Р Е Ш Е Н И Е

№    8/ 09.01.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  03.12.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА    

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА   

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 546 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С Решение № 146/04.06.2014год. по т.д. № 151/2012год. на РзОС , съдът е: Оставил без разглеждане като недопустима, молбата на НАП-София  за възобновяване на производсвото по несъстоятелност на „Брадарс-СС”ООД: Прекратил производството по т.д. № 151/2012год. по описа на ОС-Разград и  е постановил заличаване от ТР на „Брадарс СС”ООД.

 Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба от Национална Агенция за Приходите гр.София

Счита обжалваното решение за  неправилно- тъй като е постановено при нарушаване на процесуалните правила, поради  незаконосъобразност и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което производството да бъде продължено.

В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез процесуален представител.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата  и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата  е подадена в срок и е процесуално допустима

Разгледана по същество, съдът намира жалбата  за неоснователна, поради следние съображения:

За да постанови обжалваното решение, съдът е приел, че постъпилата  молба вх.№ 1758/24.04.2014год.  по чл.632 ал.2 ТЗ  от кредитора НАП, е подадена извън едногодишния срок и е оставил същата без разглеждане. Този извод на първоинстанционния съд е необоснован.

С решение  № 22/08.04.2013год. постановено по т.д. № 151/2012год., на основание чл.632 ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността на „Брадарс-СС”ООД, с начална дата 30.09.1999год., открито е производство по несъстоятелност, наложени са обезпечителни мерки, постановено е прекратяване дейността на предприятието на длъжника, дружеството е обявено в несъстоятелност и е спряно производството по несъстоятелност.  Указано е на длъжника и неговите кредитори, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписване на решението, ако удостоверят, че е налице достатъчно имущество, или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ, определена в размер на 2 500лв. Решението е вписано в ТР на 23.04.2013год. С въззивната жалба е приложено копие от разписка на куриерски оператор, от която се установява, че молбата за възобновяване на производството е в срока по чл.632 ал.2 ТЗ, тъй като е изпратена на 23.04.2014год., поради което същата се явява допустима.

При разглеждане на молбата за възобновяване на производството по същество, съдът съобрази следното:

С молбата се твърди наличие на достатъчно имущество по см. на чл.632 ал.2 ТЗ. С разпореждане от 25.04.2014год. съдът е задължил молителя да представи доказателства за реалното съществуване на описаното в молбата имущество на длъжника. Видно от материалите по делото, в дадения от съда срок, молителят не е изпълнил разпореждането на съда и не е представил допълнителни доказателства за наличие на имущество, в подкрепа на молбата си.

Както се посочи, съдът е приел молбата за недопустима, като просрочена и е оставил същата без разглеждане.

Съдът изложи съображения, относно допустимостта на молбата за възобновяване на производството, както и че същата следва да бъде разгледана по същество.

Настоящата инстанция, като взе в предвид заключението на ССЕ, според което дружество „Брадарс-СС”ООД няма стокова и касова наличност, наличност на парични средства по банкови сметки, както и че върху  единствения недвижим имот са наложени обезпечителни мерки по изп.д. № 906/11год. стигна до извод, че длъжникът не разполага с досттатъчно имущество по см. на чл.632 ал.2 ТЗ, поради което с протоколно определение от 21.10.2014год. даде възможност на въззивника НАП-София да представи доказателства за внасяне на определената от съда по несъстоятелността сума от 2 500лв. за покриване на началните разноски в производството по несъстоятелност. В дадените срокове, както и до момента на постановяване на настоящето решение, въззивникът не е представил доказателства, за внасяне на определената сума за покриване на началните разноски по несъстоятелност. Предвид изложеното, въпреки че молбата за възобновяване е допустима, не са налице останалите предпоставки визирани в чл.632 ал.2 ТЗ за възобновяване на производството по несъстоятелност-наличие на достатъчно имущество, или депозиране на необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ.

Поради посочения краен извод, не са налице предпоставките  за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, респективно за уважаване на молбата на кредитора НАП-София за възобновяване на производсвото по несъстоятелност.

След като постановеният съдебен акт като краен извод е в идентичен смисъл, обжалваното решение следва да се потвърди.

Водим  от изложеното, съдът

                                          Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 146 от 04.06.2014 год., постановено по  т.д. № 151/2012 год. по описа на Разградски окръжен съд.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ :1.                   2.