О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 616

 

                 гр.Варна, 19.09.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на деветнадесети септември  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* в.т.д. № 542  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по повод на въззивни жалби от А.Г. – синдик на „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/ и от „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/ , представлявано от управителя С* С* против решение № 41/30.05.2014г. на ТОС по т.д. № 130/13г.

    Настоящата инстанция констатира следното:

    Ответникът по предявените искове по чл.649,ал.1 ТЗ вр. чл.135 ЗЗД „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/ съобразно вписването по партида на дружеството в ТР се представлява от управителите С* С* и Е* Н* – заедно и поотделно. В проведеното открито съдебно заседание по т.д. № 130/13г. на ТОС от 21.05.2014г. са се явили и двамата управители и са изразили противоположни становища: С* счита исковете за основателни, а Н* – за неоснователни. Още на този етап от развитие на процеса ТОС е следвало поради противоречие в интересите на представляван и представител / така и Определение № 859/20.12.2012г. по ч.т.д. № 732/12г. на  I т.о. на ВКС и Определение № 205/25.03.2013г. по ч.т.д. № 933/12г. на II т.о. на ВКС / на осн. чл.29, ал.4 ГПК да назначи особен представител на дружеството „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/.

    Последващите процесуални действия – връчване на препис от решението на „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/, чрез управителя С* С*; подаване на въззивна жалба от „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/, чрез управителя С* С* и получаване на препис от въззивна жалба на синдика от  „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/, чрез управителя С* С* са нередовно извършени. Следва първоинстанционният съд като съд по администриране на въззивните жалби да отстрани констатираните нередовности като назначи особен представител на несъстоятелния длъжник, чрез когото повтори ненадлежно извършените процесуални действия по отношение на ответника „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/.

    Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 542/14г. на ВнАС.

    ВРЪЩА  делото на ТОС за назначаване на особен представител на „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/ по чл.29 , ал.4 ГПК, чрез когото да се връчи съобщение за изготвено съдебно решение по т.д. № 130/13г. на ТОС и препис от въззивна жалба на синдика А.Г. за писмен отговор. На особения представител следва да се даде срок по чл.101 ГПК за изразяване на становище дали поддържа подадената въззивна жалба от  „Н* с*”ООД / в несъстоятелност/,представлявано от управителя С* С* против решение № 41/30.05.2014г. на ТОС по т.д. № 130/13г.

    След изпълнение на указанията делото да се изпрати на ВнАС за произнасяне по постъпилите въззивни жалби.

     

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: