РЕШЕНИЕ

№   233/     16.11.2017 год.                                  Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  16-и ноември                                                                        2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 537 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на „Варна-09“ЕООД гр.Варна,  чрез адв. В.С. ***, срещу Решение 583/31.08.2017 год. по т.д. № 1088/2017 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20170804134443 /08.08.2017год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170804134443/04.08.2017год на жалбоподателя.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост, като моли решението да бъде отменено и исканите промени-вписани в ТР, в евентуалност-да бъдат дадени указания на длъжностните лица към АВп, да уведомят подателя да извърши необходимите корекции в законния срок.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на  „Варна-09“ЕООД гр.Варна,  чрез адв. В.С. ***, срещу отказ на АВ, ТР под № 20170804134443 /08.08.2017год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170804134443/04.08.2017год на жалбоподателя.

Със заявление вх.№ 20170804134443/04.08.2017год, подадено по електорен път, е поискано да бъдат вписани  следните обстоятелства: Заявено е вписване на прехвърляне на дружествени дялове с правоприемник М. А. Я., промяна на едноличен собственик на капитала и на управителя, чрез вписване на същия като едноличен собственик и като управител, изменение на дружествения договор както и промяна на адреса на управление на дружеството. Със заявлението са  представени изискуемите за вписването документи.

За да постанови обжалвания отказ, длъжностното лице е посочило, че са налице пречките по чл.141 ал.8 ТЗ. Окръжния съд е възприел изложените съображения и с обжалваното решение е потвърдил постановения отказ на длъжностното лице  на АВп.

По жалбата съдът съобрази следното:

Обжалваният отказ на АВп е постановен по  заявление на вх.№ 20170804134443/04.08.2017год. от адв. С.С. за вписване по партидата на дружество „Варна-09“ЕООД гр.Варна, на  следните обстоятелства: Заявено е вписване на прехвърляне на дружествени дялове с правоприемник М. А. Я., промяна на едноличен собственик на капитала и на управителя, чрез вписване на същия като едноличен собственик и като управител, изменине на дружествения акт, както и промяна на адреса на управление на дружеството.  

Със заявлението са представени изискуемите за това документи, включително и Декларация за обстоятелствата по чл.141 ал.8 ТЗ, в която заявеният като управител М. А. Я. изрично е декларирал, че спрямо него не са налице визираните в разпоредбата обстоятелства, които са отрицателна предпоставка, за заемане на заявената длъжност в дружеството.

Въпреки така декларираните обстоятелства, от направена справка в търговския регистър се установява, че лицето М. А. Я. е бил собственик и управител на „Тайпан Транс“ЕООД, ЕИК 201216316- прекратено и заличено дружество, поради обявяването му в несъстоятелност на основание  чл.632 ал.1 ТЗ с Решение № 490 от 23.06.2016год. по т.д. № 126/2016год. на ВОС.

Следователно, заявеният за вписване като управител на „Варна-09“ЕООД, е бил управител на дружество, прекратено и заличено поради обявяването му в несъстоятелност. А в чл.141 ал.8 ТЗ е въведена изрична забрана да бъдат управители лица, управители на обявени в несътоятелност дружества, поради което и М. А. Я. не може да бъде вписан като управител. Обжалваното решение с което е потвърден  постановения отказ на длъжностното лице е законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Понеже в представения учредителен акт М. Я. е посочен като представляващ и управител на дружеството, за това  същият не може да бъде приет и вписан с посоченото обстоятелство в ТР. Понеже същият не може да има качество на управител, същият не може да бъде заявител за вписване на заявените обстоятелства. За това и относно останалите заявени за вписване обстоятелства следва да бъде постановен отказ, за това и решението следва да бъде потвърдено изцяло.   По повод на изложеното в жалбата искане за даване на указания на длъжностното лице, следва да се отбележи, че съобразно чл.22 ал.5 ЗТР, указания се дават, когато не са приложени всички документи. По горе изрично се посочи, че към заявлениието са приложени изискуемите се документи за вписване на исканите промени, за това не са налице услаовията за оставяне на регистърното производство без движение.

Предвид изложеното, не са налице условията за вписване на заявените със заявление № 20170804134443/04.08.2017год. обстоятелства.

 С оглед на гореизложеното, обжалваното решение и  потвърдения с него отказ, са законосъобразни и следва да бъдат потвърдени, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Решение 583/31.08.2017 год. по т.д. № 1088/2017 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20170804134443 /08.08.2017год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружество „Варна-09“ЕООД на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20170804134443/04.08.2017год.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.