О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 624

 

                                             гр.Варна,15.10.2018 г.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В. ПЕТРОВ ч.в.т.д. № 546 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл.ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Банка ДСК“ ЕАД - гр. София срещу определение №271/19.07.2018 г. по т.д. №193/2017 г. на Окръжен съд Силистра, с което съдът е прекратил производството по делото поради липса на депозирано в срок възражение по чл.414-ГПК, в частта му за разноските.

След запознаване с обжалвания съдебен акт, съдът констатира наличието на очевидна фактическа грешка в обжалваното определение  предвид различния размер на разноските, посочен в мотивите и този в диспозитива му.

След проверка за редовност на частната жалба, съдът намира, че жалбата е депозирана в срок и отговаря на законовите изисквания. Същата съдържа оплаквания за неправилност на прекратителното определение относно присъдените разноски на ответника, както и за дължими такива на ищеца. Изменението на съдебния акт в частта за разноските е подчинено на специален процесуален ред на защита –  по чл. 248 ГПК, който е различен от реда за обжалване на решението по съществото на спора. В случая страната счита, че е налице неправилно произнасяне от съда по отговорността на всяка от страните за разноски, но не е поискала изменение на определението в частта за разноските по реда на чл. 248 - ГПК, а прави това с частната жалба.  Последната е с характер на молба по чл.248-ГПК и компетентен да разгледа исканията в нея е съдът, постановил обжалваното определение. Неговото определение по молбата по чл.248 ГПК подлежи на самостоятелно обжалване по реда за обжалване на самия съдебен акт - чл. 248, ал.3- ГПК.

Предвид изложеното по-горе, производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Окръжен съд Силистра за поправка на допусната в определението в частта за разноските очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247, ал.1-ГПК и за произнасяне по обективираните в частната жалба с характер на молба по чл.248-ГПК искания за изменение на определението в посочената част.

         Водим от горното съдебният състав

        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.в.т.д. № 546/2018 г. по описа на АС - Варна.

ВРЪЩА  делото на Окръжен съд Силистра за поправка на допусната в определение № 271/19.07.2018 г. по т.д. № 193/2017 г. на същия съд в частта му за разноските очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247, ал.1-ГПК и за произнасяне по обективираните в частната жалба с характер на молба по чл.248-ГПК искания за изменение на определението в посочената част.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                             2.