О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   557/20.08.2013 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на     двадесети август                                                  година 2013

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : М.Христова                                                                                 ЧЛЕНОВЕ :  М.Недева

                                                                                                   П.Петрова

 

като разгледа докладваното от съдия М.Недева в.ч.т.д. №  537 по описа  на Варненския апелативен съд за 2013г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК вр.чл.613а ТЗ.

          Образувано е по подадена частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София, ул.”Княз Дондуков” № 52 против определение № 2155/30.05.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 777/2013г., с което е прекратено производството по делото по предявения иск с правно основание чл.694 ТЗ поради недопустимост. По съображения, изложени в частната жалба, моли съда да отмени обжалваното определение като неправилно и върне делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, порази което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество същата се явява неоснователна, по следните съображения:

          Национална агенция за приходите, гр.София е предявила иск с правно основание чл.694 ТЗ за установяване съществуването и дължимостта на предявени публични вземания в производството по несъстоятелност на „Симба” ООД гр. Варна,  ЕИК 102698590, включени в списък на неприети вземания, обявен в ТР на 28.02.2013 г. , от които : предявени вземания от Община Разград - главница 3 833,71лв и лихви – 1 600,41лв , установени с Акт за установяване на задължение по декларация № 535/10.12.2012г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 536/10.12.2012г.; предявени вземания от Община Лозница - главница 3 586,47лв и лихви – 1 684,15лв по подадена от длъжника декларация по чл.14 ал.1 ЗМДТ, вх.№ 736 П/01.07.2010г. за имот с партиден № М96-060830 и предявени вземания от НАП - главница 22 476,36лв и лихви – 9 955,52лв, установени с Акт за установяване на публично общинско вземане № 1/19.04.2010г., издаден от Община Кубрат, Акт за установяване на публично общинско вземане № 2/19.04.2010г., издаден от Община Кубрат и Акт за установяване на задължение № 645/28.09.2011г., издаден от Община Шумен. Независимо от съставянето на актовете за установяването им, задълженията са възникнали и са били изискуеми до 2009г.

Производството по несъстоятелност на „Симба” ООД, гр.Варна е открито с решение № 545/30.12.2009г. на ВОС, по т.д. № 1524/2009г. Вземанията са предявени : от Община Разград – на 09.01.2013г., от Община Лозница – на 27.12.2012г. и от НАП – на 29.11.2012г. Поради включването им в списък на неприетите вземания, обявен в ТР под № 20130222152615, и подадено възражение от НАП, с определение от 16.04.2013г., постановено по т.д. № 456/2013г. съдът по несъстоятелността в производство по чл.692 ал.2 ТЗ е оставил без уважение подаденото възражение.

 Предпоставките за допустимост на иска с правно основание чл.694 ТЗ са следните: 1./ Кредиторът да е предявил вземането си пред синдика по реда и в срока по чл.685 ал.1 ТЗ; 2./ Да има произнасяне на синдика по отношение на него; 3./ Да има депозирано в срока по чл.690 ал.1 ТЗ възражение срещу приемането или отказа за приемане на вземането; 4./ По повод това възражение, да има произнасяне на съда с определение по чл.692 ТЗ; 5./ Да е спазен срокът по чл.694 ал.1 ТЗ.

В процесния случай липсва първата процесуална предпоставка. За процесните вземания  е приложим специалният правен режим за събиране на публичноправните  вземания в производството по несъстоятелност, установен в чл.164  ДОПК и чл.87 ал.2 ТЗ :

Така съгласно нормата на чл.164 ал.4 ДОПК в случай, че вземането е установено с влязъл в сила акт, синдикът незабавно го включва в списъка на приетите от него вземания така, както е предявено, като вземането не може да бъде оспорено по реда на част четвърта от ТЗ или чрез обжалване на определението на съда по несъстоятелността за одобряване на списъка с приетите от синдика вземания. Това задължение на синдика е възпроизведено и в нормата на чл.687 ал.2 ТЗ. В случай, че актът  се обжалва по административен или съдебен ред, вземането се включва в списъка на приетите вземания под условие и се удовлетворява по реда на чл.725 ал.1 ТЗ. В това се изразява и привилегията за държавата като кредитор с публичноправни вземания. Но тази привилегия според настоящия състав не включва задължение на синдика да приеме всички вземания, независимо дали и спазен срока по  чл.685 ал.1 ТЗ / Така Г.С. „Търговска несъстоятелност” – с.171/. А в процесния случай той не е спазен, тъй като задълженията са възникнали и са били изискуеми до откриването на производството по несъстоятелност. Ето защо те е трябвало да бъдат предявени в преклузивния срок по чл.685 ТЗ, респ.чл.688 ал.1 ТЗ. Поради непредявяването им в този срок правата на НАП върху тях са се погасили – чл.688 ал.1 пр.2 ТЗ.

Водим от горното, съдът

 

 

                                      О    П   Р   Е    Д    Е    Л    И     :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София, ул.”Княз Дондуков” № 52 против определение № 2155/30.05.2013г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 777/2013г., с което е прекратено производството по делото по предявения иск с правно основание чл.694 ТЗ поради недопустимост.

Определението е окончателно – чл.274 ал.4 ГПК вр.чл.613а ал.3 вр.ал.1 тЗ.

 

 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :