РЕШЕНИЕ

   № 333

               гр.Варна, 26.11.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 19.11.2014 г. в  състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

     ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 540 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

НАП – София е обжалвала решението на Окръжен съд – Варлна, ТО от  12.06.2014 г. по т.д.№3062/2012  г., с което е прекратено производството по несъстоятелност и е постановено заличаване на длъжника – „ДВТ Б” ООД в несъстоятелност – гр.Варна,  с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което производството по несъстоятелност бъде възобновено. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му.

Ответникът по жалбата – „ДВТ Б” ООД – гр.Варна /н/ не е изразил становище по нея.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Съдът по несъстоятелността не може да прекрати производството по несъстоятелност на длъжника при наличие на имущество, което не е осребрено и разпределено между кредиторите с вземания по чл.722, ал.1 – ТЗ. Разпоредбите на чл.632 – ТЗ имат предвид хипотези на липса на всякакво имущество или когато наличното имущество е недостатъчно дори за покриване на началните разноски. Но те не се отнасят и са неприложими в случаите когато длъжникът разполага с имущество, но то не може да послужи за покриване на началните разноски. Общият принцип кога следва да се прекрати производството по несъстоятелност и да се постанови заличаване на търговеца от търговския регистър се съдържа в разпоредбата на чл.735, ал.1 – ТЗ. Съгласно текста на тази разпоредба това може да стане само в два случая – когато са изплатени задълженията и когато масата на несъстоятелността е изчерпана. Само при същите тези условия може да се прекрати производството по несъстоятелност и в случаите по чл.632, ал.4 и ал.5 – ТЗ.

В случая производството по несъстоятелност е било поначало спряно на основание чл.632, ал.1 - ТЗ неправилно, тъй като от заключението на изслушаната ССЕ по т.1 от задачите се установява наличието на немалко имущество – стопански инвентар, материали, стоки, компютърна техника и други ДМА, подробно описани от вещото лице в Приложения №1, №2 и №3 към заключението му, както и вземания от клиенти /посочени в Приложение №4 към заключението/, съдебни вземания, вземания за предоставен значителен по размер кредит, суми в „Алианцбанк България” АД, предоставен депозит за наем и др., възлизащи на обща стойност – 534633.25 лв.  Доколкото решението за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника не е било обжалвано в тази му част, производството по несъстоятелност може да бъде продължено по молба на длъжника или на кредитор с искане за възобновяването му.

В случая с молбата си за възобновяване на производството по несъстоятелност НАП – София, освен че се е позовала на заключението на вещото лице по делото, установяващо налично имущество на обща стойност – 534633.25 лв, е представила и доказателства за издирени две МПС – марки „Дачия логан” и „Деу Есперо”, на които длъжникът се води собственик, установено от регистъра на МПС, воден от КАТ - Варна. Допълнително с оглед определение на съда от 01.04.2014 г. кредиторът е предплатил с платежно нареждане от 28.04.2014 г. и част от определените /4800 лв/ първоначални разноски в размер на 1600 лв.

При тези данни съдът е следвало да възобнови производството по несъстоятелност, а не да го прекратява, независимо че началните разноски не са били изцяло внесени от кредитора. Необходимите за издръжката на производството по несъстоятелност разноски могат да бъдат осигурени чрез продажба на имущество от масата на несъстоятелността по реда на чл.639б, ал.4 – ТЗ, ако след приканване по реда на чл.629б никой от кредиторите /а не само въззивника/ не предплати разноските. За целта трябва да бъде назначен синдик и да бъде насрочено събрание на кредиторите, а това е възможно само при възобновяване на производството по несъстоятелност. Прекратяването на производството и заличаването на длъжника би довело до напълно неприемливия резултат длъжникът да получи обратно цялото си налично имущество без да са погасени задълженията му към кредиторите. Съгласно чл.732 – ТЗ той може да получи само остатъка от масата на несъстоятелността, ако има такъв след пълното плащане на задълженията му към кредиторите.

Ето защо, обжалваното решение се отменя като неправилно, като вместо него въззивният съд постановява друго, с което възобновява производството по несъстоятелност на длъжника „ДВТ Б” ООД в несъстоятелност – гр.Варна и връща делото на ОС - Варна за предприемане на необходимите следващи процесуални действия.

 

Воден от изложеното и на основание чл. 613а - ТЗ и чл. 271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №588/12.06.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№ 3062/2012  г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по несъстоятелност на „ДВТ Б” ООД в несъстоятелност – гр.Варна.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Варна за предприемане на необходимите следващи процесуални действия.

Заверен препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията за вписване в търговския регистър и на Окръжен съд Варна за вписване в книгата по чл.634в – ТЗ.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 - ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.