О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 607

 

гр.Варна,     28.08. 2019 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

                                                                                                                                         

Като разгледа докладваното от съдия Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 544 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Д.С.К. от гр. София, чрез адв. С., срещу решение № 99/05.07.2019г., постановено по т.д. № 43/2019г. по описа на ОС – Добрич, с което съдът е отхвърлил предявеният от Д.К. срещу „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“  ЕАД -гр. София иск за плащане на сумата от 30 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в резултат на настъпилата на 24.05.2014г. смърт на неговия брат Георги С.К., в следствие на ПТП от 16.05.2014 г., виновно причинено от водача на л.а. „ФОЛКСВАГЕН-ПАСАТ“ ДК № ТХ 8234 РХ – Г. З. М., застрахован по риска „Гражданска отговорност” при „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“  ЕАД по силата на договор за задължителна застраховка на автомобилистите, обективиран в застрахователна полица № 06113002603640 със срок на действие 20.11.2013 г. – 19.11.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата по увреждането – 16.05.2014 г. до датата на окончателното изплащане на задължението, като е осъдил Д.С.К. да заплати на „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“  ЕАД  гр. София сумата от 1 716.00 лв., представляващи адвокатско възнаграждение.

Въззивната жалба е депозирана в срок, от надлежна страна, чрез надлежно упълномощен адвокат-пълномощник и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. След като извърши проверка за редовността на въззивната жалба съдът установи, че същата съдържа вътрешно противоречие. В изложението на жалбата въззивникът е посочил, че обжалва решението, с което съдът е отхвърлил като неоснователен предявеният от Д.К. иск за присъждане на сумата от „30 00“ лв., претендирана като обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху сумата начиная от 24.05.2014г. до окончателното ѝ изплащане. От друга страна в петитумната част жалбоподателят иска отмяна на обжалваното решение в цялост, поради което съдът не може по категоричен начин да установи размера на обжалваемия интерес.

Отделно от това, въззивникът е изложил оплаквания касателно присъдените с обжалваното решение разноски на ответното дружество, като липсват конкретни доводи за неправилност на решението в тази му част. Необходимо е да се уточни дали се касае за неизложени с въззивната жалба други конкретни оплаквания досежно размера на присъдените разноските или се иска ревизиране на решението (общо) в частта на разноските съразмерно на исковата претенция – нейната уважена, респ. отхвърлена част).

Изложеното по-горе обуславя нередовността на въззивната жалба, респ. необходимостта от прекратяване на образуваното по същата въззивно производство и връщане на делото за предприемане на допълнителни действия по администрирането й.

Предвид констатациите, производството по в. т. д. № 544/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Добричкия окръжен съд за предприемане на необходимите допълнителни действията по администриране на въззивната жалба, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност за разглеждането на същата.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 544/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за администриране на въззивната жалба съобразно изложеното по – горе, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.