ОПРЕДЕЛЕНИЕ 627

 

гр. Варна,30.10...2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 544/2017 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Подадена е частна жалба от И.А.М., временен синдик на „Садимекс“ ООД /в несъстоятелност/ против определение № 367 от 04.09.2017 г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т. д. № 97/2017 г., с което е прекратено производството по предявения иск от настоящия жалбоподател поради невнасяне на определеното възнаграждение за особен представител на ответника „Садимекс“ ООД /в несъстоятелност/, на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК.

В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното определение като постановено в нарушение на материалния закон. Навеждат се твърдения за узнаване за разпореждане № 600 от 16.08.2017 г., с което е указано на жалбоподателя да внесе депозит за възнаграждението на особен представител на 13.09.2017 г.. Представя заверено копие на молба вх. № 2880 от 18.09.2017 г., депозирана по т. д. № 97/2017 г. по описа на Силистренския окръжен съд, за удължаване на срока за внасяне на горепосочения депозит. Моли за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото за произнасяне по молбата по реда  на чл. 63 от ГПК.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

За да постанови обжалвания съдебен акт, първоинстанционният съд е приел, че предвид непредставянето на доказателства от ищеца за предварително внасяне на разноски по сметка на Силистренския окръжен съд за особен представител по реда на чл. 29, ал. 2 от ГПК, в определения от съда срок, производството по делото, като образувано по нередовна искова молба, следва да бъде прекратено.

Първоинстанционното производството по т. д. №97/2017 г. по описа на Силистренския окръжен съд е образувано по иск на временния синдик на „Садимекс” ООД /в несъстоятелност/ с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 3 от ТЗ.

Настоящият съдебен състав съобрази, че активно легитимиран да предяви отменителния иск е назначеният в производството по несъстоятелност синдик, като процесуален субституент и орган на производството по несъстоятелност, в чиито правомощия е и попълване на масата на несъстоятелността. Пасивно легитимирани по иска с правно основание чл. 647, ал. 1, т. 3 от ТЗ, са длъжникът и третото лице /като страни по сделката, чиято относителна недействителност се твърди/, при наличие на задължително необходимо другарство между тях.

Препис от исковата молба по отношение на „Садимекс“ ООД /в несъстоятелност/ е връчен на В* П* /заличен ликвидатор на дружеството/. В първоинстанционното производство е депозирана молба вх. № 2199 от 07.07.2017 г., в която последният пояснява, че не притежава представителна власт за извършване на действия от името на несъстоятелното дружество, поради заличаването му като ликвидатор и назначаване на друг такъв още преди откриване на производството по несъстоятелността.

От справката в ТР е видно, че несъстоятелното дружество няма вписан управител, което обуславя необходимостта от назначаване на особен представител на същото. С разпореждане № 600 от 16.08.2017 г. Силистренският окръжен съд задължава временния синдик на „Садимекс“ ООД /в несъстоятелност/ - И.А. М* в едноседмичен срок от получаване на съобщението да внесе депозит за възнаграждението за особен представител на несъстоятелното дружество.

Горепосоченото разпореждане е връчено на временния синдик на 13.09.2017 г. /л. 46/, следователно срокът за изпълнение на дадените указания изтича на 20.09.2017 г..

Обжалваното определение за прекратяване на производството е постановено на 04.09.2017 г., съответно преди изтичане на срока за отстраняване на нередовностите и преди произнасяне по молба вх. № 2880 от 18.09.2017 г. за продължаване на срока по реда на чл. 63 от ГПК.

Предвид гореизложеното, обжалваното определение е неправилно, поради което следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 367 от 04.09.2017 г. на Силистренския окръжен съд, постановено по т. д. № 97/2017 г..

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        1.                        

 

                                                                                    

                                                                                      2.