Р      Е      Ш     Е      Н      И      Е

 

 

№   24/ 13.02.2017 година                           град Варна

 

 

              В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на     тринадесети декември                                        година 2016

в открито  заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :В.Аракелян                                                                                   ЧЛЕНОВЕ :А.Братанова

                                                                                                 М.Недева

 

при  секретаря Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия М.Недева в.т.д. № 542 по описа  на Варненския апелативен съд за 2016г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София, ул.”Княз Дондуков” № 52, представлявана от В.П. – директор на дирекция „Държавни вземания” срещу решение № 506/28.06.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1940/2015г., с което са отхвърлени предявените от нея в условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл. 694, ал.1 от ТЗ, вр. чл.1 от Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания срещу „Марина Блек Сий Ривиера“ ООД, ЕИК 103958265, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Сирма войвода” № 2 да бъде прието за установено съществуването на предявените в производството по несъстоятелност на „Марина Блек Сий Ривиера" ООД публични вземания в общ размер на 200.29 лв., от които 128.98 лева, законна лихва върху присъдената държавна такса в размер на 22 044.97 лв за периода от датата на решението по т. дело №2029/2013г. на ВКС, І т.о. -  27.11.2014г. до датата на предявеното вземането -  17.12.2014г. и сумата 71.31лв, законна лихва върху държавната такса в размер 3 880.00 лева по постановеното решение по т.д.№ 1265/2013г. но ВКС, І т.о. за периода от 17.11.2014 г. до 21.01.2015г.  и с което Агенцията е осъдена да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Варна сумата от 100.00лв., представляваща държавна такса на основание чл.694, ал.2 от ТЗ и чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, с което да установи съществуването и дължимостта на предявените от нея в производството по несъстоятелност на „Марина Блек Сий Ривиера” ООД , включени в списъка на неприетите вземания, публични държавни вземания в общ размер на 200,29лв, лихви начислени върху главници, възникнали по неплатени държавни такси съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. В условията на евентуалност, при потвърждаване решението на първата инстанция моли съда същото да бъде отменено в частта, с която Агенцията е осъдена да заплати сумата от 100лв, представляваща държавна такса по Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Позовава се на императивната разпоредба на чл.84  т.1 ГПК, съгласно която държавата и държавните учреждения се освобождават от заплащането на държавна такса, освен по искове за частни държавни вземания. Тъй като НАП е държавно учреждение, чието финансиране се осъществява от държавния бюджет, а предмет на иска са публични държавни вземания, Агенцията е освободена от заплащането на държавна такса.

Въззиваемата страна не е изразила становище по жалбата.

Преди да се произнесе по съществото на въззива, съдът съобрази следното :

Предявени са в условията на обективно кумулативно съединяване искове с правно основание чл.694 ал.1 ТЗ  вр. чл.1 от Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Национална агенция за приходите, гр. София претендира да бъде прието за установено съществуването на предявените в производството по несъстоятелност на „Марина Блек Сий Ривиера" ООД публични вземания в общ размер на 200.29 лв., от които 128.98 лв. законна лихва върху присъдената държавна такса в размер на 22 044.97 лв за периода от  27.11.2014г. до 17.12.2014г. и сумата 71.31лв. законна лихва върху държавната такса в размер 3 880 лв. за периода от 17.11.2014 г. до 21.01.2015г.

Със ЗИД ТЗ, публ. ДВ бл.105/30.12.2016г., е изменена разпоредбата на чл.694 ал.4 ТЗ, като законодателно е разпоредено задължително участие на синдика в производствата по чл.694 ал.1 -3 на с.з.Тъй като изменението на закона е влязло в сила след обявяване на настоящото дело за решаване, но преди постановяване на окончателния съдебен акт, настоящият състав намира, че новата разпоредба на закона намира приложение и към конституирането на страните по настоящия спор. Съгласно т.5 на ТР № 1/09.12.2013г. на ВКС, ОСГТК по тълк.дело № 1/2013г. когато надлежна страна в процеса не е конституирана в първоинстанционното производство въззивната инстанция  следва да обезсили първоинстанционното решение и да върне делото на първата инстанция с  указания за отстраняване на посочения порок.

По изложените съображения, съдът

 

Р       Е       Ш      И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 506/28.06.2016г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1940/2015г. и

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд, търговско отделение за конституиране на синдика в производството по разглеждане на предявения иск и решаване на делото с негово участие.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ  в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :