Р Е Ш Е Н И Е

 

227/09.11.17 г., гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от Женя Димитрова

в.ч.т.дело номер       541        по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е образувано по частна жалба на Земеделска кооперация  Златно зърно  с. Калипетрово, общ. Силистра срещу решение №78/13.09.2017 г. /погрешно посочена като 2012 година/ по т.д. №131/2017 г. на Силистренски окръжен съд, образувано по жалба на кооперацията по чл.25 ал.1 ЗТР, с което е потвърден отказа на длъжностното лице по регистрацията при ТР към Агенция по вписванията No-20160623084617-2 от 18.04.2017 година, постановен по заявление вх.No-20160623084617 от 23.06.2016 година за обявяване в ТР по партидата на „Земеделска кооперация Златно зърно“, ЕИК-828012802 със седалище и адрес на управление:с.Калипетрово, ул.“Рашко Блъсков“, 210 на ГФО за 2016 година.    Частният жалбоподател навежда доводи за неправилност на обжалваното определение, позовавайки се на практика в страната, както и на разпоредбата на чл.35 ЗК, която предвижда финансово облекчение, което произхожда от регламентацията на закона – чл.1а, а именно възможността държавата да подпомага кооперациите и да насърчава тяхната дейност, с оглед на което моли за отмяна на обжалвания съдебен акт и постановяване на решение по съществото на спора, с което се отмени отказа и се укаже на длъжностното лице да обяви обстоятелството.

          Частната жалба е подадена в срок /дадени са указания за двуседмичен срок за обжалване/ срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

          Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на Земеделска кооперация  Златно зърно  с. Калипетрово, общ. Силистра срещу отказа на длъжностното лице по регистрацията при ТР към Агенция по вписванията No-20160623084617-2 от 18.04.2017 година, постановен по заявление вх.No-20160623084617 от 23.06.2016 година за обявяване в ТР по партидата на „Земеделска кооперация Златно зърно“, ЕИК-828012802 със седалище и адрес на управление:с.Калипетрово, ул.“Рашко Блъсков“, 210 на ГФО за 2016 година.

Съображенията за отказа са в две насоки-липсват доказателства за редовното свикване и провеждане на ОС, доказателства за редовното връчване /уведомяване, както и липсват доказателства за внесена държавна такса.

Приемайки, че по заявлението за вписване на промени, чиито отказ се обжалва, кооперацията не е освободена от внасяне на държавна такса с оглед разпоредбата на чл.35 от ЗК, съдът е потвърдил отказа на длъжностното лице по регистрацията.

          За вписване в ТР се дължи държавна такса по тарифа, одобрена от МС, каквато е Тарифата за държавните такси, събирани от АВп, издадена на основание Закона за държавните такси.

          Съгласно чл.4 б.”в” от Закона за държавните такси, за извършване на действия и услуги от службите по вписвания се събират държавни такси.

Приложение следва да намери разпоредбата на чл.35 от Закона за кооперациите. Нормата на чл.35 ЗК се съдържа след заглавието „Финансови облекчения” и регламентира освобождаването на кооперациите и кооперативните съюзи от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.

Поради това, волята на законодателя, изразена в разпоредбата на чл.35 ЗК, следва да се тълкува в смисъл, че под финансови облекчения на кооперациите се има предвид освобождаването им от държавни такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация. Кооперациите не са освободени от внасяне на държавна такса за вписване на промени в други обстоятелства, различни от лимитативно посочените в чл.35 ЗК.

Законът за държавните такси в р. ІІ регламентира както вида дейности и услуги, така и лицата, освободени от внасяне на държавна такса. В чл.5, б.“к“ ЗДТ законодателят е включил в кръга на освободените от заплащане на този вид държавна такса „ и други промени на кооперациите“. Изброяването не е изчерпателно, но по пътя на тълкуване на двете разпоредби в цялост се извежда извода, че всякакви вписвания в регистъра, по заявления на кооперации се извършват без внасяне на държавна такса.

Незаконосъобразен е и вторият мотив за постановяване на обжалвания отказ. Обхватът на проверката, която извършва длъжностното лице включва спазването на изискванията на чл.21 ЗТР. Съгласно разпоредбата на чл.62, т.2 от Наредба No-1 от 14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър към заявлението освен самия акт следва да се приложат и документите, които доказват изпълнение на изискванията относно приемането на подлежащия на обявяване акт, ако такива са установени със закон. В чл.15, ал.4, т.5 от Закона за кооперациите приемането на ГФО е предоставено като правомощие на общото събрание на кооперацията и съответно на това е необходимо вземане на решение от събранието за приемане на отчета. С оглед гореизложеното следва да се представи самия отчет с всичките му съставни части, изискващи се от закона, както и решението на общото събрание за приемането на отчета.Проверката на длъжностното лице по регистрация е строго формална и следва да се ограничи само до това дали е представено решение за приемане на отчета от оправомощения орган. Цитираните в отказа писмени документи и чиято липса се явява пречка за обявяване на акта се отнасят до вписване на нови обстоятелства относно кооперацията и имат за цел установяване на съществуването на заявеното обстоятелство, неговото валидно възникване. В случая се иска обявяване на ГФО, поради което представените със заявлението доказателства установяват изискванията на закона кворум и мнозинство за приемане на подлежащия на обявяване акт.

          Като не е обосновал аналогичен краен резултат окръжният съд е постановил решение, което следва да бъде отменено, а вместо него постановено друго, с което отказът на длъжностното лице бъде отменен, а на длъжностното лице указано да извърши обявяването.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ОТМЕНЯ решение №78/13.09.2017 г. /погрешно посочена като 2012 година/ по т.д. №131/2017 г. на Силистренски окръжен съд, образувано по жалба на кооперацията по чл.25 ал.1 ЗТР, с което е потвърден отказа на длъжностното лице по регистрацията при ТР към Агенция по вписванията No-20160623084617-2 от 18.04.2017 година, постановен по заявление вх.No-20160623084617 от 23.06.2016 година за обявяване в ТР по партидата на „Земеделска кооперация Златно зърно“, ЕИК-828012802 със седалище и адрес на управление:с.Калипетрово, ул.“Рашко Блъсков“,  210 на ГФО за 2016 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ отказа на длъжностното лице по регистрацията при ТР към Агенция по вписванията No-20160623084617-2 от 18.04.2017 година, постановен по заявление вх.No-20160623084617 от 23.06.2016 година за обявяване в ТР по партидата на „Земеделска кооперация Златно зърно“, ЕИК-828012802 със седалище и адрес на управление:с.Калипетрово, ул.“Рашко Блъсков“,  210 на ГФО за 2016 година и УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията да обяви в ТР по партидата на „Земеделска кооперация Златно зърно“, ЕИК-828012802 със седалище и адрес на управление:с.Калипетрово, ул.“Рашко Блъсков“,  210 ГФО за 2016 година.

Решението не подлежи на обжалване.

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.