О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер550                               2013 г.                                              Град Варна

Варненски Апелативен съд                                             Търговско отделение

На     20.08.                                                                                                 Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                                              ЧЛЕНОВЕ: Р* П*

                                                                                  П* П*

 

като разгледа докладваното от М* Х*

в.ч.т.дело номер      547         по описа за 2013 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е образувано по частна жалба на „О* Б* б*” АД гр. София срещу определение №400/23.05.2013 г. по ч.т.д. №62/2013 г. на Силистренски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на молбата на „ОББ” АД гр. София по чл.679 ТЗ за отмяна на взетите от първото събрание на кредиторите на „В* Т*” ЕООД /в открито производство по несъстоятелност/ гр. Алфатар решения.

          Частният жалбоподател навежда подробни доводи за неправилност на обжалваното определение предвид неговата незаконосъобразност, поради което моли за отмяната му.

          Частната жалба е редовна, подадена е в срок от надлежна страна срещу подлежащ по аргумент от чл.274 ал.1 т.1 ГПК вр. с чл.613а ал.3 ТЗ вр. с чл.621 ТЗ съдебен акт, поради което е допустима.

          Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Производството пред окръжния съд е по чл.679 ТЗ. Образувано е по молба на „ОББ” АД гр. София за отмяна като незаконосъобразни на решенията на проведеното на 21.03.2013 г. първо събрание на кредиторите на „В* Т*” ЕООД /в открито производство по несъстоятелност/ гр. Алфатар.

          Първоинстанционният съд е приел, че за молителя липсва интерес от самостоятелно разглеждане на направеното от него искане, предмет на ч.т.д. №62/2013 г. на СОС, с оглед вече образувано производство пред съда по несъстоятелността по чл.690 и сл. от ТЗ по направени от банката възражения по приети, неприети и приети под условие вземания на „ОББ” АД, както и срещу обявените списъци на вземания и други кредитори. Предвид липсата на интерес съдът е приел молбата за недопустима и е прекратил производството по нея с обжалваното пред въззивния съд определение.

          Настоящият състав на съда намира определението е неправилно по следните съображения:     

          Производството по чл.679 ТЗ е независимо от производството по чл.690 и сл. от ТЗ. С препращата норма на чл.670 ал.3 ТЗ законодателят е предвидил отделен процесуален ред за защита интересите на кредиторите чрез нарочна отмяна решенията на първото събрание на кредиторите в качеството му на орган на несъстоятелността. Първото събрание на кредиторите на длъжник в открито производство по несъстоятелност, каквото производство в случая е налице, има правомощията по чл.672 ТЗ, измежду които е и избора на постоянен синдик и предлагането му за назначаване от съда. На това събрание кредиторите могат дори да посочат и класират по предпочитание за синдици няколко лица – чл.672 ал.2 ТЗ. Следователно както провеждането на първото събрание на кредиторите, така и взетите от него решения, са проявление на признати от закона процесуални и материални права на кредиторите на длъжника, насочени към законосъобразното по-нататъшно развитие на производството по несъстоятелност и предмет на самостоятелна защита по съдебен ред. Аргумент в тази насока е и разпоредбата на чл.679 ал.2 ТЗ, изискваща разглеждането на искането по чл.679 ал.1 ТЗ да се извърши от друг състав на съда по несъстоятелността в открито заседание с призоваване на длъжника и на кредиторите.

          Действително в чл.669 ал.2 ТЗ е посочено, че в първото събрание на кредиторите участват кредиторите, включени в изготвения от временния синдик списък по чл.668 т.1 ТЗ, но не само в него, а и в извлеченията от търговските книги на длъжника, които документи в кумулативната им даденост синдикът следва да представи на първото събрание. Видно от протокола от проведеното на 21.03.2013 г. първо събрание на кредиторите на „В* Т*” ЕООД, временният синдик е представил само списъка по чл.668 т.1 ТЗ, в който „ОББ” АД гр. София не е включен като кредитор. Липсва представено извлечение от търговските книги на длъжника. От друга страна, включително и след извършена от настоящия състав на съда служебна справка в ТР по партидата на длъжника, безспорно се установява, че производството по несъстоятелност срещу „В* Т*” ЕООД е образувано именно по молба на „ОББ” АД гр. София като кредитор на длъжника по търговска сделка. Съдът се е произнесъл по тази молба. Приел е, че молителят е активно легитимирано лице, имащо правен интерес, обуславящо нейната допустимост. След като е изследвал всички останали предпоставки досежно неплатежоспособността на”В* Т*” ЕООД, е уважил молбата и е открил производство по несъстоятелност по отношение на същия длъжник.   

          Предвид изложеното по-горе, съдът приема, че молителят „ОББ” АД гр. София е установил надлежната си легитимация на кредитор при откриване на производството по несъстоятелност и при отсъствието на доказателства за настъпила последваща промяна следва да се счита за такъв и по см. на чл.679 ТЗ. Този извод не се променя от обстоятелството, че временният синдик не го е включил в списъка по чл.668 т.1 ТЗ. Смисълът на изготвянето на списък на кредиторите по данни от търговските книги е да се издирят и на това основание посочат останалите неизвестни до този момент в производството по несъстоятелност кредитори. Известният кредитор, по чиято молба е образувано и в последствие открито производството по несъстоятелност, независимо, че за него липсват данни от търговските книги на длъжника, се явява кредитор на длъжника. Такива се явяват и присъединилите се към молбата по реда на чл.629 ал.4 ТЗ други кредитори, ако има такива. Това е така, защото при установено в производството по чл.625 ТЗ качество на кредитор по търговска сделка на „ОББ” АД гр. София и отсъствието му като такъв от търговските книги на длъжника „В* Т*” ЕООД  доказва, че търговските книги не са водени редовно. Това обстоятелство, съобразно разпоредбата на чл.55 ал.2 ТЗ отрича доказателствения им характер. В допълнение настоящият състав на съда намира за необходимо да отбележи, че търговските книги винаги са свързани с водене на счетоводството, тъй като търговското счетоводство представлява система от записвания, с която се отразяват търговските сделки. С извършването на счетоводни записвания съобразно легалните дефиниции, дадени в чл.6 ал.1 от ЗСч, се създават три типа счетоводни документи: първични, носители на информация за регистрирана за първи път стопанска дейност, вторични, носители на обобщена информация, получена от първичните и търговски регистри, носители на хронологично систематизираната информация за стопанските операции от първичните и вторичните източници. Именно регистрите по смисъла на ЗСч съставляват търговските книги по чл.53-чл.55 ТЗ, поради което тези книги обобщават хронологично извършените операции.

Освен това според чл.668 ТЗ временният синдик има правомощията по чл.658 ТЗ, измежду които и тези по чл.658 ал.1 т. 10 ТЗ т.е. да издири и уточни кредиторите на длъжника. По законовото правило, залегнало в чл.658 ал.2 ТЗ, синдикът следва да осъществява правомощията си съобразно с развитието на производството по несъстоятелност. Отнесено към правомощията на временния синдик, се включва и цялото производство по откриването на производството по несъстоятелност. Ето защо и съобразно чл.658 ал.1 т.10 ТЗ, при констатирано безспорно нередовно водене на търговските книги от длъжника „В* Т*” ЕООД относно вземането на кредитора „ОББ” АД гр. София – молител в производството по несъстоятелност, временният синдик е следвало да го включи в списъка.

По изложените дотук съображения съдът намира молбата на „ОББ” АД гр. София за допустима и подлежаща на разглеждане по същество.   

Като е приел молбата за недопустима и на това основание е прекратил производството по нея, окръжният съд е постановил неправилно определение, което следва да се отмени, а делото да се върне на същия съд за произнасяне по нея по същество.

           Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ОТМЕНЯ определение №400/23.05.2013 г. по ч.т.д. №6282013 г. на силистренски окръжен съд и ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по същество по молбата на „ОББ” АД г. София по чл.679 ТЗ.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.