Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   18/18.01. 2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                           търговско   отделение

на    осми декември                                                        Година 2015

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                                                                              Р.Славов

 

при секретаря : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 541   по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от  „Енерджи Ню Па” ЕООД, ЕИК 200838062, със седалище и адрес на управление с.Каравелово, ул.”Тича” № 2 срещу решение № 365/08.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1953/2014г., с което е прието за установено,  че „Агро - Спектър“ ЕООД, със седалище и адрес на управление  с.Каравелово, обл.Шумен, ул.”Тича” № 2, с ЕИК 200004997, представлявано от Х.Н.К., „Енерджи Ню Па”  ЕООД, ЕИК 200838062, със седалище с. Каравелово, представлявано от Х.Н.К. и Х.Н.К. с ЕГН **********,***  дължат солидарно на кредитора „Агро Резерв“ ООД, ЕИК 102674109, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Никола Вапцаров” № 3, ет.6, представлявано от В И М, сумата от 335 848.34 лева – главница, 27 392.44 лева лихви за периода от 18.10.2013г. до 06.08.2014г., дължими по споразумение от 17.10.2013 г., с нотариална заверка на подписите, удостоверено с рег.№ 6480 на помощник-нотариус Ж В, при нотариус П С, нотариус  с рег. 335 на НК, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.08.2014 г. до окончателно й изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение от 08.08.2014 г. по ч.гр.д.№ 675/2014 г. по описа на РС – Нови пазар, на осн. чл. 422, ал.1 от ГПК вр. чл.415 от ГПК и с което ответниците са осъдени да заплатят на ищеца сумата от 30 157,51лв разноски в заповедното и исковото производство. По съображения, подробно изложени в жалбата и обосноваващи неправилност на обжалваното решение поради постановяването му  при съществено нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост, моли съда да го отмени и вместо него постанови законосъобразен съдебен акт по съществото на спора. Претендира разноски.

Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

Предявеният иск е с правно основание чл.422 ГПК.

Ищецът „Агро Резерв” ООД, ЕИК 102674109 претендира да бъде установено по отношение на ответниците  „Агро – Спектър” ООД, ЕИК 200004997, със седалище с. Каравелово, „Енерджи Ню Па”  ЕООД, ЕИК 200838062, със седалище с. Каравелово и Х.  Н.К. с ЕГН **********, в условията на солидарна отговорност,  дължимостта на свое вземане по издадена Заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. №675/2014 г. по описа на РС – Нови пазар, за сумата от 335 848.34 лв -  изискуема главница, 27 392.44 лв -  лихви за периода от 18.10.2013 г. до 06.08.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 07.08.2014 г. до окончателно  изплащане на задължението. Като правопораждащ ЮФ на вземането си сочи Споразумение от 17.10.2013г., с нотариална заверка на подписите, удостоверено с рег.№ 6480 на помощник-нотариус Ж В, при нотариус П С, нотариус с рег. № 335 на НК, по силата на което ответникът „Агро-спектър” ООД се е задължил в срок до 17.11.2013г. да му  заплати сума в размер на 335 848,34 лв., като при срочно изпълнение на това задължение лихви няма да се дължат. При неизпълнение на това задължение в срок страните са се договорили, ответниците Х.Н.К. и „Енерджи Ню Па” ЕООД да встъпят като солидарни длъжници по отношение на задължението за плащане на главницата, ведно с всички изтекли лихви и сторени разноски, което встъпване в дълг ищецът е одобрил. Поради неизпълнение на задължението за плащане в срок, ищецът е инициирал заповедно поризводство, снабдил се е със Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по  ч.г.д. № 675/14г. на РС Нови пазар. Поради подадено възражение от страна на длъжниците е инициирано и настоящото производство.

С пропускането на срока за подаване на отговор на исковата молба ответниците са се лишили от възможността да противопоставят възраженията си срещу претендираното вземане. Настъпилата в първоинстанционното производство процесуална преклузия за предявяване на възражения и посочване на доказателства от тяхна страна разпростира действието си и във въззивната фаза на делото. Именно като  възражение срещу дължимостта на сумата по споразумението от 17.10.2013г., направено извън преклузивния за това срок – отговора на исковата молба и поради това  -  процесуално недопустимо, съдът цени релевираното в жалбата оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт, изразяващо се в направения от първоинстанционния съд извод за съществуването на облигационното отношение между страните по спора, изпълнението по което е уредено с допълнителното споразумение, в което е инкорпорирано и встъпването в дълг на другите  двама ответника - „Енерджи Ню Па” ЕООД и Х.Н.К.. В тази връзка са и доводите на въззивника за така разпределена доказателствена тежест между страните, която според него е  предопределила изхода на спора.

Споразумението от 17.10.2013г. представлява частен диспозитивен документ, който е подписан от страните по спора, не е оспорен досежно авторство или съдържание, поради което и обвързва съда да приеме за доказани фактите, инкорпорирани в него – възникналото между страните облигационно отношение по повод осъществените сделки по покупко-продажба на зърнени храни, разменените между страните престации и дължимостта на претендираната с исковата молба сума, при осъществяване на условието за нейната изискуемост – встъпването в дълг на двама от ответниците при неплащане в срок от страна на „Агро – спектър” ООД. С представените от нея доказателства ищцовата страна е осъществила дължимото от нея процесуално поведение, предпоставено от правилно разпределената от първоинстанционния съд доказателствена тежест. Ищецът щеше да има задължението да ангажира доказателства  за вида и съдържанието на договора/договорите, от които произтича задължението, чието изпълнение е уредено с допълнителното споразумение в случай, че последното беше оспорено.  При липсата на такова оспорване неоснователно е да се твърди, че проведеното от ищеца доказване не е пълно.

Неоснователно е твърдението за недостатъчност на мотивите на обжалвания съдебен акт : Съдът е изследвал приетите за установени по делото факти, подробно разглеждайки постигнатите между страните договорености, както и предприетите процесуални действия за реализиране на твърдяното от ищеца притезание. Направен е извод за валидно възникнало между страните облигационно отношение, както подробно е изследвано и неговото съдържание, направен е и извод за обвързващата сила на поетите в споразумението задължения. Изследвана е и  правната природа на основния частен диспозитивен документ, като е съобразено, че

той е подписан както от длъжника „Агро-спектър“ ООД, така и от съдлъжниците Х.К. и „Енерджи Ню Па“ ЕООД, ЕИК 200838062, предвид на което представлява за тях източник на твърдените в исковата молба задължения.

Твърдението, че заплахата за живота и здравето на ответника Х.К. е осъществявана непрекъснато, вкл.  и когато е изтекъл срока за отговор на исковата молба, е въведено за първи път във въззивното производство, поради което е процесуално недопустимо. По него съдът не дължи произнасяне.

Неоснователно е и оплакването за това, че съдът не се е съобразил с наличието на новонастъпили факти след подаване на заявлението за издаване на заповед за НИ, станали известни след изтичане на срока за отговор на исковата молба и представляващи извършени плащания по изпълнителното дело, образувано въз основа на издадената заповед за НИ и изпълнителен лист, които е следвало да бъдат съобразени на осн.т.9 от ТР № 4/2014г. на ОСГТК на ВКС. Преди всичко твърдения и още по-малко доказателства за такива плащания по делото липсват. Но дори и да бяха въведени, спрямо тях относима щеше да е задължителната практика на ВКС по специалната хипотеза на т.9 на ТР № 4/18.06.2014г. по тълк.дело № 4/2013г. на ОСГТК на ВКС, съгласно която „предвид изричното разпореждане в нормата на чл.422, ал.3 ГПК за издаване на обратен изпълнителен лист при отхвърляне на иска, съдът не следва да съобразява факта на удовлетворяване на вземането чрез осъществено принудително събиране на сумите по издадения изпълнителен лист въз основа на разпореждането за незабавно изпълнение в образувания изпълнителен процес.

Що се касае до разноските, съдът няма задължението служебно да следи за евентуална прекомерност на адв.възнаграждение на страните и при констатирана такава да присъжда минимума по Наредба №1/2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения.

По изложените съображения обжалваното решение се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция на въззиваемата страна се присъждат направените от нея разноски в размер на 7 812лв, съобразно депозираното искане и представените писмени доказателства. Възражението за прекомерност е неоснователно, тъй като заплатеният и претендиран адв.хонорар не е над установения минимален размер по Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адв.възнаграждения.

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 365/08.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1953/2014г.

ОСЪЖДА   „Енерджи Ню Па” ЕООД, ЕИК 200838062, със седалище и адрес на управление с.Каравелово, ул.”Тича” № 2 да заплати на „Агро Резерв” ООД, ЕИК 102674109, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.»Никола Вапцаров» № 3, ет.6, представляван от управителя В И М сумата от 7 812лв – с.д.разноски за водене на делото в настоящата инстанция.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :