ОРЕДЕЛЕНИЕ

591                                                    16.09.2013 год.                                 Град Варна

 

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  16-и септември                                                     Година 2013год.

В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                          ЧЛЕНОВЕ:  Р* С*

                                                              К* Г*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело № 536 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази следното:

        Производството е по чл. 274 вр. чл. 278 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от адв.П.Б. ***, като процесуален представител на К.С.З., срещу определение № 2425 от 18.06.2013 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д. № 399/2013 г., с  което е спряно производството по същото дело. Счита обжалваното определение за неправилно, като незаконосъобразно и необосновано.

Насрещната страна, чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.    

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Производството, по което е постановено обжалваното определение,  е образувано по иск на жалбоподателя, с правно основание чл.517 ал.4 ГПК, срещу „К*И*”ЕООД. В иска се твърди, че ищецът е взискател по изпълнително дело № 407/2012год. по описа на СИС при ВРС, образувано срещу длъжника Камелия Иванова Таукчиева. Същото е образувано въз основа на ИЛ, издаден по ч.гр.д. № 13134/12год. на ВРС. Поради неизпълнение на задължението, взискателят е насочил изпълнението към дружествените дялове на длъжника в ответното дружество, като ДСИ наложил запор върху дяловете, който е вписан в АВп -ТР. 

За да постанови обжалваното определение, съдът е посочил, че длъжникът К* И* Т*  е подала възражение по реда на чл.423 от ГПК, по което е образувано ч.т.д. № 778/2013год. на ВОС, като е изложил съображения за преюдициалност на същото-основание за спиране по чл.229 ал.1 т.4 ГПК.

Определението е законосъобразно.

Предявеният иск по чл.517 ал.4 ГПК е конститутивен, като при уважаването му, съдът прекратява дружеството ответник.

От друга страна, съобразно чл.423 ал.4 ГПК, когато съдът приеме възражението, разглеждането на делото продължава от първоинстанционния съд с указания по чл.415 ал.1 ГПК. При тази хипотеза, докато не  настъпят условията по чл.416 ГПК, заповедта за изпълнение не е влязла в сила, което рефлектира и върху издадения изпълнителен лист, коийто е основание за образуване на т.д. № 399/13год. Следователно, резултатът от производството по ч.т.д. № 778/2013год., се явява преюдициален, т.е. обуславя правилното решаване на спора, по който е образувано т.д. № 399/13год. на ВОС.

В допълнение и пояснение към посочения извод, следва да се посочи и следното:

Предявеният иск е конститутивен и при уважаването му, ответното дружество ще бъде прекратено. При уважаване на възражението, съответно при обезсилване на изпълнителния лист, това не би се отразило върху уважения иск по т.д. № 399/2013год., чрез който е прекратено, тъй като не е предвидена възможност за възобновяване на дейността на дружеството, при такава хипотеза-чл.517 ГПК.

Предвид изложеното, обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

         С оглед на изложеното, съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2425/18.06.2013 год. на Варненски  окръжен съд, постановено по т. д. № 399/2013 год., с което е спряно производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.