РЕШЕНИЕ

   № 270

               гр.Варна, 03.11.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 27.10.2015 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА МАРКОВА

                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело №542  по описа за  2015  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

        «Сити център» ЕООД /в открито производство по несъстоятелност/ гр.Варна обжалва решение № 571/07.07.2015 г. по т.д. № 1301/2013 г. по описа на Окръжен съд Варна, ТО по чл.711 ТЗ, с което е обявен в несъстоятелност, дейността на дружеството е прекратена, прекратени са правомощията на органите му и длъжникът е лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, наложена е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника и е постановено осребряване на имуществото му, като моли за отмяната му.

      Ответникът по жалбата - «Банка Пиреос България» АД гр.София моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Въззивната жалба не съдържа оплаквания във връзка с липсата на предпоставките по чл.710 – ТЗ, при наличието на които съдът постановява решение по чл.711- ТЗ за обявявяване на длъжника в несъстоятелност.

Единственото оплакване в жалбата е, че основното задължение, станало причина за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника са вземания на кредитора «Банка Пиреос България» АД гр.София към дружеството майка – «Варна Тауърс» ООД в несъстоятелност – гр.Търговище, които са удовлетворени с частична сметка №1 за разпределение на наличните суми по делото за несъстоятелност на последното - т.д № 88/2012 г. на Окръжен съд Търговище, т.е., че вземанията вече не съществуват.

Това оплакване е несъотносимо към обжалваното решение по чл.711 във връзка с чл.710 - ТЗ за обявяване на длъжника в несъстоятелност. Условията на чл.710 – ТЗ са други – съдът постановява такова решение, ако не е бил предложен план за оздравяване в месечен срок от обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания по чл.692 – ТЗ /чл.698 във вр. с чл.696 – ТЗ/ или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и в случаите на чл.630, ал.2, чл.632, ал.1 и чл.709, ал.1 – ТЗ. В случая оздравителен план с вх.№22679/06.08.2014 г. е предложен от длъжника в законния срок, но не е бил допуснат до разглеждане от Събранието на кредиторите с влязло в сила определение на ОС Варна №3614/16.09.2014 г. по т.д.№ 1301/2013 г., потвърдено с определение № 697/ 20.10.2014 г. по ч.т.д. №603/2014 г. на АС Варна. С влязло в сила определение №709/20.02.2015г. на ОС Варна по настоящото дело, потвърдено с определение №488/30.06.2015 г. по ч.т.д. № 423/2015 г. на АС Варна искането на длъжника за възстановяване на срока за отстраняване недостатъците на предложения план за оздравяване е оставено без уважение. Следователно, предпоставките по чл.710 – ТЗ са налице и съдът е следвало да обяви длъжника в несъстоятелност, което е и сторил с обжалваното решение по чл.711 – ТЗ.

В случай че, както се сочи в оплакването, задълженията на длъжника са изцяло изплатени, това обстоятелство не се отразява на евентуално решение по чл.711 – ТЗ, а производството по несъстоятелност подлежи на прекратяване или при условията на чл.740 – ТЗ чрез сключване на извънсъдебно споразумение, или въз основа на доклад на синдика, че това е така,  на основание чл.735, ал.1, т.1 – ТЗ. Това обаче в случая не е доказано, тъй като видно от представения с жалбата списък на приетите от синдика и одобрени от съда вземания от една страна «Банка Пиреос България» АД гр.София не е единствен кредитор, а от друга - частична сметка №1 на синдика за разпределение на наличните суми по т.д № 88/2012 г. на Окръжен съд Търговище не е одобрена от ОС Търговище, който с определение № 160/02.07.2015 г. по същото дело е изменил сметката, като предвидената за изплащане на «Банка Пиреос България» АД сума от 62826112 лв е заделил до приключване на производствата по т.д. №19/2014 г. и т.д. №68/2015 г. на ОС Търговище. Така че не се установява поначало задълженията на длъжника към всички негови кредитори, в т.ч. към «Банка Пиреос България» АД да са изплатени.

Ето защо обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл. 613а, ал.1 – ТЗ и чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 571/07.07.2015 г. по т.д. № 1301/2013 г.  на Окръжен съд –Варна, ТО.

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от вписването му в търговския регистър при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК. Преписи от него да се изпратят на страните по реда на ГПК. Заверени преписи да се изпратят на Агенция по вписванията – СВп Варна за вписване в търговския регистър и на Окръжен съд Варна за вписване в книгата по чл.634в - ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.