъжностното лице по регистрацията при АВп, РЮЛНЦ, постановен по заявление вх. № 20190627091931.

В жалбата е инвокирано оплакване за неправилност на извода на окръжния съд, че след изменението на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел не може да бъде свикано чрез обявяване на покана в Държавен вестник, независимо, че правилата в Устава, предвиждащи този начин на свикване на ОС, не са променени. Искането е за отмяна на решението и на постановения отказ и даване на задължителни указания на АВп, ТР, по реда на чл. 25, ал. 5 ЗТР, за вписване на заявените обстоятелства.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

За да се произнесе по основателността на жалбата съдът намира за необходимо да посочи на първо място, че не приема за основателни съображенията на жалбоподателя, инвокирани в жалба вх. рег. № 20190708091854, че длъжностното лице по регистрацията е излязло извън предмета на проверка по конкретното заявление, като е преценявана редовността на свикването на общо събрание. Обхватът на необходимата проверка по заявление за вписване на промени по партидата на сдружението, съгласно чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ, се състои в това да се провери дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване или съответният документ на обявяване, дали заявлението изхожда от оправомощено лице, приложени ли са изискуемите от закона документи, дали съществуването на заявените за вписване обстоятелства се установява от представените документи съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона, представена ли е декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, платена ли е дължимата държавна такса.

При заявяване за вписване на обстоятелства относно сдружение, прилагането към заявлението на покана за свикване на общо събрание и доказателства за спазване на предвидените в устава на сдружението ред и срокове за свикване на общо събрание е изрично предвидено в т. 8 на чл. 33р от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. За наличието на тези доказателства длъжностното лице по регистрацията е задължено да извърши проверка.

За да остави без уважение жалбата срещу отказ рег. № 20190627091931/01.07.2019г. решаващият съдия е преценил като правилен и е възприел извода на ДЛР, че не се установява надлежно свикване на проведеното на 01.06.2019 г. общо събрание. Прието е, че с влизане в сила на измененията в ЗЮЛНЦ на 01.01.2018 г. се въвежда нов ред за обявяване на поканата за свикване на общо събрание на сдружението – чрез обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като нормата на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ замества предвидения в устава на сдружението ред за свикване на общото събрание чрез обнародване на поканата в Държавен вестник.

Изводите на ВОС не се споделят от настоящия състав на ВнАпС, като съображенията за това са следните:

Чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ / в сила от 01.01.2018г/, урежда, че ако друго не е предвидено в устава, поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най - малко един месец преди насрочения ден. Разпоредбата е диспозитивна, т. е. когато в устава е регламентирана процедура за свикване на ОС, няма основание тя да се третира като отменена / неприложима/, считано от влизане в сила на изменението на чл. 26 ЗЮЛНЦ. Предвидените в устава ред за свикване на общо събрание и начин на оповестяване на поканата продължават да действат в отношенията между членовете на сдружението и между тях и юридическото лице. Органите на управление са обвързани с тези правила и следва да ги спазват до изричното им изменение от върховния орган.

Съгласно чл. 26, изр. 2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Конно-спортен клуб Хан Кубрат“ – гр. Варна, поканата за свикване на общо събрание се обнародва в ДВ и да се постави на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най – малко един месец преди насрочения ден.

Към заявление вх. № 20190627091931 е приложено копие от ДВ бр. 28/05.04.2019г., в който е обнародвана покана за общото събрание, с необходимото съдържание и реквизити съгласно чл. 24, изр. 1 от Устава. Обнародването е осъществено повече от един месец преди насроченото ОС за 01.06.2019г.

Пред Агенция по вписванията и в производството пред ВОС заявителят не е представил доказателства за обстоятелството, че поканата за свикване на общото събрание на сдружението на 16.05.2019г., със съдържание, идентично с обнародваната покана в ДВ, е поставена най - малко един месец преди датата на общото събрание на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението, съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от обявения Устав на сдружението.

Посочената нередовност съставлява непълнота на приложенията по смисъла на чл. 22, ал. 5, изр. първо ЗТРРЮЛНЦ, при която длъжностното лице по регистрацията има задължение да даде указания на заявителя за отстраняване й, а именно в хипотезата, когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел не са приложени всички документи, които се изискват по закон. При неизпълнение на задължението за даване на указания отказът на ДЛР е незаконосъобразен и подлежи на отмяна.

В случая, предвид възприетото становище за неприложимост на реда за свикване на ОС, предвиден в Устава на сдружението, указания на заявителя не са дадени както от длъжностното лице по регистрацията при АВп, преди постановяване на обжалвания отказ, така и от окръжния съд, разгледал жалбата по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ.

С молба вх. № 5156/18.09.2019г. представителят на заявителя представя покана за свикване на годишно отчетно общо събрание на „Конно-спортен клуб Хан Кубрат“ – гр. Варна и протокол от 24.04.2019г. за поставянето на поканата на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. Предвид липсата на предходно дадени указания по чл. 22, ал. 5, изр. първо от ЗТРРЮЛНЦ сезираният за последващ инстанционен контрол настоящ съдебен състав следва да съобрази представените от жалбоподателя доказателства в производството по обжалване. С приложените документи се доказва изцяло надлежно изпълнение на предвидената в устава процедура за свикване на общо събрание на 01.06.2019г.

По изложените съображения съставът на ВнАпС намира, че постановеният отказ на длъжностно лице по регистрацията е незаконосъобразен, което налага неговата отмяна, както и отмяна на решението на ВОС. На основание чл. 25, ал. 5 ЗТР на АВп следва да бъдат дадени задължителни указания да впише в РЮЛНЦ заявените обстоятелства.

Воден от горното, съдът

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 713/24.07.2019г., постановено по т. д. № 1147/2019г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е отхвърлена жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Конно-спортен клуб Хан Кубрат“ – гр. Варна, ЕИК 103330610, срещу отказ рег. № 20190627091931/01.07.2019г. на длъжностното лице по регистрацията при АВп, РЮЛНЦ, постановен по заявление вх. № 20190627091931, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ рег. № 20190627091931/01.07.2019г. на длъжностното лице по регистрацията при АВп, РЮЛНЦ, постановен по заявление вх. № 20190627091931.

Указва на Агенция по вписванията да впише в РЮЛНЦ, по партидата на Сдружение с нестопанска цел „Конно-спортен клуб Хан Кубрат“ – гр. Варна, ЕИК 103330610, заявените обстоятелства по заявление вх. № 20190627091931.

 

Препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенцията по вписванията, заедно с приложените документи към молба вх. № 5156/18.09.2019г.: покана за свикване на годишно отчетно общо събрание на „Конно-спортен клуб Хан Кубрат“ – гр. Варна и протокол от 24.04.2019г. за поставянето на поканата на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

Да се изготвят и приложат по делото служебни преписи от двата документа.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                    2.