Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№203

 

Гр.Варна, 24.09.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесети септември през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 546 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на Д Х Дот гр.Варна срещу решение № 604 от 01.07.2019г. на Варненски ОС по търг.дело № 886/19г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20190516085811 от 17.05.2019г., постановен по заявление вх.№ 20190516085811 по партидата на „Сапиекс България“ ООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно тъй като е необосновано и постановено в противоречие със закона.

В жалбата излага подробно обстоятелства свързани с невъзможността да бъде свикано редовно общо събрание на съдружниците предвид липсата на връзка с един от съдружниците – чуждестранно юридическо лице. Оспорва извода на съда, че не е представено доказателство за уведомяването на съдружници или от лице, различно от адресата, тъй като според съда бил налице конфликт на интереси между адресата на предизвестието и представляващия го. Твърди че отправеното от него предизвестие за освобождаването му като управител е получено от него, входирано е и приобщено към документацията на дружеството, посредством завеждането му във входящия регистър на дружеството. Сочи че съгласно чл.143 ал.3 от ТЗ управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги, а към момента на подаване на предизвестието, той е бил управител на дружеството и само той е могъл да го заведе във входящия дневник. Твърди че преглеждайки входящия дневник на дружеството, всеки съдружник може да се уведоми за подадените заявления. Позовава се и на разясненията, дадени в ТР № 3 от 15.11.2013г. на ОСГТК на ВКС, съобразно които всеки законен представител на търговско дружество притежава пасивна представителна власт по отношение на изявления до дружеството, отправени от самия него лично или като представител на друго лице. Твърди че по делото са представени достатъчно доказателства за връчване на предизвестието по чл.141 ал.1 5 от ТЗ и след изтичането на едномесечния срок, за него е възникнало правото да заяви самостоятелно заличаването си в търговския регистър.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.  

Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ 20190516085811 е подадено от Д Х Д, вписан управител на дружеството, подал уведомление по чл.141 ал.5 от ТЗ, за вписване на заличаването му от търговския регистър след изтичане на едномесечен срок от уведомяване на дружеството. Заявлението е подадено по образец, съгласно приложение № А4 на Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ. Заявлението е подадено от легитимирано съгласно чл.15 ал.1 т.3 от ЗТРРЮЛНЦ лице.

Към заявлението са представени: писмено уведомление от управителя Д Х Дпо чл.141 ал.5 от ТЗ с искане за освобождаването му като управител и заличаването му от търговския регистър, адресирано до адреса на управление на дружеството и получено от Денев на 25.03.2019г., доказателства за завеждане на уведомлението в дневника за кореспонденция на дружеството с вх.№ 4 от 25.03.2019г. В едномесечния срок по чл.141 ал.5 от ТЗ в търговския регистър по партидата на дружеството няма заявено за вписване от дружеството освобождаване на Денев като управител.

Нормата на чл.141 ал.5 от ТЗ урежда вътрешните отношения в дружеството по повод оттегляне на управителен орган от възложеното му управление. Доколкото самото конституиране на органа на дружеството изисква както изявление на самото дружество чрез волеобразуващия му орган(общо събрание на съдружници), така и насрещно съгласие на избраното за управител лице, равностойно на правото на дружеството да оттегли избора си е и правото на управителя да оттегли съгласието си. За да породи действие това оттегляне обаче, управителят следва да предупреди дружеството за необходимостта да се погрижи за своите работи като осигури нов персонален състав на овакантената функция. Съответно на тази цел на правилото следва да се възприема и изискването за връчване на уведомлението на самото дружество, съответно и предоставения му едномесечен срок на предизвестие за отпадане на овластяването на управителя. Съдът намира, че всяко уведомление, което може да бъде възприето като налично в канцеларията на дружеството и е отразено в търговските му книги следва да прояви действието си като такова предизвестие. Следва да се отчита съществуващото за всеки от съдружниците задължение да участва в управлението и да съдейства за общата дейност /чл.124 от ТЗ/, за чието изпълнение на всеки от съдружниците са гарантирани и права за текущо запознаване с хода на дружествените дела, включително и чрез непосредствено преглеждане на книжата по управлението в канцеларията на търговеца /чл.123 от ТЗ/.

Въззивният съд намира че са представени доказателства по чл.21 ал.3 т.7 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ – писмено уведомление за напускане от управителя до дружеството. Обстоятелството, че вписаният в регистъра управител е получил подаденото от него самия уведомление за освобождаването му като управител не променя извода на съда. Вписването на полученото уведомление в книгата за кореспонденция на дружеството е противопоставимо на дружеството. Изискване за връчване на уведомлението до общото събрание като орган на дружеството или до отделните съдружници, ТЗ не поставя. Поради което и съдът намира, че е установен целия фактически състав, пораждащ прекратяването на овластяването на управителя поради оттеглено съгласие по реда на чл.141 ал.5 от ТЗ, съответно и за освободения вече управител е възникнало право да иска отразяване на това ново обстоятелство по партидата на дружеството.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решението следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде указано на АВ – търговски регистър да впише заявената промяна в обстоятелства по партидата на „Сапиекс България“ ООД.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 604 от 01.07.2019г. по търг.дело № 886/19г. по описа на Окръжен съд – Варна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯВА отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20190516085811 от 17.05.2019г. по заявление вх.№ 20190516085811 по партидата на „Сапиекс България“ ООД, ЕИК 175454092.

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрация при АВ – Търговски регистър да впише по партидата на „Сапиекс България“ ООД, ЕИК 175454092, промени в обстоятелства по заявление вх.№ 20190516085811 – заличаване на Д Х Дкато управител.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: