ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

594                     11.09.2015 г.

 

Варненски апелативен съд                       търговско отделение трети състав

В закрито заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: Кристияна Генковска

                                                                                  Женя Димитрова

Като разгледа въз.ч.т.д. №546/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд, докладвано от съдия Златилова за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 274 ал. 1 т.2  ГПК вр. с чл. 536 ал. 3 ГПК. Образувано е по частна жалба вх.№ 5376/21.08.2015 г. на „Морско казино” ЕАД против определение № 2451/07.07.2015 г. по ч.т.д. №1102 по описа за 2015 г. на ВОС, с което е спряно регистърното производство пред АВп. за вписване в търговския регистър по партидата на същото дружество на заявени въз основа на решения от 19.06.2015 г промени в СД и представителството на дружеството, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. 1101/2015 г. на ВОС.

Частният жалбоподател оспорва активната процесуална легитимация на молителя „Поморие Туринвест” ЕАД да иска спиране на регистърното производство по партидата на „Морско казино” ЕАД, евентуално законосъобразността на обжалваното определение поради недопустимост на предявения иск.

В писмен отговор „Поморие Туринвест” ЕАД оспорва допустимостта на частната жалба по съображения, че срещу определението за спиране на регистърното производство активно легитимиран да обжалва е заявителят на спряното регистърно производство, в случая В* К*, а не А* К*, по арг. от чл. 15 ал. 6 от ЗТР. Евентуално твърди неоснователност на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, тъй като нередовностите и са отстранени своевременно след дадените указания. Вписаният в ТР като управител на „Морско казино” ЕАД, А* С* К*, който може да представлява самостоятелно дружеството е процесуално легитимиран да обжалва определение по чл. 536 ГПК вр. с чл. 19 ал. 5 от ЗТР, с което е спряно регистърно производство относно вписване на промени в обстоятелствата на същото дружество. Изведените доводи за липса на легитимация, основани на разпоредбата на чл. 15 ал. 6 от ЗТР са неотносими. А.К* не е легитимиран да заяви за вписване промените в обстоятелствата и да обжалва отказа, т.е. да участва в самото регистърно производство, но след като дружеството е страна в производството по чл. 536 ал. 3 ГПК той го представлява на осн. чл. 30 ал. 1 ГПК. По изложените съображения, частната жалба е подадена в срок от заинтересувана страна и е допустима..

Безспорно се установява,че по партидата на „Морско казино” ЕАД е подадено заявление А 5 рег.№ 20150703152657 чрез пълномощника адв. Т.Й* упълномощена от В* К*, в качеството и на овластена да представлява дружеството на осн. чл. 235 ал. 2 от ТЗ въз основа на решение от заседание на СД на „Морско казино” ЕАД от 19.06.2015 г. Налице е едната от предпоставките за допустимост на искането – заявена промяна, като основание по чл. 19 ал. 5 ЗТР вр. с чл. 536 ГПК за спиране на конкретното регистърно производство.

Спирането на охранителното производство по чл. 19 от ЗТР е по молба на „Поморие туринвест” ЕАД, с която молителят твърди спор относно валидността и законосъобразността на взетите на 19.06.2015 г. решения, въз основа на които са заявени за вписване промени в обстоятелствата. Обосновава интереса си на трето заинтересувано лице от спирането със предявения иск с правно основание чл. 124 ГПК, предмет на т.д.№1101/2015 г. по описа на ВОС. В исковата молба „Поморие туринвест” ЕАД, твърди, че той, е едноличен собственик на капитала на „Морско казино”ЕАД, като се позовава на поредица от прехвърлителни сделки, поради което оспорва компетентостта на „Петрол холдинг” АД да взема решения като едноличен собственик на капитала на „Морско казино” ЕАД към 19.06.2015 г. за промяна в състава на СД и съответно последващите решения от същата дата на СД на „Морско казино” ЕАД за овластяването на В* К*, като представляващ дружеството. Претендира прогласяване на осн. чл. 124 ГПК нищожността на взетите решения от „Петрол холдинг” АД, като липсващи - взети от лице което не е акционер, в условията на положителна евентуалност при уважаване на този иск претендира на осн. чл. 124 ГПК уважаване и на иска за нищожност на взетите решения на СД на „Морско казино” ЕАД от 19.06.2015 г. Евентуално претендира отмяна на взетите решения от двете дружества като незаконосъобразни на осн. чл. 74 от ТЗ.

Съдът с оглед разпоредбата на закона, не е длъжен да преценява вероятната основателност на исковото производство, т.е. делото по смисъла на чл. 536 ал. 1 т. 1 от ГПК, но следва да прецени интереса на третото лице - молителя „Поморие Туринвест” ЕАД, доколкото спорът съгласно критериите на закона, трябва да е условие за издаване на искания акт или предмет на установяване с този акт. Съобразно вписванията в ТР  на осн. чл. 174 ал. 2 от ТЗ по партидата на „Морско казино” ЕАД към настоящия момент едноличен собственик на капитала е „Петрол холдинг” АД. Затова преценката относно активната процесуална легитимация на молителя - трето лице в производството по чл. 536 ГПК се обуславя от вида на търсената защита по инициираното от него исково производство.

Ищецът - молител обвързва исковете за нищожност, евентуално незаконосъобразност на взетите решения на 19.06.2015 г. с преюдициалния въпрос, кой е собственик на капитала на „Морско казино” ЕАД, защото акцията, като титул за участие в акционерното дружество / чл. 181 ТЗ/ материализира членството в дружеството. В исковото производство интересът му е да обвърже формално легитимиращия се от вписването по реда на чл. 174 ал. 2 от ТЗ като едноличен собственик на капитала на „Морско казино” ЕАД акционер – „Петрол холдинг” АД, с нарочен иск който да установи със СПН качеството му на акционер. Такъв иск към този момент няма заведен, поради което с молбата за спиране основана на предявения иск предмет на т.д. 1101/2015 г. на ВОС, не би могъл да постигне целения ефект. По тези съображения съдът приема, че третото лице молител „Поморие Туринвест” ЕАД, което към момента не се легитимира като носител на членствени права в ”Морско казино” ЕАД, не е установило правния си интерес от спиране на регистърното производство по вписване на промени в „Морско казино” ЕАД, поради което молбата е недопустима.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОБЕЗСИЛВА определение № 2451/07.07.2015 г. по ч.т.д. №1102 по описа за 2015 г. на ВОС с което е спряно регистърното производство пред АВп. за вписване в търговския регистър по партидата на „Морско казино”ЕАД на заявени със заявление А 5 рег.№ 20150703152657, въз основа на решения от 19.06.2015 г промени в СД и представителството на дружеството, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. 1101/2015 г. на ВОС.

ПРЕКРАТЯВА производството по молбата на „Поморие Туринвест” ЕАД със седалище гр. Бургас за спиране на основание чл. 536 ал. 3 ГПК вр. с чл. 19 ал. 5 от ЗТР на регистърното производство пред АВп. за вписване в търговския регистър по партидата на „Морско казино”ЕАД на заявени със заявление А 5 рег.№ 20150703152657 промени в обстоятелствата, поради недопустимост .

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: