ОПРЕДЕЛЕНИЕ№640

 

Гр.Варна, 03.11. 2017г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тридесети октомври през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА     

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 546 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на А.Р.П. *** срещу разпореждане № 7704 от 21.07.2017г. по в.търг.дело № 775/16г. по описа на Варненски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя частна касационна жалба с вх.№ 16238 от 06.06.2017г. срещу постановеното по делото определение № 1623 от 30.05.2017г.

В частната жалба се твърди че обжалваното разпореждане е неправилно. Оспорва извода на съда, че жалбата е подадена срещу съдебен акт, неподлежащ на касационен контрол и моли съда да го отмени. Твърди че с обжалваното от него определение, с което се обезсилва решение № 1158 от 24.03.2016г. по гр.дело № 6845/15г. и се прекратява производството по предявения от него установителен иск след заповедно производство е преграждащо развитието на делото. Поради което и твърди че това определение подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд с частна жалба на основание чл.274 ал.1 т.1 от ГПК и неправилно окръжният съд е определил частната жалба като частна касационна жалба.  Моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да върне делото на окръжния съд за продължаване на процесуалните действия.

С оглед конкретната хипотеза, при която е прекратено първоинстнационното производство, въззивният съд намира, че по делото няма конституирана насрещна страна, поради което и администриране на частната жалба по реда на чл.276 ал.1 от ГПК не следва да бъде извършено, а подадения от А. Стефанова Р. отговор на частната жалба не следва да бъде съобразен от съда.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по в.търг.дело № 775/16г. по описа на ВОС е по реда на чл.258 и сл. от ГПК образувано по въззивна жалба на Стефан Недков Райков срещу решение № 1158 от 24.03.2016г. С определение № 1623 от 30.05.2017г. е обезсилено постановеното и обжалвано по делото решение на първоинстнационния съд, прекратено е производството по предявения установителен иск след заповедно производство, обезсилена е издадената заповед за незабавно изпълнение и е прекратено производството по въззивното дело. Срещу постановеното от въззивния съд определение от ищеца и въззиваема страна А.Р.П. е подадена частна жалба вх.№ 16 238 от 06.06.2017г. Частната жалба е адресирана до Апелативен съд Варна. Предвид на обстоятелството, че обжалвания съдебен акт, има характер на решение, с което е обезсилено първоинстнационното решение и е прекратено производството по делото от състав на АС – Варна по ч.в.търг.дело № 385/17г. е прието, че жалбата следва да се администрира съобразно правилата на чл.280 и сл. от ГПК. След връщане на делото на ВОС, въззивният съд е постановил обжалваното разпореждане, с което касационната частна жалба е върната обратно предвид необжалваемостта на акта на въззивния съд.

Апелативният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъда потвърдено по следните съображения:

На първо място и настоящият състав на АС – Варна, счита че подадената от страната частна жалба вх.№ 16 238 от 06.06.2017г., независимо, че е адресирана до АС – Варна, следва да се квалифицира от съда като касационна жалба. При обезсилване на решението на първата инстанция и прекратяване на исковото производство се стига до преграждане на производството, но проверката на правилността на въззивния съдебен акт следва да бъде извършена в производството по чл.280 и сл. от ГПК. Този въззививен съдебен акт се състои от взаимно обусловени и свързани части, които са следствие от дейността на въззивната инстанция по проверка на валидността на първоинстанционното решение и на неговата допустимост в обжалваната част. Преграждащият характер на постановения въззивен съдебен акт подлежи на касационен контрол съвместно с частта за обезсилване на първоинстанционното решение, в рамките на който контрол касационната инстанция се произнася по законосъобразността на приложените процесуални норми и може да потвърди или отмени въззивния акт.

На основание чл.280 ал.2 т.1 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 20 000лв. за търговски спорове. На основание чл.274 ал.4 от ГПК не подлежат на обжалване пред касационна инстанция и определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

Понятието "търговско дело" не е дефинирано в закона, но в практиката на Върховния касационен съд е прието, че търговски са делата, които имат за предмет търговски сделки по смисъла на чл.286 от ТЗ, както и всяко дело, което има за предмет спорове с участие на търговци, свързани изцяло или отчасти с регулирани от обективното търговско право отношения. Определящи за търговския характер на делото са качеството на страните и договорната връзка, от която произтича претенцията, а не вида на образуваното пред първоинстанционния или въззивен съд дело.

В настоящия случай предмета на спора по предявения от частния жалбоподател иск е вземане по запис на заповед, която на основание чл.286 ал.2 от ТЗ е абсолютна търговска сделка. Поради което и определението на въззивния съд е постановено по търговско дело с цена на иска под 20 000лв., поради което и решението по него на основание чл.280 ал.2, а на основание и чл.274 ал.4 от ГПК и определението не подлежи на касационен контрол. Предвид на това и обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4809 от 09.05.2017г. по ч.в.търг.дело № 121/15г. по описа на Варненски ОС за връщане на частна касационна жалба на А.Р.П. с  вх.№ 6336 от 02.03.2017г. срещу постановеното по делото определение № 422 от 09.02.2017г.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: