Р Е Ш Е Н И Е №299

 

гр.Варна, 22.12.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на пети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Ели Тодорова, като изслуша докладваното от съдия ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ в.т.д. №536 по описа за 2017 г. на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на М.В.С. *** срещу решение №515/21.07.2017 г., постановено по т.д. № 1365/2016 г. по описа на ОС – Варна, с което са отхвърлени предявените от въззивника срещу „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880, със седалище гр.Варна, обективно съединени искове с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ, за отмяна на всички решения на общото събрание на акционерите на „Бутилираща Компания Извор" АД, проведено на 13.09.2016 година в гр. София, като взети в противоречие с ТЗ и устава на „Бутилираща Компания Извор" АД, а именно: (1) Освобождава М.В.С. като член на съвета на директорите на „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880 и (2) Избира И В К и О Ю П за членове на съвета на директорите на „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението, поради противоречието му с материалния закон и на процесуалните правила.    Насрещната страна „Бутилираща Компания Извор" АД, не е подала писмен отговор.                                                                                                                    Третото лице помагач на страната на ответника - „Петрол холдинг” АД, ЕИК 103078860, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора е подало писмен отговор, в който оспорва жалбата и моли съда да потвърди решението. 

Въззивната жалба е подадена в срок от процесуално легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличието на правен интерес, поради което съдът намира същата за процесуално допустима.

За да се произнесе по съществото на въззивната жалба, съдът съобрази следното:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с искове с правно основание чл.74 ТЗ, за отмяна на всички решения на общото събрание на акционерите на „Бутилираща Компания Извор" АД, проведено на 13.09.2016 година в гр. София, като взети в противоречие с ТЗ и устава на „Бутилираща Компания Извор" АД, а именно: (1) Освобождава М.В.С. като член на съвета на директорите на „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880 и (2) Избира И В К и О Ю П за членове на съвета на директорите на „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880.

В исковата молба са релевирани различни нарушения по свикване и провеждане на общото събрание на акционерите на „Бутилираща Компания Извор" АД от 13.09.2016 година, касаещи мястото на провеждане, начина на свикване,  липса на материали, свързани с дневния ред на ОСА, предпставени на адреса на управление на дружеството, липса на данни за имена, постоянен адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове на СД на дружеството, нарушение на обявения час за регистрация на акционерите и за начало на събранието, както и относно начина на председателстване.

Ответното дружество, не е подало отговор на исковата молба. 

С определение № 3876/01.12.2016 г. като трето лице – помагач на страната на ответника е конституирано „Петрол холдинг” АД, ЕИК 103078860, със седалище гр.Стара Загора, което е оспорило предявените искове.

Решението на първоинстанционния съд съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявените искания и правото на иск е надлежно упражнено, поради което производството и решението са допустими.         

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, в предметните предели на жалбата, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От събраните по делото доказателства се установява, че по реда на чл.223, ал.2 от ТЗ, съдът по седалището на въззиваемото дружество, с определение от 13.06.2016 г. по т.д. № 708/2016 г. е овластил „Петрол холдинг“ АД, в качеството му на акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на „Бутилираща компания Извор“ АД, да свика общо събрание на акционерите, което да се проведе на 13.09.2016 г. от 11:00 часа в гp. София, ул. „Славянска“ № 5, ет.5, ап.30-32, при дневен ред: 1.Вземане на решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Да се освободи М.В.С. от Съвета на директорите; 2.Вземане на решение за избор на членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Да бъдат избрани: И В К и О Ю П, гражданин на Руската федерация, за членове на Съвета на директорите; 3. Други. В определението на съда е посочено, че регистрацията на акционерите ще се извърши от 10 до 10.50 часа, посочени са документите, с които акционерите следва да се легитимират, както и че писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са изготвени съобразно изискванията на чл. 224 от ТЗ и са поставени на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 5, ет. 5, ап. 30-32, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. и че при поискване материалите се предоставят на всеки акционер безплатно.

Установява се, че поканата за събранието със съдържание, идентично с горепосоченото определение е обявена в Търговския регистър по партидата на дружеството на 27.07.2016 г.

От представения протокол от общо събрание на акционерите на „Бутилираща компания Извор" АД се установява, че на 13.09.2016 г.  в 11:00 часа, в адвокатска кантора „Б. и партньори", находяща се на адрес ул. „Славянска" № 5, ет. 5, офис 30-32, гр. София, е проведено извънредно ОСА на въззиваемото дружество, на което са присъствали  Д Ев качеството му на изпълнителен директор на „Петрол холдинг“ АД - акционер в „Бутилираща компания Извор" АД и адв. Л Г Гкато пълномощник на М.В.С. в качеството му на акционер в „Бутилираща Компания Извор" АД. Присъствието на акционерите е удостоверено в приложения на л. 104 списък, от който е видно, че на събранието е бил представен 100 % от капитала на дружеството, като всички решения по обявения дневен ред са били взети с мнозинство 99.998 %.

Представени са и два броя покани до М.В.С., изпратени  от „Петрол холдинг” АД на адрес гр.Бургас, ул.„Александровска“ 21, с пощенско клеймо 22.07.2016 г. с посочено върху разписката съдържание на  документи – „покана за свикване на ОСА на Бут. комп. извор АД за 13.09.2016 г.“ и от 25.07.2016 година, като на първата пратка е отбелязано, че е върната на подателя като „непотърсена“, а на втората – тъй като „получателя отсъства“.

Съдът намира наведените в исковата молба и въззивната жалба доводи за допуснати нарушения на закона и устава на дружеството, при свикване и провеждане на събранието за неоснователни, поради следното:

1. По оплакванията касаещи мястото на свикване и провеждане на събранието:

Действително по смисъла на чл,25, ал.1 от устава на въззиваемото дружество, общото събрание на акционерите се провежда в седалището на дружеството – град Варна или в град Каварна, като няма спор, че процесното събрание на акционерите е свикано и проведено в гр. София, така както е посочено в определението на ВОС от 13.06.2016 г. по т.д. № 708/2016 г. за овластяване на акционера „Петрол холдинг“ АД да свика общото събрание.

Независимо от различното място на провеждане обаче, въззивникът М.С., по никакъв начин не е бил затруднен да упражни правото си на глас, тъй като е бил представляван надлежно на събранието от упълномощения от него адвокат Л Г, който е гласувал от негово име по въпросите от дневния ред, по начина указан в пълномощното. Тъй като целта на  разпоредбата относно мястото на провеждане на събранието е да улесни всички акционери при упражняване правото им на глас, а в случая свикването и провеждането на събранието в гр.София, не е препятствало въззивника да упражни акционерните си права, то съдът намира, че  формалното нарушаване на разпоредбите на чл.222, ал.1 от ТЗ и на чл.25, ал.1 от устава, не представлява порок, налагащ отмяна на взетите решения.

2. По оплакването за нарушение на начина на свикване, визиран в чл.26, ал.3 от устава, а именно чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер:

С оглед начина на свикване на процесното общо събрание, а именно по реда на чл.223, ал.2 от ТЗ, приложими са единствено правилата на чл.223, ал.1, изр.първо от ТЗ, а именно чрез обявяване на поканата в търговския регистър, тъй като свикването чрез овластяване от съда, не може да бъде поставено в зависимост от съдействието на съвета на директорите, чието  бездействие е станало причина за определението на съда. Ето защо, с оглед датата на която поканата е обявена в търговския регистър - 27.7.2016 г., събранието следва да се счита за редовно свикано, тъй като е спазен и срока по чл.223, ал.5 от ТЗ.

3. Неоснователно е и оплакването свързано с липсата на материали, касаещи дневния ред на събранието, предоставени на адреса на управление на дружеството, което според въззивника представлява нарушение на чл.224, ал.1 ТЗ и чл.27 от устава на дружеството.

Съобразно разпоредбата  на чл.224 от ТЗ писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикването на общото събрание, като при поискване, те се предоставят на всеки акционер безплатно. Правото на акционера да прегледа всички писмени материали, свързани с дневния ред на общото събрание, както и да ги получи при поискване, в установения в горепосочената разпоредба срок е установено в закона и цели да осигури информация на акционера, свързана с предстоящото общо събрание. Следователно, задължително е към датата на обявяване на поканата материалите да са на разположение на акционерите, като може да се предоставят и по-рано от тази дата, но не и по-късно. Законът е имал предвид, че информирането на акционера следва да стане в рамките най-малко на тридесет дни преди провеждане на събранието, с оглед подготовката на същия за събранието. Разпоредбата има императивен характер и съставлява част от строгите формални изисквания на закона за свикването на редовно общо събрание.

Доколкото събранието се свиква от овластен от съда по седалището на дружеството акционер, именно той е следвало да изпълни вменените по закон на съвета на директорите дейности свързани с изготвяне и безплатно предоставяне на материалите за събранието на останалите акционери. В случая, в поканата овластеният акционер „Петрол холдинг“ АД е обявил, че материалите се намират на мястото, където ще се проведе събранието, поради което за въззивника не са били налице пречки да поиска и получи материалите свързани с дневния ред. От съдържанието на протокола от общото събрание се установява, че пълномощникът на акционера С. е направил искане за предоставяне на материалите едва на самото събрание и такива са му били предоставени.

От съдържанието на определението на ВОС за овластяване на акционера „Петрол холдинг“ АД да свика общото събрание се установява, че  писмените материали са били изготвени и представени в съда още при подаване на молбата за овластяване на акционера. Обстоятелството, че другият акционер не е поискал същите да му бъдат предоставени преди  събрание, не представлява порок, водещ до незаконосъобразност на взетите решения.

Видно от приложените към протокола от общото събрание материали, същите съдържат достатъчно данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Тъй като в исковата молба се твърди единствено, че материалите не са  били предоставени на адреса на управление на дружеството, съдът намира, че наведените в хода на производството доводи свързани с датата на съставяне на автобиографиите не следва да се обсъждат, тъй като представляват нови факти, заявени след срока по чл.74, ал.2 от ТЗ.

Ирелевантни за законосъобразността на проведеното събрание са оплакванията свързани с нарушаване на обявения час за регистрация на акционерите и за начало на събранието, тъй като въззивникът е бил надлежно представляван на проведеното събрание от адв. Л Г, съобразно дадените изрични пълномощия, които са били спазени.

Видно от представения протокол, пълномощникът на ищеца не е възразил срещу по-късното приключване на регистрацията и съответно по-късното започване на събранието, поради което същото не е проведено при липса на кворум и взетите решения не са опорочени на това основание.

Формалното нарушение на чл.25, ал.2 от устава, касаещо лицето имащо право да открие събранието, също не води до незаконосъобразност на взетите решения, тъй като по никакъв начин не е попречило на участието на акционерите и упражняване на акционерните им права.

Гореизложеното обуславя извода на съда, че исковете за отмяна на решенията на общото събрание на акционерите в „Бутилираща компания Извор" АД от 13.09.2016 г. са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящата инстанция с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 ГПК.

 

Водим от гореизложеното, съставът на Варненския апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №515/21.07.2017 г., постановено по т.д. № 1365/2016 г. по описа на ОС – Варна, с което са отхвърлени предявените от М.В.С. *** срещу „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880, със седалище гр.Варна, обективно съединени искове с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ, за отмяна на всички решения на общото събрание на акционерите на „Бутилираща Компания Извор" АД, проведено на 13.09.2016 година в гр. София, като взети в противоречие с ТЗ и устава на „Бутилираща Компания Извор" АД, а именно: (1) Освобождава М.В.С. като член на съвета на директорите на „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880 и (2) Избира И В Ки О Ю П за членове на съвета на директорите на „Бутилираща Компания Извор" АД, ЕИК 121773880.

 

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: