О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    645/24.10.                                              2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     двадесет и трети  октомври                               година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 542 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.407 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Аграна Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 175161673, гр.София срещу разпореждане № 7547/06.08.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1192/18г., в частта, с която е отхвърлена молбата на дружеството за издаване на изпълнителен лист въз основа на постановеното по арбитражно дело № 131/2017г. на Арбитражен съд при БТПП, гр.София решение срещу  солидарно отговорния длъжник  Г* Н* Д*, ЕГН **********, гр.Варна, ж.к.М*, бл.113, вх.6, ет.6, ап.102 по съображения, че решението е нередовно връчено на длъжника. Излага твърдения, че след постановяване на обжалваното разпореждане са настъпили нови факти и обстоятелства, които са от съществено значение за преценката на въззивната инстанция, а именно – редовно връчване на решението на Г* Д*  на 14.08.18г.  чрез ЧСИ Л* С* С*. Счита за неоснователен и незаконосъобразен извода на първоинстанционния съд, че осъщественото връчване на решението на длъжника Г* Д* по местоработата му е нередовно предвид непосочване на длъжността, която заема, тъй като няма такова законово изискване. Арбитражният съд при БТПП е направил опит за връчване на всички познати адреси на длъжника, вкл.  по постоянен, настоящ адрес и този по местоработата му в „Ист 90“ ООД, с което е осъществен фактическият състав на чл.32 ал.1 от ЗМТА. Представено е и придружително писмо на ЧСИ Л* С*, от което е видно, че арбитражното решение е връчено на длъжника на 14.08.2018г.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява         основателна, по следните съображения :

          Процесуалните предпоставки за издаване на изпълнителен лист са посочени в чл.406 ал.1 ГПК. Според тази разпоредба изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника. За проверката на външната редовност е достатъчно представеният акт по външните си белези да сочи на акт по чл.404 ГПК.

Специалната разпоредба на чл.51 ал.1 от ЗМТА поставя като допълнително изискване за издаването на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение към молбата да бъде приложено самото арбитражно решение и доказателство, че то е връчено на длъжника по изпълнението.

          Основният мотив на първоинстанционния съд да откаже издаването на изпълнителен лист срещу длъжника Г* Д* се свежда до това, че според представените от молителя доказателства не може да бъде направен извод арбитражното решение да му е редовно връчено.

          Пред настоящата инстанция обаче се представят нови доказателства за връчване на арбитражното решение – молба на БТПП изх.№ 1030/09.08.2018г. до ЧСИ Л* С*,  с рег. № 895 на КЧСИ и РД – ОС Варна, както и придружително писмо от същия ЧСИ до длъжника Г* Н* Д* от 13.08.2018г., ведно с решението на АС при БТПП от 03.05.2018г., получени лично  от последния на 14.08.18г.

          С оглед на новопредставените доказателства съдът намира, че изискването на чл.51 ал.1 от ЗМТА за редовно връчване на арбитражното решение на длъжника по изпълнението е спазено, поради което и молбата за издаване на изпълнителен лист срещу него се явява основателна и следва да бъде уважена.

          След издаването на изпълнителния лист препис от настоящото определение следва да бъде изпратен на АС при БТПП за прилагане по делото и отбелязване върху оригинала на решението за издадения такъв.

          Водим от горното, съдът

 

О     П    Р     Е    Д     Е    Л    И    :

 

          ОТМЕНЯ  разпореждане № 7547/06.08.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1192/18г., в частта, с която е отхвърлена молбата на „Аграна Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 175161673, гр.София за издаване на изпълнителен лист въз основа на постановеното по арбитражно дело № 131/2017г. на Арбитражен съд при БТПП, гр.София решение срещу  солидарно отговорния длъжник  Г* Н* Д*, ЕГН **********, гр.Варна, ж.к.М*, бл.113, вх.6, ет.6, ап.102 по съображения, че решението е нередовно връчено на длъжника, като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

          ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист  въз основа на решение на постановено по арбитражно дело №131/2017г. на Арбитражен съд при БТПП гр. София за всички суми, присъдени в полза на молителя „Аграна Трейдинг“ЕООД ЕИК175161673, гр.София срещу длъжника  Г* Н* Д*, ЕГН **********, гр.Варна, ж.к.М*, бл.113, вх.6, ет.6, ап.102, на осн. чл. 404 т.1 ГПК.

          След издаване на изпълнителния лист препис от определението да се изпрати на АС при БТПП за отбелязване на това обстоятелство върху оригинала на арбитражното решение.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :