РЕШЕНИЕ

   № 12

               гр.Варна, 16.01.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в закрито заседание на 16.01.2017 г. в  състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 537 по описа за  2016  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Постъпила е молба от „Лоджистик“ ЕООД – гр.София - вх.№7823/ 12.12.2016 г.  за допълване на решението по делото с произнасяне по втората му въззивна жалба. Въззивният съд констатира, че въззивна жалба на същата страна - вх.№3383/08.08.2016 г. срещу решение №663/24.06.2016 г. по т.д. №80/2010 г. на Окръжен съд Разград за поправка на ОФГ, е била администрирана, но е изпратена на съда пришита към корицата на т.д. №80/2010 г. на ОС Разград, поради което е останала неразгледана по в.т.д.№537/16 г. на Апелативен съд Варна. Преписи от молбата за допълване са изпратени на основание чл.250, ал.2 – ГПК на насрещните страни, които не са подали отговор в срока за отговор. Съдът преценява, че не е необходимо призоваване на страните в открито заседание с оглед изясняване на неразрешената част от спора и разглежда жалбата срещу решението за поправка по чл.247 - ГПК в закрито заседание.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата съобрази следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Оплакванията в жалбата се отнасят до първоначалното решение, а не до обжалваното решение за поправка на допуснати в последното очевидни фактически грешки. Решението за поправка е постановено от ОС Разград въз основа на определение №313/12.05.2016 г. по в.т.д. №248/16 г. на АС Варна, с което производството по въззивното дело по първоначалната жалба на „Лоджистик“ ЕООД – гр.София е прекратено и делото е върнато на ОС Разград за поправка на указаните на съда очевидни фактически грешки, допуснати в обжалваното с нея решение №1/06.01.2016 г. по т.д. №80/2010 г. на РОС и за администриране на жалбата относно внесената държавна такса.

Съдът е изпълнил именно указанията на въззивния съд, като е поправил погрешно посоченото седалище на ответника /гр.Варна/, вместо действителното такова – гр.София, както и името на нотариуса – К.Г. Касае се за технически грешки при отразяване волята на съда в диспозитива на решението, които съдът е отстранил по реда на чл.247 – ГПК.

Обжалваното решение по чл.247 - ГПК е правилно, предвид което решение №231/18.10.2016 г. по в.т.д. №537/2016 г. на АС Варна следва да се допълни, като се потвърди и решение №663/24.06.2016 г. по т.д. №80/2010 г. на Окръжен съд Разград за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в решение  №1/06.01.2016 г. по същото дело

Воден от изложеното и на основание чл.250, ал.3 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПЪЛВА решение №231/18.10.2016 г. по в.т.д. №537/2016 г. на АС Варна, като ПОТВЪРЖДАВА решение №663/24.06.2016 г. по т.д. №80/2010 г. на Окръжен съд Разград за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в решение  №1/06.01.2016 г. по същото дело.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.