ОПРЕДЕЛЕНИЕ

698/ 10.10.                                          09.10.2019 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                        Търговско отделение

На  09-и октомври                                                                Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                                                                   МАРИЯ ХРИСТОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. търговско   дело  № 547 по описа за 2019 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по частна жалба от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОБРИЧ“ АД гр. Добрич „Уникредит Булбанк“ АД, чрез процесуален представител срещу определение № 316/03.07.2019год. постановено по т.д.№ 217 по описа за 2018 година на Добрички окръжен съд, с което по реда на чл.248 ГПК е присъдено възнаграждение за адвокат в размер на 4 200лв.

Наведени са твърдения за неправилност на определението. Счита, че присъденото възнаграждение е прекомерно, понеже делото не се отличава с фактическа и правна сложност, на същото не е даван ход по същество.

Моли съдът да постанови определение, с което отмени определението на първоинстанционния съд и да постанови ново, с което да се присъдят разноски за адвокатско възнаграждение съобразно минималните възнаграждения  по Тарифата за адвокатските възнаграждения.

 Ответната страна  по частната жалба -„ДЪГА – АПОСТОЛ“ ЕООД гр. Добрич, чрез писмено становище на процесуален преддставител, оспорва  частната жалба като неоснователна.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д.№ 217 по описа за 2018 година на Добрички окръжен съд е образувано по предявен от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОБРИЧ“ АД гр. Добрич срещу „ДЪГА – АПОСТОЛ“ ЕООД гр. Добрич, иск  с правно основание чл.92 ЗЗД и с цена на иска сумата 112 000лв.

С определение № 7/03.01.2019год. съдът е прекратил производството по делото, поради неотстраняване на констатирани нередовности на исковата молба, на основание чл.129 ал.3 ГПК. Определението е влязло в сила.

С молба вх.№ 222/11.01.2019год., ответникът е поискал  по реда на  чл.248 ГПК допълване на определение № 7/03.01.2019год. и присъждане на извършените пред ВОС разноски за адвокатко възнаграждение размер от 4 200лв., доказателства за които са представени с ПОИМ. С писмено становище, насрещната страна, чрез процесуален представител е изложила съображения за неоснователност на молбата.

С обжалваното определение съдът е уважил молбата за присъждане на сторените в хода на производството разноски, по изложени съображения.

Определението е правилно, поради следното:

Съдът е прекратил производството по делото, на основание чл.129 ал.3 ГПК.

Съобразно чл.78 ал.4 ГПК, ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото, поради което на същият се дължат разноски по прекратеното производство. Поради което съдът законосъобразно е присъдил разноски по прекратеното производство, за които са представени валидни доказателства.

Единственото оплакване, въведено с частната жалба е за прекомерност на присъденото на ответника възнаграждение, като счита, че делото не се отличава с фактическа и правна сложност.

По така направеното възражение за прекомерност на претендирания и присъден адвокатски хонорар, съдът съобрази следното:

Възражението за прекомерност е направено за пръв път с частната жалба, поради което същото се явява несвоевременно.  Последният възможен момент за валидно направено възражение за прекомерност  се явява писмения отговор на молбата за допълване на определението, депозиран от жалбоподателя на основание чл.248 ал.2 ГПК. Но видно от съдържанието на същия, възражение за прекомерност от страна на жалбоподателя не е направено.

След този момент, правото на жалбоподателя да направи възражение за прекомерност по чл.78 ал.5 ГПК се е преклудирало, поради което и направеното с частната жалба възражение не следва да се разглежда по същество.

Предвид изложеното, не са налице основания за редуциране на присъденото адвокатско възнаграждение, поради което обжалваното определение постановено по реда на чл.248 ГПК следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, съдът  

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 316 на Добрички окръжен съд от 03.07.2019 г., постановено по т.д.№ 217/2018 г. по описа на съда.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд, в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните, при условията на чл.280 ал.1 и 2 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.