О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

655/08.10.                                                  2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на     втори октомври                                                    година 2015

в закрито заседание в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                    А.Братанова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 547 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от адв.В.С. като пълномощник и съдебен адрес на И.М.В. от гр.Варна против определение № 2483/09.07.2015г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1570/2014г., с което е оставена без уважение молбата на И.В., вх.№ 21555/07.07.2015г. за възстановяване на срока за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване на решението на ВОС по т.д. № 1570/2014г. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се до липсата на контакт между страната по делото и упълномощения от нея адвокат, получил СРГ за изготвеното решение, обуславяща невнасянето в срок на дължимата държавна такса, моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на окръжния съд , с цел да бъде поправена молбата  за възстановяване на срока или същото да бъде отменено, като му бъде даден подходящ срок за внасяне на дължимата  такса.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна, в който се релевират доводи за нейната неоснователност и се иска от съда да потвърди обжалвания съдебен акт.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Срещу решение № 342/30.04.2015г. на ВОС, ТО по т.д. № 1570/2014г. е постъпила въззивна жалба вх.№ 15740/21.05.2015г. от И.М.В.. С разпореждане № 5228/27.05.2015г. същата е оставена без движение със задължение за внасяне на държавна такса в размер на 1 632,76лв по сметката на Варненския апелативен съд. Съобщението за това е получено от процесуалния представител на страната на 01.06.2015г. Поради неизпълнение в срок, с разпореждане № 5981/17.06.2015г. въззивната жалба е върната на жалбоподателя. Съобщението за връщане на въззивната жалба, съдържащо  установяване пропускането на срока за представяне на доказателства за заплащане на дължимата държавна такса, е връчено на страната, чрез процесуалния й представител адв.В.С. на 18.06.2015г. Срокът за подаване на молба по чл.64 ГПК в този случай изтича на 25.06.2015г. Молбата на И.М.В. за възстановяване на срока за внасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване е входирана в съда на 07.07.2015г., предвид на което като подадена след изтичане на законоустановения преклузивен срок се явява процесуално недопустима. Като е констатирал този факт в обжалваното определение и е оставил молбата без разглеждане, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде споделен.

Настоящият състав споделя и извода на първоинстанционния съд, че в случая не е допустимо искане за възстановяване на срока за извършване на пропуснатото процесуално действие, тъй като е било възможно да бъде поискано продължаване на срока за представяне на исканите от съда доказателства, което не е сторено. И не на последно място и пред настоящата инстанция не се представят доказателства за сочените от страната „особени непредвидени обстоятелства”, заради които е пропуснат срока, нито се представят доказателства за внесена държавна такса.

По изложените съображения частната жалба се оставя без уважение.

Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената частна жалба от адв.В.С. като пълномощник и съдебен адрес на И.М.В. от гр.Варна против определение № 2483/09.07.2015г.  на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1570/2014г.

Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :