РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер   142 / 27.05.2014 г. , град Варна                                                             

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненски апелативен съд                                               Търговско отделение

На     четиринадесети май                                                               Година 2014 в публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                          ЧЛЕНОВE: РАДОСЛАВ СЛАВОВ         

                                                          ПЕТЯ ХОРОЗОВА                         

Секретар Д.Ч.

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.т. дело номер     537         по описа за 2012 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:       

          Производството е след възобновяването му с определение №225/02.04.2014 г. във връзка с постановяването на решение №4/11.03.2014 г. по конст. д. №12/2013 г. на КС на РБ, с което искането на Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС за установяване на противоконституционност на §14 ал.1 в частта „и искови производства за попълване масата на несъстоятелността” и изцяло на §14 ал.2 и §15 от ПЗР на ЗИДТЗ /обн. ДВ бр.20/28.02.2013 г./ е отхвърлено.

          Образувано е по въззивна жалба на Р.А.С. ***, срещу решение №28/20.07.2012 г. по т.д. №24/2012 г. на Търговищки окръжен съд, с което са уважени предявените от Х.П. С., в качеството му на синдик на „Ц.” ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Търговище, против „Ц.” ЕООД и Р.А.С. обективно и субективно съединени искове по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ /в редакцията му преди изм. ДВ бр.20/2013 г./ и чл.34 ЗЗД.  Въззивникът навежда доводи за неправилност на първоинстанционното решение, с оглед на което моли за неговата отмяна изцяло и постановяване на друго решение от настоящата инстанция, с което се отхвърлят предявените искове ведно с присъждане на разноски за въззивната инстанция.

          Въззиваемите страни не са изразили становище по жалбата.

          Въззивната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

          Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Искът с правно основание чл.647 ал.1 т.3 ТЗ /предишна редакция/ е предявен на 05.03.2012 г. в рамките на едногодишния преклузивен срок по чл.649 ал.1 ТЗ от откриване производството по несъстоятелност – 05.10.2011 г., поради което се явява допустим.

          Същият е неоснователен, тъй като е предмет на разглеждане в заварено исково производство за попълване масата на несъстоятелността, за което с оглед §15 от ПЗР на ЗИДТЗ и съгласно §14 ал.1 от ПЗР на ЗИДТЗ /ДВ бр.-20/2013 г./ са приложими разпоредбите на §9 „Отменителни искове” от ЗИДТЗ. Промяната е във фактическия състав и в частност в релевантния за недействителността по отношение на кредиторите на несъстоятелността период, в който следва да е сключена възмездната сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото. Наред с разширяването на двугодишния подозрителен период по чл.647 ал.1 ТЗ, считано вече преди подаването на молбата по чл.625 ТЗ, законодателят е въвел и ограничението – сделката да не е извършена по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността.

          Видно от материалите по делото и след извършена от съда служебна справка в ТР по партидата на „Ц.” ЕООД гр. Търговище, с решение №41/05.10.2011 г. по т.д. №75/2011 г. на Търговищки окръжен съд е обявена неплатежоспособността на търговеца с начална дата 10.07.2011 г.. Атакуваната с иска по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ продажбена сделка, обективирана в нот.акт №38 т. II, рег. №1362 н.д. №2013/2011 г. на нотариус Св. Г., е от 13.05.2011 г.. Следователно, макар и попадаща в двугодишния срок по чл.647 ал.1 ТЗ, сделката е сключена преди началната дата на неплатежоспособността. При това положение същата е извън значимия за недействителността период по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ /в новата му редакция/, на която императивна материалноправна норма законодателят е придал обратно действие. С оглед на това, въззивният съд е длъжен да приложи  новата повелителна материалноправна норма и без наличие на оплакване в този смисъл във въззивната жалба, поради което предявения иск се явява неоснователен и следва да се отхвърли.

Съобразно изложеното, като е уважил иска по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ, окръжният съд е постановил решението си в противоречие с материалния закон. Незаконосъобразността на първоинстанционното решение в тази му част обосновава извода за неговата отмяна.

Отхвърлянето като неоснователен на обуславящия иск, определя съдбата и на обусловения иск с правно основание чл.34 ЗЗД, поради което решението следва да се отмени и в частта, с която този иск е уважен, както и в частта за разноските и държавната такса.

С оглед изхода на делото и на осн. чл.649 ал.6 ТЗ длъжникът „Ц.” ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Търговище следва да заплати от масата на несъстоятелността в приход на държавата по сметка на Търговищки окръжен съд следващата се държавна такса по иска в размер на сумата от 1 206, 42 лева.

На осн. чл.78 ал. 3 ГПК „Ц.” ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Търговище следва да заплати от масата на несъстоятелносттана на ответника Р.А.С. сторените от него разноски за въззивната инстанция в размер на 603,21 лева – държавна такса по жалбата.

Водим от горното, съдът

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ изцяло решение №28/20.07.2012 г. по т.д. №24/2012 г. на Търговищки окръжен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Х.П.Ц., в качеството му на синдик на „Ц.” ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Търговище, против „Ц.” ЕООД /в несъстоятелност/ гр. Търговище и Р.А.С. ***, обективно и субективно съединени искове по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ и чл.34 ЗЗД.

ОСЪЖДА „Ц.” ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 125043735, гр. Търговище, ул.”Бенковски” №3, да заплати от масата на несъстоятелността на осн. чл.78 ал.3 ГПК на Р.А.С., ЕГН **********,***, сумата от 603,21 лв. – разноски за въззивната инстанция.

ОСЪЖДА „Ц.” ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 125043735, гр. Търговище, ул.”Бенковски” №3, да заплати от масата на несъстоятелността на осн. чл.649 ал.6 ТЗ в приход на държавата по сметка на Търговищки окръжен съд държавна такса по иска в размер на сумата от 1 206,42 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                      2.