ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

603…………….…./……11.09.…………..2014 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

        ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

К* Г*

 

Като разгледа докладваното от съдия А* в. т. д. № 539/2014 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Е** М*” АД – гр. Варна, чрез адв. Н.Б., срещу решение № 651 от 24.06.2014 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 2058/2013 г., с което дружеството е осъдено да заплати на „У* С* БГ” ЕООД – гр. Варна сумата от 200 301.53 лева, представляващи получена без основание цена за достъп до електроразпределителната му мрежа за периода от м. септември 2012 г. до м. май 2013 г. на осн. чл. 55, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД, както и сумата от 4 683.05 лева, представляващи обезщетение за вреди от забава в плащането за периода от 01.08.2013 г. до завеждане на исковата молба в съда, ведно със законната лихва върху главницата от 24.10.2013 г. до окончателното изплащане на задължението.

След служебна проверка на редовността и допустимостта на жалбата, съдът установи, че адв. Н.Б. няма пълномощно за представителство на жалбоподателя „Е** М*” АД – гр. Варна за настоящата съдебна инстанция.

Не се установи пълномощно за представителство на адв. Н.Б. и за първоинстанционното производство.

Въпреки указанието на администриращия жалбата съд от 18.07.2014 г. за представяне от жалбоподателя на пълномощно за адвокат Б., тази нередовност не е отстранена. С молба от 01.08.2014 г. се представя само пълномощното за упълномощаване на адвокатско дружество „В*, Ж* и П*”, но не и за преупълномощаването на адв. Б. съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗАдв /в самата молба е посочено, че се представят два броя адвокатски пълномощни, но представеното е само едно/. Отделно от това, пълномощното за учредяване на мандат на адвокатското дружество, съдържа подписите на М* П* М* и П* В*(с оглед на това, че представителството на дружеството се осъществява само заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет), но не е направена преценка с оглед на факта, че М* М* е заличен като представляващ в ТР към АВп на 14.05.2014 г., жалбата е подадена на 17.07.2014 г. Пълномощното не е датирано с цел установяване дали промяната в състава на управителния съвет е настъпила след упълномощаването /в който случай не е необходимо ново пълномощно или потвърждаване на представителната власт на адв. дружество/ или преди това /в този случай упълномощаването се явява извършено само от един от членовете на УС – от П* В*, поради което е необходимо потвърждаване на представителната власт и ново пълномощно/.

В случай, че не се представят надлежни пълномощни за процесуално представителство за първа и въззивна инстанция, жалбоподателят следва да потвърди представителната власт на адв. Н. Б. за двете инстанции.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 539/2014 г. по описа на Апелативен съд - Варна.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за отстраняване на нередовността по въззивната жалба с оглед уточняване на представителната власт на процесуалния представител на жалбоподателя – (1) адвокатско дружество „В*, Же* и П*” и (2) адв. Н.Б. за производството пред Варненския окръжен съд и за пред настоящата въззивна инстанция, след което делото /при отстраняване на нередовностите/ да бъде върнато на Апелативен съд - Варна за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

             2.